Udział obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji

Autor: Stefan Thiele, Maria Thiele

W minionych tygodniach w Mosinie odbyły się 2 konsultacje społeczne, jedna dotycząca planowania systemu Park&Ride /Parkuj i Jedź/, a druga dotycząca Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. W wielu z nas tkwią jeszcze pewnie w pamięci burzliwe konsultacje dotyczące planów rozbudowy drogi 430 Poznań – Mosina.

Coraz częściej docierają do nas informacje od różnych urzędów i instytucji o odbywających się konsultacjach społecznych.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i dostosowanie naszego prawa do jej wymogów wprowadziło wymóg konsultowania się ze społeczeństwem w przypadku procesów znacząco wpływających na życie mieszkańców. Konsultacje są umocowane w wielu aktach prawnych jak np.
● Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
● Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
● Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
● Ustawa o samorządzie gminnym,
● Ustawa o samorządzie powiatowym,
● Ustawa o samorządzie wojewódzkim,
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

i inne.

Konsultacje w Mosinie dotyczące Park&Ride odbyły się w połowie lutego. Swe uwagi można było także przekazać za pomocą ankiety internetowej lub e-mailem.
Była nas mała grupa ok 15 osób, obecny był także Burmistrz Pan Jerzy Ryś.

Prowadzący przedstawili pokrótce założenia projektu i skoncentrowali się na części dotyczącej Mosiny. Ze względu na bardzo korzystne usytuowanie części obszarów naszej gminy wzdłuż linii kolejowej oraz silny rozwój urbanizacyjny parkingi będą bardzo istotną elementem systemu Kolei Metropolitalnej.
Znacząca poprawa komunikacji z Poznaniem w ramach aglomeracji jest niezbędna wobec stałego wzrostu rozproszenia urbanizacyjnego, rosnącej liczby samochodów, braku adekwatnego transportu publicznego, a także działań miast aglomeracyjnych w celu ograniczania ruchu pojazdów w centrum poprzez strefy tylko dla pieszych, ulice jednokierunkowe, likwidację miejsc parkingowych, strefy parkingu płatnego, opłaty za wjazd do centrum i inne. Stąd też od pewnego czasu nasiliły się prace nad stworzeniem Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej i Spójna Polityka Parkingowa dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej jest jej elementem.

W naszej gminie przy istniejących stacjach Mosina i Iłowiec mają się znaleźć parkingi P&R. Dyskutowaliśmy w grupach o infrastrukturze takich parkingów w wersjach minimum i optimum, o oznakowaniu graficznym, wielkości. Najważniejszy w gminie parking ma być usytuowany przy dworcu kolejowym w Mosinie, na obecnych terenach PKP między torami a ul. Kolejową.

Postulowaliśmy konieczność co najmniej utwardzenia nawierzchni, oświetlenia, zasłonięcia niezbyt wysokim kordonem zieleni, ustawienia biletomatu oraz zadaszenia dla rowerów. Oczywiście bez poprawy częstotliwości kursowania i modernizacji taboru istnienie infrastruktury parkingowej nie skłoni dojeżdżających do korzystania z kolei.
Mówiliśmy o wymaganiach wobec transportu publicznego
● częstego, nie rzadziej niż co 30 min,
● regularnego,
● do późna, zwłaszcza w piątek i sobotę.

Mamy nadzieję, że przebudowa węzła kolejowego Poznań, który obecnie jest uchem igielnym, przyspieszy realizację kolei metropolitalnej. Na marginesie konsultacje społeczne w tym zakresie odbywały się zimą 2013.

Dokument dotyczący polityki parkingowej można znaleźć tutaj

Zachęcam także do zapisania się na listę emailową naszego Urzędu Miasta, aby regularnie otrzymywać aktualne informacje.

http://mosina.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=410&strona=1

Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w takich spotkaniach a Panów Burmistrzów do organizowania konsultacji w ważnych dla nas sprawach.

