Majątek Rogalin – został pomnikiem historii

2 lata temu “Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem” został uznany za pomnik historii.

Celem ustanowienia pomników historii jest wyróżnienie najcenniejszych, najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie Polski. Cieszy fakt, że na terenie gminy Mosina znajduje się tak wyjątkowy obszar.

29 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zmienił rozporządzenie z 20 kwietnia 2018 r. dołączając do pałacu, parku i ogrodu obszar Majątku Rogalin.
Aktualny zapis to: “Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego”

Jak wynika z Listy  pomników historii jest to pierwszy przypadek nadania rangi pomnika historii obszarowi dawnego majątku ziemskiego. 
Procedura uznania za pomnik historii opisana jest w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 15. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków.

  1. Obszar pomnika historii „Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego” pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 43/1, nr 43/3, nr 43/4, nr 44, nr 45/1, nr 45/2, nr 46, nr 47/1, nr 47/2,
    nr 49, nr 50/10, nr 50/13, nr 50/14, nr 50/15, nr 50/16, nr 51, nr 53, nr 54/1, nr 55, nr 56, nr 57, nr 58/1, nr 58/3, nr 59/1, nr 59/2, nr 59/4, nr 59/5, nr 59/7, nr 59/10, nr 59/11, nr 59/12, nr 60, nr 61, nr 62/2, nr 62/3, nr 62/4, nr 62/6, nr 62/7, nr 62/8, nr 64, nr 65, nr 66, nr 68/1, nr 69/3, nr 69/5, nr 69/6, nr 70/2, nr 70/4, nr 71/3, nr 72, nr 73, nr 74/1, nr 74/2, nr 74/3, nr 75, nr 76, nr 77, nr 78, nr 79, nr 80/1, nr 80/2, nr 81, nr 86, nr 87, nr 88, nr 119/30, nr 139/1, nr 140, nr 143/1, nr 143/2, nr 169, nr 171, nr 173, nr 174/1, nr 175, nr 177, nr 179, nr 181/1, nr 181/2, nr 182, nr 184, nr 187, nr 206, nr 258, nr 259, nr 262, nr 263, nr 266, nr 267, nr 268, nr 269, nr 270, nr 272, nr 273, nr 274, nr 275, nr 276/1, nr 276/2, nr 277, nr 279, nr 280, nr 281, nr 282, nr 283, nr 284, nr 285, nr 286, nr 287, nr 288 oraz zachodnią częścią działki nr 139/3 od wschodu ograniczoną linią będącą przedłużeniem wschodniej granicy działki nr 143/2 (obręb 0019).
0 Comments

No Comment.