Komisyjny kalejdoskop

Od 10 marca trwają posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mosinie. Jako pierwsza spotyka się zawsze w każdym miesiącu Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. W tym miesiącu członkowie tejże komisji zorganizowali objazd remiz OSP.

11 marca obradowała Komisja Rewizyjna. Zajmowała się badaniem skarg mieszkańców oraz kontrolą umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości do 14 tys. euro w II półroczu 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca burmistrza – P. Mieloch.


12 marca Komisja Promocji i Współpracy Samorządowej spotkała się z Dyrektorem MOK Markiem Dudkiem, który poinformował o zaproszonych artystach i programie Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą.
Omówiono kwestię mosińskiego targowiska w kontekście promocji gminy.
Jak wszyscy wiedzą “Zielony Rynek” nie pełni funkcji zasadniczej, dla której był zbudowany, czyli targowej. Piec chlebowy nie  nadaje się do wypieku chleba. Jest drogą dekoracją, którą nam zafundowano.
Podejmowane są działania, by istniejący obiekt wykorzystać inaczej. W MOK zatrudniono osobę, której oprócz innych obowiązków powierzono rolę animatora tego miejsca.
Przedstawił on szereg zaplanowanych imprez. Radni zgłosili również kilka swoich propozycji.

Pani Joanna Nowaczyk (notka informacyjna poniżej), której powierzono funkcję redaktora naczelnego pisma INFORMATOR MOSIŃSKI przedstawiła założenia programowe.

Będzie to pismo informacyjno – edukacyjne, które będzie dostarczane mieszkańcom do skrzynek pocztowych.


16 marca w świetlicy wiejskiej w Krośnie miało miejsce posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Tu warto dodać, że położona blisko Mosiny świetlica jest alternatywnym miejscem większych spotkań. Spotkania mniejszych komisji odbywają się w sali radnego na parterze Urzędu. Salka ta ma ok. 20 m2. Posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji, w których bierze udział więcej radnych, zaproszonych gości i mieszkańców odbywają się w sali 110 na piętrze urzędu. Sala ta może pomieścić max. 24 osoby.

W posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół oraz Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch.
Komisja przeanalizowała Informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. TUTAJ
Niestety opracowanie to nie było udostępnione dyrektorom i rodzicom. Myślę, że warto o gminnej edukacji rozmawiać w szerszym gronie w oparciu o wiedzę o wszystkich placówkach oświatowych.
Zachęcam do zapoznania się z podlinkowanym opracowaniem.
W poprzednich latach zamieszczałam również w Internecie wcześniejsze raporty.

za rok szkolny 2012/2013

za rok szkolny 2011/2012

Na posiedzeniu dyskutowano również o bezpieczeństwie dzieci w szkołach.


17 marca Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowała się działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i analizowała coroczne sprawozdania, które znajdują się w porządku obrad najbliższej sesji.

 • Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014”.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie za 2014 rok.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mosina.Członkowie Komisji zaopiniowali rówież:
 • Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

W środę, 18 marca miało miejsce posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

Radni zapoznali się z materiałem dotyczącym aktualnie realizowanych projektów i złożonych wniosków o dofinansowanie z POKL, POIG, PROW, NPPDL, WFOŚiGW a także z planowanymi naborami w I kwartale 2015 r.

Zastępca Burmistrza P. Mieloch poinformował, że trwa procedura konkursowa w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. Zarządzania Projektami i Funduszami Pomocowymi zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi w Referacie Inwestycji.

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał przedstawione przez insp. Małgorzatę Piotrowską:

 • Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinie. Radni zostali poinformowani, że za kwotę 465 494 zł zostanie zagospodarowane pobocze w taki sposób, że między pasem postojowym, a parkanem powstanie chodnik, który umożliwi turystom wysiadającym z autokarów i samochodów bezpieczne dojście do bramy wejściowej. Udział Gminy Mosina to 20 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w najbliższych miesiącach.W dalszej kolejności inspektor M. Piotrowska przedstawiła 4 projekty dotyczące przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzenia publicznymi drogami powiatowymi:
 • Droga powiatowa nr 2461P, w zakresie dotyczącym wykonania projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni ul. Poznańskiej i ul. Leśnej w Daszewicach.
 • Droga powiatowa nr 2465P, na odcinku ul. Leszczyńskiej w Mosinie, w zakresie wykonania projektu budowy pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Krasickiego. Projekt dotyczy pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego. Koszty projektu (23 000 zł) Gmina i Powiat poniosą wspólnie – po 50% każda ze stron.
 • Droga powiatowa nr 2463P, w zakresie wykonania projektu budowlanego przebudowy
  ul. Sowinieckiej w Mosinie
  . Koszty projektu ( 25 tys. zł) Gmina i Powiat poniosą po 50% każda ze stron. W planowanej na 2016 rok budowie drogi (koszt ok. 6 mln zł) – będzie oprócz powiatu partycypował Aquanet, który na ten cel zadeklarował 2 mln zł.
  Przewodniczący Komisji radny Tomasz Łukowiak pytał, czy projekt uwzględni budowę sygnalizacji zapewniającej uczniom szkoły przy ul. Sowinieckiej bezpieczne dotarcie do szkoły oraz o wymianę rury przesyłowej. Uzyskał informację, że Aquanet daje gwarancję, że jest ona w dobrym stanie.
 • Projekt uchwały Droga powiatowa nr 2460P, na odcinku ul. Poznańskiej w Czapurach, w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną z powodu wątpliwości, co do lokalizacji sygnalizacji w rejonie ul. Leśnej  nie został zaopiniowany przez Komisję. Wszyscy radni wstrzymali się od głosu. Komisja zwróciła się z wnioskiem o precyzyjne informacje na sesji w tej sprawie.

Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch przedstawił dwa kolejne projekty uchwał dotyczące:

 • uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury i
 • uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek.

Powodem decyzji o odstąpieniu od dalszego procedowania ww. planów miejscowych jest nieakceptowany społecznie przebieg drogi łączącej Rogalinek i Czapury.

Radni oraz goście – Burmistrz, insp. M. Piotrowska i mieszkaniec M.G. przeprowadzili długą i burzliwą dyskusję w sprawie legalizacji ogrodzenia posesji przy ul. Polnej w Krośnie. W związku z projektem budowy ul. Polnej ustalono, że murowane ogrodzenie ww. posesji w części zostało posadowione na działce będącej drogą. Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie. Na podstawie opinii radnych Burmistrz zajmie stanowisko, które zostanie przesłane do PINB.
Trzech radnych pozytywnie odniosło się do kompromisowego rozstrzygnięcia toczącej się od 2011 r. sprawy, czyli do legalizacji istniejącego ogrodzenia. Żaden z radnych nie był temu rozwiązaniu przeciwny, trzech członków Komisji wstrzymało się od głosu.

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego w oparciu o opracowany przez przewodniczącego komisji materiał przeprowadziła dyskusję w sprawie kryteriów doboru i wyboru kolejności utwardzania dróg gminnych w aspekcie powstania gminnego planu utwardzania dróg na lata 2015-2025.
Radni wskazywali jako najistotniejsze kryteria usytuowanie drogi i jej znaczenie w układzie komunikacyjnym oraz istnienie pełnej infrastruktury podziemnej. Wszyscy byli zgodni, że należy przeprowadzić inwentaryzację istniejącej infrastruktury drogowej.
Mimo przeprowadzonej dyskusji Komisja nie doszła jednak z powodu braku czasu do żadnych wiążących ustaleń.


W czwartek obradowali członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

W spotkaniu wzięli udział czterej przedstawiciele firmy Aquanet z wiceprezesem Dudlikiem na czele. Celem spotkania było  poznania stanowiska i propozycji finansowania zabezpieczenia ujęcia wody w odniesieniu do Rozporządzenia Dyrektora RZGW. Należy zauważyć, że współpraca między Aquanetem, a władzami gminy układa się lepiej niż w minionych czasach. Nowe władze Mosiny spotkały się z władzami Aquanetu już 6 razy.

Jak poinformował prezes Dudlik zmienia się klimat wokół ujęcia wody w Mosinie wśród akcjonariuszy Aquanetu, a przede wszystkim miasta Poznania.

Trwają przygotowania do budowy kanalizacji w Żabinku, są pieniądze na projekt kanalizacji w Rogalinie.

Połączony zespół kontrolny ( gmina i Aquanet) przeprowadzi kontrolę podłączeń do istniejącej sieci sanitarnej. Szacuje się, że ok. 800 gospodarstw domowych nie podłaczyło się mimo, że w ulicy jest kanalizacja.