Maria Thiele


Konsultacje społeczne – udział obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji

Czym są konsultacje społeczne

Niemal przy każdej dużej inwestycji a także większości dokumentów planistycznych przepisy prawne wymagają obecnie prowadzenia konsultacji społecznych. Podczas konsultacji społecznych inwestorzy przedstawiają planowane przez siebie projekty, natomiast administracja różnych szczebli zasięga opinii mieszkańców o proponowanych dokumentach planistycznych lub aktach prawnych. Prawidłowo prowadzone konsultacje społeczne są szczególnie istotne w przypadkach, w których planowane inwestycje lub akty prawne mogą budzić sprzeciw większej części mieszkańców. Pozwalają one na szukanie kompromisów na etapie planowania, kiedy istnieje dużo więcej możliwości zmiany projektu niż w trakcie jego realizacji.

Prawidłowo prowadzone konsultacje społeczne są szczególnie istotne w przypadkach, w których planowane inwestycje lub akty prawne mogą budzić sprzeciw większej części mieszkańców. Pozwalają one na szukanie kompromisów na etapie planowania, kiedy istnieje dużo więcej możliwości zmiany projektu niż w trakcie jego realizacji.

To, czy konsultacje społeczne są skuteczne, zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest forma ich prowadzenia.
Ustawodawca daje tu dużą swobodę. Można to robić np. wywieszając ogłoszenie na tablicy informacyjnej w urzędzie, które informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją danej sprawy oraz zgłoszenia do niej uwag. Taką formę wybiera władza, która nie jest zainteresowana tym, aby mieszkańcy brali udział w konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne mogą także odbywać się w ramach spotkań z mieszkańcami, na których prezentowane są planowane inwestycje lub zaproponowane treści dokumentów planistycznych lub aktów prawnych.

W ostatnim czasie w Mosinie odbyło się kilka takich otwartych konsultacji społecznych, co jest pozytywną zmianą, gdyż w poprzedniej kadencji raczej unikano takich spotkań.


Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań

Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 9 marca odbyły się konsultacje społeczne na temat koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. To dokument opracowany przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, stworzonego przez władze samorządowe Poznania, powiatu poznańskiego, jego gmin oraz niektórych gmin z dalszej okolicy. Dokument ma na celu przedstawienie spójnej wizji ponadlokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej, ale także innych aspektów planowania przestrzennego jak wyznaczanie obszarów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe, rozwój turystyki czy wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz kształtowanie infrastruktury technicznej i energetycznej.


Kierunki rozwoju dróg i transportu publicznego

Autorzy koncepcji przedstawili burmistrzom, radnym, pracownikom urzędu miasta oraz mieszkańcom wybrane rozdziały dokumentu.

Jeden z nich dotyczył koncepcji infrastruktury transportowej, która zaspokoi potrzeby zarówno Poznania jak i okolicznych gmin. Poznań z racji ograniczonych możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej w mieście stawia na transport zbiorowy i domaga się ograniczenia ruchu samochodowego. Okolicznym gminom zaś zależy na możliwości dogodnego dojazdu do Poznania.
Zaproponowane zrównoważone rozwiązanie przewiduje więc realizację planowanej kolei aglomeracyjnej, która w naszej gminie ma mieć dodatkowe przystanki na Niwce i w Krośnie.

Pociągi z nowym taborem mają kursować regularnie co 30 minut, a docelowo nawet co 15 minut.

Natomiast rozbudowa połączeń drogowych, w tym istotnej dla Mosiny drogi 430, ma nastąpić tylko w umiarkowany sposób. Zamiast rozszerzenia drogi priorytet ma mieć upłynnienie ruchu poprzez budowę wiaduktu kolejowego w Luboniu, likwidację części skrzyżowań oraz zastąpienie skrzyżowań i świateł przez ronda. Inne istotne inwestycje wymienione w dokumencie to dodatkowy most nad Wartą na wysokości ulicy Romana Maya w Luboniu, który pozwoli odciążyć drogę do centrum Poznania przez Starołęką. Została też zaplanowana zmiana przebiegu drogi 431 w Mosinie, która polega na przedłużenie ulicy Mocka i połączeniu jej z tzw. „Czerwonką”.

