Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej

W sesji uczestniczyli wszyscy radni (trzech spóźniło się na obrady, ale wcześniej usprawiedliwiło swoje spóźnienie). Nie było burmistrza Jerzego Rysia, ponieważ przebywa na urlopie. W sesji uczestniczyli także: radny Rady Powiatu Poznańskiego p. Jacek Szeszuła, zastępca burmistrza P. Mieloch, Sekretarz Julia Olejniczak – Kowalska, Skarbnik Maria Borowiak,  mecenas Dariusz Szymczak,  trzech przedstawicieli spółki Aquanet, kierownicy 4 referatów, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, trzech sołtysów, nowo wybrany przewodniczący Osiedla nr 1 p. Wojciech Olszewski i kilku mieszkańców.
Sesja trwała do 21.30, mimo że z porządku obrad został zdjęty punkt dotyczący mpzp dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku.
Najwięcej emocji wzbudziła uchwała o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Przez godzinę przedstawiciele Aquanetu odpowiadali na pytania radnych, którzy dociekali, dlaczego stawki za odbiór ścieków w Mosinie są najwyższe. Jedną z przyczyn jest mała ilość przyłączonych osób. Gmina Mosina jest najsłabiej skanalizowaną gminą na terenie działania Aquanetu.
Na cenę 1 m3 ścieków ma wpływ wartość inwestycji wykonanych na terenie danej gminy, czyli zbudowanie kanalizacji np. w Borkowicach spowoduje, że wszyscy mieszkańcy będą płacić nieco więcej. Radni podnosili, że gmina Mosina z uwagi na ujęcie wody powinna być traktowana lepiej niż pozostałe gminy.
Michał Fornal – Wiceprezes Zarządu – poinformował radnych, że Aquanet w związku z zakończeniem modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zapłaci gminie w 2016 r.  6 700 000 tys. zł. podatku od nieruchomości.

Pani Anna Graczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aquanetu mówiła o tym, że kanalizacja w strefie ochronnej ujęcia wody wliczana jest w koszty firmy. To ochrona ujęcia ale i korzyść dla gminy, która nie musi w tych nakładach partycypować. W najbliższym czasie zostanie zbudowana na tych zasadach kanalizacja sanitarna we wsi Żabinko.

 Pani Anna Graczyk mówiła także o bardzo korzystnych warunkach przyłączenia się do istniejącej sieci. Wnioski w tej sprawie można będzie składać do końca czerwca.

Radni, a także panie sołtys: Aleksandra Kołutkiewicz z Radzewic i Elżbieta Jarecka z Daszewic, dyskutowali na temat m.in świetlic opiekuńczo-wychowawczych finansowanych z tzw. funduszu alkoholowego. Rocznie wpływa 400 tys. zł ze sprzedaży alkoholu. Z tego najwyższa kwota, bo 187 tys. zł przeznaczona jest na prowadzenie 8 świetlic dla dzieci.
Przy okazji poruszony został problem trudnych warunków lokalowych Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS zajmuje 4 pomieszczenia w Mosińskim Ośrodku Kultury o łącznej powierzchni 106 m2. Pracuje tam 16 osób. Miesięcznie rozpatrywanych jest ok. 500 wniosków. Codziennie przychodzi tam wielu mieszkańców.
Problemy OPS są znane od lat. Wszyscy mają świadomość, że liczba zadań z zakresu pomocy społecznej w najbliższym czasie zwiększy się, chociażby z zapowiadaną kwotą 500 zł na każde dziecko.

Rada Miejska przyjęła także:

 • Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201
 • Zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Poznań
 • Ustaliła tryb udzielenia, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Mosina
 • Zmianę budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 • Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015-2020
 • Nadała nazwy:
  a) „Szyszkowa” drodze wewnętrznej w Daszewicach
  b)  „Stokrotkowa” drodze wewnętrznej w Dymaczewie Starym
  c)   „Azaliowa” drodze wewnętrznej w Krosinku
  d)  „Jesienna” drodze w Sasinowie
  e)  „Podróżników” drodze w Sasinowie.
 • Zmieniła uchwałę nr IX/52/15 z 26 marca 2015 r w sprawie przejęcia od powiatu poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (dotyczy budowy ul. Sowinieckiej),
 • Zmieniła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i formularzy podatkowych w zakresie dot. obszarów rewitalizowanych,
 • Rada zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Tadeusza Vogta z dnia 21 października 2015 r. , rozpatrzyła skargę Tadeusza Vogta z dnia 9 września 2015 r., a skargę z dnia 17 listopada na Radę Miejską przekazała Wojewodzie Wielkopolskiemu
 • Rada przekazała skargę Romualda Zwierzyckiego z dnia 12 listopada 2015 r. na bezczynność urzędników Burmistrzowi Gminy Mosina
 • Radni przyjęli też plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Tradycyjnie już wiele pytań radnych związanych było ze sprawozdaniem burmistrza  z działalności międzysesyjnej.

 

5 Comments
Obserwator 02/12/2015
| |

To co się dzisiaj działo w Sejmie jako żywo przypominało obrady Rady Miejskiej w Mosinie w latach 2010 – 2014 pod przewodnictwem zacnego Waldemara Waligórskiego.Opozycja była poniewierana a strona proburmistrzowska robiła co chciała.

wieża 27/11/2015
| |

Co sie dzieje z wieżą widokową? Dlaczego znowu jest zamknieta? Przecież niedawno zakończył się remont. O co chodzi?