Kórnik wnosi aport do Aquanetu

Kwestia budowy wodociągów i kanalizacji, a następnie wniesienia ich aportem do Aquanetu w naszej gminie ma wymiar nie tylko gospodarczo-finansowy, ale i polityczny.
Różnice poglądów w tej sprawie były, są i zapewne będą.
Nie czuję się ekspertem w tym temacie, ale chciałabym podzielić się z Państwem pewną obserwacją.
Burmistrz i jego Zastępca stoją na stanowisku, że przekazanie sieci Aquanetowi było błędem i zamierzają inwestować w budowę gminnej sieci na obszarze Zawarcia.
Tymczasem  od pewnego czasu w sąsiedniej gminie Kórnik ma miejsce proces przekazywania wybudowanych przez tę gminę na przestrzeni kilkudziesięciu lat sieci wodociągowych i  kanalizacji sanitarnej.
Na sesji 26 kwietnia Rada Miasta i Gminy Kórnik wyraziła jednogłośnie zgodę (UCHWAŁA) na podwyższenie wartości akcji w kapitale zakładowym Aquanet S.A. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 7.321.000 zł (słownie złotych: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy zł) w postaci sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 17 miejscowościach. Z załączników do uchwały oraz operatu szacunkowego wynika, że przedmiotem aportu jest 100,7km sieci wodociągowej oraz 37,5 km sieci kanalizacyjnej powstałych w okresie od 1971 do 2016 roku.
operat szacunkowy
Większość obszaru gminy Kórnik obsługuje Aquanet. Część sieci (8 z 25 miejscowości) jest obsługiwana przez Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik Sp. z o.o.
Kórnik dąży do zwiększenia swoich udziałów w Aquanet SA, które w 2004  wynosiły zaledwie 0,72%, w 2015 – 1,34%. Po przekazaniu aportu w wysokości  7.321.000 zł. nastąpi dalszy wzrost udziałów Kórnika.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik uzasadnia ten krok:
Przekazanie mienia komunalnego dot. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych do Aquanet S.A. w Poznaniu jest kontynuacją uchwał z lat 2004 i 2008, na podstawie których część majątku została już wniesiona do Spółki.
Aquanet S.A. jest podmiotem powołanym do prowadzenia zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast i gmin będących akcjonariuszami Spółki. Mając na uwadze fakt, iż Miasto i Gmina Kórnik jest właścicielem majątku (jak również służy jej roszczenie w stosunku do Spółki o zwrot nakładów poczynionych na jego wytworzenie), przy pomocy którego Spółka realizuje cele, do których została powołana, zasadne jest wniesienie przedmiotowego majątku aportem do Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale. Majątek będący przedmiotem wkładu niepieniężnego po wniesieniu aportem do Spółki będzie mógł być w pełniejszym zakresie wykorzystywany przez Spółkę do efektywnego prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Dla zainteresowanych – uchwała i wszystkie załączniki dostępne TUTAJ – pkt 7d.

21 Comments
Jerzy Ryś 22/05/2017
| |

Panie Radny Kasprowicz.
Do Pana wypowiedzi z 10 maja 2017 04:21.
Rozmowa z Panem to ogromna przyjemność…

paw 20/05/2017
| |

Po przeczytaniu powyższych wypowiedzi.
Prosiłbym o stanowisko/wypowiedź w kluczowej dla mieszkańców sprawie – jakie ma gmina możliwości/szanse by jej mieszkańcy nie płacili najwyższych cen za wodę/kanalizację wobec faktu bycia 1) akcjonariuszem aquanetu 2)zlokalizowaniu infrastruktury spółki na terenie gminy ?
Przypomnę tylko wtedy gmina będzie bogata gdy jej mieszkańcy będą zamożni a więc nie łupieni taryfami za ścieki i wodę.

Jerzy Ryś 09/05/2017
| |

Panie Radny Kasprowicz. Zarówno jeden jak i drugi Pana wpis jest próbą “zamieszania” dyskusji lub (szczególnie w przypadku drugim) braku wiedzy o tym, w jaki sposób amortyzacja mienia komunalnego oraz wycena wartości początkowej takiego mienia (łacznie z wyborem metody) wpływają na wysokość taryf. Warto by było, ażeby Pan porozmawiał z burmistrzem Kórnika, jakiej wartości mienie przekazał aportem i w jaki sposób oraz dlaczego wpłynie to w niewielkim stopniu na wysokość taryfy dla odbioru ścieków w gminie Kórnik. Nadużyciem jest stwierdzenie, że zakazujemy budowy domów ludziom, którzy chcą mieć przydomowe szamba lub ekologiczne oczyszczalnie ścieków poza strefami ochronnymi ujęcia. Nie my to zakazujemy, ale przepisy wprowadzające w życie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenach, na których on obowiązuje. Tą wiedzę Pan posiada, ale świadomie jej tutaj nie przytacza. A czy faktycznie “samorządowcy Kórnika oszaleli” przekazując Aquanetowi aportem mienie komunalne warte jeszcze niedawno ponad 50 mln zł? Nie, wartość tego mienia na dzisiaj wyceniona metodą dochodową, to zaledwie nieco ponad 7 mln złotych w tym tego istotnego czyli kanalizacji ściekowej, poniżej 3 mln zł. Proszę pamiętać, że mówimy o mieniu o łącznej długości rurociągów około 140 km za cenę nieco ponad 7 mln. Przy 2,9 mln za kanalizacje ściekową przyrost taryfy to niespełna 25 groszy, a być może mniej. O tym już pisałem niżej. Kórnik liczył na to, że nie będzie musiał się zajmować kosztownym utrzymaniem tego mienia w dużej mierze zamortyzowanego… Także my mówiliśmy o tym, że warto niekiedy zachować we własnych zasobach takie mienie, zaś przekazywać je sukcesywnie, regulując tym mniejszy wzrost taryfy w czasie. Przekazywanie nowo wybudowanego mienia przy wycenie kosztowej jego wartości początkowej wpływa drastycznie na koszty amortyzacji, a co za tm idzie na taryfy. Takie działanie jest błędem.