W dyskusji burmistrzowie odrzucili ten pomysł i domagali się prowadzenia drogi 431 planowaną obwodnicą Mosiny przez Drużynę i Borkowice. Nieliczni radni mieli obiekcje dotyczące skromnej w ich opinii rozbudowy drogi 430. Autorzy koncepcji przekonywali jednak, że kolej aglomeracyjna będzie prowadzić do zmiany środku transportu przez część mieszkańców, co znacząco odciąży tę drogę w godzinach szczytu.

Przemawiają za tym także doświadczenia z wyremontowaną linią kolejową do Wągrowca. Tu dzienna liczba pasażerów o kilka tysięcy przekroczyła oczekiwania. W efekcie parkingi przy dworcach okazały się niewystarczające, a także potrzebny będzie dodatkowy tabor. Natomiast szeroka droga do Poznania nie daje efektów, bo przedłuża tylko korki przy pierwszych światłach w Poznaniu.

Rozwój funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych

Innym istotnym tematem były tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo-usługową. Autorzy koncepcji dokonali szczegółowych obliczeń chłonności terenów obecnie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz opracowali optymistyczną prognozę wzrostu ludności oraz potrzeb mieszkaniowych do 2030 roku. Według tej prognozy liczba mieszkańców w aglomeracji Poznań zwiększyłaby się o 300 tysięcy osób. Aby w pełni wykorzystać tereny obecnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową ludność w aglomeracji Poznańskiej musiałaby wzrosnąć o 500 tysięcy osób.

Ta dysproporcja prowadzi do luźnej zabudowy wielkich obszarów. Efektem jest degradacja krajobrazu i olbrzymie koszty budowy infrastruktury (sieć drogowa, media, kanalizacja) oraz rozbudowy przedszkoli i szkół, a także innych obiektów. Nawet przy wykorzystaniu funduszy unijnych w wielu gminach budżet jest za skromny aby spełnić oczekiwania mieszkańców.

Jest to także odczuwalne w Mosinie, gdzie kwestia utwardzenia dróg osiedlowych jest wiecznym tematem. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego rekomenduje więc, aby gminy zrezygnowały z przeznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową dopóki istniejące tereny nie zostały w znacznym stopniu wykorzystane. Celem powinna być zwarta zabudowa w pobliżu linii kolejowych oraz istniejących dróg, a także sieci wodnej i kanalizacyjnej. Tylko taka zabudowa daje szansę, że gminy stać będzie na sfinansowanie infrastruktury.

Dysproporcje między zapotrzebowaniem a dostępnymi terenami są jeszcze większe w przypadku gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową. Przy realnej ocenie możliwości przyciągania inwestorów tereny obecnie dostępne pod te cele do 2030 zostaną wykorzystane tylko w 15%. Oznacza to wyścig gmin przy pozyskaniu inwestorów, który można wygrać albo oferując tereny najlepiej położone względem krajowej oraz międzynarodowej sieci dróg i linii kolejowych, albo kosztownymi „prezentami” dla inwestorów. Takimi „prezentami” mogą np. być uzbrojenie terenów na koszt gminy, niskie ceny gruntów, zwolnienia podatkowe itd.

W trakcie dyskusji burmistrzowie Jerzy Ryś oraz Przemysław Mieloch zgadzali się co do rezygnacji z przeznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Wypowiadali się za zwartą zabudową, a także za rewitalizacją obszarów istniejącej zabudowy. Sprzeciwiali się natomiast rezygnacji z planów przeznaczenia nowych terenów pod działalność przemysłowo-usługową. Priorytetem władz Mosiny w najbliższych latach będzie pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Patrząc na budżet gminy Mosina, a także na brak miejsc pracy ten cel może wydawać się bardzo słuszny. W kontekście faktów przedstawionych w koncepcji ten cel może się okazać bardzo ambitny, aby nie mówić mało realny.
Z innych istotnych tematów dyskusji można jeszcze wspomnieć o radykalnych rekomendacjach autorów odnośnie pośredniej strefy ochrony ujęć wód. Rekomendacja całkowitej rezygnacji z nowej zabudowy w pośredniej strefie ochrony została odrzucona. Także autorzy opracowania musieli przyznać, że ma ona raczej charakter życzeniowy. Gmina Mosina natomiast powinna we wszelaki sposób walczyć o rekompensatę finansową za ograniczenia nałożone na nią w celu ochrony ujęcia wód dla Poznania.