Jerzy Ryś 07/05/2017
| |

Zdecydowanym błędem jest przekazywanie mienia wpływającego na taryfy w sposób istotny. Aport instalacji wodociągowej ma nieistotny wpływ na ceny taryf za wodę, gdyż jej koszty amortyzacji odnoszą się do całej zlewni, którą stanowi Poznań oraz wszystkie gminy udziałowcy spółki. Aport instalacji sieci kanalizacyjnej wpływa na na cenę taryf odbioru ścieków w sposób bardzo istotny, gdyż koszty amortyzacji tego aportu odnoszą się wyłącznie do zlewni, której ta sieć dotyczy. Dodatkowo należy zauważyć, że aportowanie nowej sieci generuje wysokie koszty amortyzacji (w przybliżeniu 10 mln inwestycja daje wzrost ceny taryfy o około 85 groszy za każdy metr sześcienny ścieków).
Wracając do Kórnika należy powiedzieć, że gmina ta zyska około 0,5 % udziałów w spółce od wniesionej kwoty aportu, nie podniesie ceny taryf za wodę z powodu o którym napisałem wcześniej (wartość aportowanej sieci wodociągowej to 4.375.000,00 zł) zaś wartość ponad 37 km sieci kanalizacyjnej mocno zamortyzowanej to 2.946.000,00 zł podniesie cenę taryfy za odbiór ścieków o około 25 groszy na 1 metrze sześciennym ścieków. Pytanie jakim kryterium posłużono się przy wycenie tego aportu. Tak czy owak za wzrost ceny taryfy zapłacą mieszkańcy.
Reasumując: opłaca się aportować sieci wodociągowe nawet nowo wybudowane przez gminę lub wykonane ze środków s-ki Aquanet, opłaca się aportować sieci kanalizacyjne w dużym stopniu zamortyzowane – ich wartość podnosi nieco udziały w spółce, a w niewielkim stopniu wpływa na taryfy przy jednoczesnym pozbyciu się kosztów związanych z koniecznością utrzymywania sieci.
Bardzo łatwo można ulec złudzeniu, że istnieje sprzeczność pomiędzy tym, co robi Kórnik, a tym, co twierdzi burmistrz i jego zastępca.
Skutki finansowe działań burmistrza Kórnika wykazałem. Dodatkowo należy powiedzieć, że mogą one istotnie zależeć od sposobu wyceny przekazywanego mienia – to osobny problem. Ważne jest też to, że wartość przekazywanego mienia mającego istotny wpływ na taryfę to niespełna 3 mln zł…
Budowa sieci kanalizacyjnej na Zawarciu i oddanie jej aportem spółce Aquanet, to przyrost naszych udziałów w spółce o około 2,5 do 3 %, ale jednocześnie jest to wzrost ceny taryfy za odbiór ścieków o około 4 zł za każdy metr sześcienny odebranych ścieków, za który zapłaci odbiorca końcowy usługi czyli mieszkaniec. Budowanie własnych fragmentów sieci kanalizacyjnej pozwala zachować wpływ na cenę odbioru ścieków, poprzez sukcesywne (rozciągnięte w czasie) przekazywanie jej fragmentów spółce Aquanet w miarę postępujacej amortyzacji wcześniejszego aportu. W przypadku sieci wodociągowej taki aport na Zawarciu nie ma istotnego wpływu na taryfę za dostawę wody, przy jednoczesnym wpływie na wartość udziałów Gminy w spółce Aquanet w sposób proporcjonalny do wartości aportu. Tak na marginesie, nie dotyczy to tylko Zawarcia. Oczywiście wszystko do czasu, póki Aquanet nie przeforsuje w przyszłości wydzielenia zlewni dla dostaw wody…

paw 07/05/2017
| |

Mieszkańców interesują ceny.
A wiec ile za m3 wody oraz kanalizacji płaci mieszkaniec Kórnika, a ile Mosiny?
Mamy o ile dobrze wiem najdroższe ceny odbioru ścieków i wody. Absurd wobec faktu zlokalizowania ujęcia wody i zbiorników retencyjnych na terenie gminy Mosina. Absurd wobec jak widzę bycie drugim udziałowcem spółki.
By mówić o aglomeracji ceny usług komunalnych dla każdego mieszkańca aglomeracji powinny być takie same.
Aquanet powinien działać na zasadzie spółdzielni każdy członek 1 głos – wtedy nie byłoby dominacji Poznania, a tak gmina przekazała zasoby a mieszkańcy ponoszą nadmierne koszty.

Monika 06/05/2017
| |

Świetne zestawienia sieci wodociągowych, bardzo szczegółowe. Swoją drogą ciekawe czy Aquanet uzna to za budowlę 😉 Aport zapewne będzie zwolniony z podatku VAT, do tego zwrot kosztów wytworzenia, zwiększone udziały, a koszty dla Gminy? Może tego nie skalkulowano już tak precyzyjnie?