Obszerna koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań jest dostępna pod tym linkiemhttp://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty/. Zawiera ona wielu interesujących map, a także opracowania na temat innych aspektów rozwoju przestrzennego nie poruszonych w artykule. Zapraszam do lektury.
Uwagi do dokumentu można zgłosić jeszcze do połowy kwietnia. Warto skorzystać z tej możliwości partycypacji.

 Stefan Thiele


Pani Mario, Panie Stefanie, dziękuję za podzielenie się swoimi refleksjami.

KOMENTARZE

qwerty
2015-03-20 21:58:58
polecam: https://takka.pl/home
Jeleń
2015-03-18 20:28:17
Masz rację. Przecież to może przynieść dochód. Zakorkowane miasto i hałas mało ważne
http://www.lowiecki.pl/ph_biuro/cennik.php
Sobota
2015-03-18 09:09:54
Dlaczego rozbudowywać drogę przez Drużynę? Ostatnie tereny, gdzie jest cicho i można oglądać sarny na polach. Naprawdę trzeba niszczyć przyrodę?
pawlok
2015-03-17 21:40:30
Rozmowy i porozumienia ciągle nic sie nie zmienia..jak długo to moze trwać….jak ro spiewali Kolaboranci. Kolej metropolitalna potrzebna jest juz a nie na planach…30 min tak minimum przyzwoitosci… 430 zwycieza rozsadek… 431 oby wladze Mosiny drazyly wariant przez Druzyne….
taboret
2015-03-17 15:27:28
@ Rafał :::Przejazdy muszą być zamykane z chwilą nastawienia semafora lub tarczy manewrowej na “wolną drogę” w kierunku tego przejazdu ( takie przepisy to nie wola dróżnika czy dyżurnego ruchu )
Rafał
2015-03-17 11:38:14
Chciałbym nawiązać do pomysłu rozwoju transportu kolejowego, czyli zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów do i z Poznania. Sam pomysł świetny i pomoże rozładować korki w Mosinie bardziej niż poszerzanie drogi 430. Natomiast ta częstotliwość kursowania pociągów jeszcze bardziej utrudni komunikację na przejeździe na ul. Sowinieckiej. Już teraz osoby zamykające rogatki starają się bardzo by kierowcy mieli dużo czasu na rozmyślania stojąc przed przejazdem. Swoją drogą czy naprawdę nie można wpłynąć na nich by nie wykonywali swej pracy tak niechlujnie – kilka razy zdarzyło się, że lokomotywa na którą czekaliśmy kilka minut nie dojechała nawet do przejazdu. A tunel pod przejazdem, który nie może powstać z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych? Jakoś te wody gruntowe nie wpłynęły na podziemne przejście dla pieszych w tym miejscu. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że każde nawet najlepsze rozwiązanie może mieć negatywne oddziaływanie.
wiórecki
2015-03-17 10:46:20
Panie Ryś coś Pan strasznie kręci z tą industrializacją Mosiny. Komu niby przeszkadza zabudowa tej perełki przyrodniczej obiektami typu rezydencja? Komu chcesz Pan wciskać te zafajdane bloki, fabryki i logistyki? Pod dywan Pan to zamiatasz czyli mieczewiczanom tym razem? “Sprzeciwiali się natomiast rezygnacji z planów przeznaczenia nowych terenów pod działalność przemysłowo-usługową. Priorytetem władz Mosiny w najbliższych latach będzie pozyskanie inwestorów …” No to masz Pan gotowca – spalarnię opon! Puknij się Pan, ale tak pożądnie w głowicę i zrzuć pęta ze swojego intelektu – boś Pan przesiąkł springeryzmem tak bardzo, że smrodu i fetoru narobisz więcej niż poprzedniczka.
1 Comments
taboret 11/04/2015
| |

trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w Krosinku

http://tiny.pl/xh18t

drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin

http://tiny.pl/xh18r