Aquanet planuje wykonanie takich podłączeń w preferencyjnej cenie 1500 zł.
Jeżeli rodzina wykaże się niskimi dochodami otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% tej kwoty.

Na posiedzenie przybyło też kilkunastu mieszkańców Krosinka (ul. Skrzynka, Kociołek, Górecka). Zgłaszali reklamację w sprawie utwardzenia dróg osiedlowych po budowie kanalizacji kruszywem nieodpowiedniej jakości powodującym pylenie i inne niedogodności.
Przedstawiciele Aquanetu zadeklarowali gruntowne zbadanie i rozwiązanie problemu.


W poniedziałek 23 marca odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
O godz. 16.00 spod Urzędu wyjedzie bus (20 miejsc) do Skałowa – gm. Kostrzyn, gdzie Związek Międzygminny “Schronisko” buduje schronisko dla zwierząt.


We wtorek o 16.45 Komisja Promocji i Współpracy Samorządowej wybierze spośród zgłoszonych kandydatów nową Kapitułę Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.


Notka z Biblioteki Ziemi Mosińskiej – J. Nowaczyk jest współautorką kilku publikacji z tej serii.
www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Biblioteka_Ziemi_Mosinskiej.html


 KOMENTARZE

Małgorzata Kaptur
2015-03-20 19:33:37
Jest projekt Czerwonki, ale WPN negatywnie go zaopiniował z uwagi na to, że stanowi część terenu w sąsiedztwie lasu, który miałby być wg planów akceptowanych przez poprzedniego burmistrza intensywnie zurbanizowany. Obok Czerwonki miałoby zgodnie z pozytywną decyzją środowiskową powstać osiedle z 16 blokami i sklepem wielkopowierzchniowym o powierzchni 1 900 m2 oraz biurowcem o powierzchni 1800 m2. http://tiny.pl/xhxs6
Z uwagi na to, że teren po drugiej stronie (cegielnia) jest planowany w studium z 2010 r. także pod zabudowę wielorodzinną Czerwonka stałaby się w opinii dyrektora WPN przede wszystkim drogą obsługującą ruch dot. tego nowego osiedla. W czasie rozmowy burmistrzów z dyrektorami WPN zarysowało się kompromisowe rozwiązanie. Burmistrzowie uważają, że w Mosinie jest wystarczająca ilość wielkich sklepów, a lokalizacja blokowiska w tym miejscu nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dyrektor WPN w nowej sytuacji jest skłonny do pozytywnego zaopiniowania projektu. To spowoduje, że największa przeszkoda zniknie i inwestycja stanie się realna. Na ostatniej Komisji Inwestycji była mowa o wykupie gruntów Prefabetu. Tu pojawił się problem – właściciel nie zgadza się z wyceną. Czerwonka – ta realna na najbliższe lata – miałaby przebiegać wzdłuż lasu i wychodzić po przecięciu torów u zbiegu ulic: Poniatowskiego, Kołłątaja i Mickiewicza. Tam miałoby powstać rondo.
Michał
2015-03-20 18:32:25
Czy coświadomo odnośnie budowie Czerwonki? Powyżej nic nie znalazłem odnośnie budowy tej drogi.
1 Comments
Malgorzata Kaptur 20/03/2015
| |

Jest projekt Czerwonki, ale WPN negatywnie go zaopiniował z uwagi na to, że stanowi część terenu w sąsiedztwie lasu, który miałby być wg planów akceptowanych przez poprzedniego burmistrza intensywnie zurbanizowany. Obok Czerwonki miałoby zgodnie z pozytywną decyzją środowiskową powstać osiedle z 16 blokami i sklepem wielkopowierzchniowym o powierzchni 1 900 m2 oraz biurowcem o powierzchni 1800 m2. http://tiny.pl/xhxs6
Z uwagi na to, że teren po drugiej stronie (cegielnia) jest planowany w studium z 2010 r. także pod zabudowę wielorodzinną Czerwonka stałaby się w opinii dyrektora WPN przede wszystkim drogą obsługującą ruch dot. tego nowego osiedla. W czasie rozmowy burmistrzów z dyrektorami WPN zarysowało się kompromisowe rozwiązanie. Burmistrzowie uważają, że w Mosinie jest wystarczająca ilość wielkich sklepów, a lokalizacja blokowiska w tym miejscu nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dyrektor WPN w nowej sytuacji jest skłonny do pozytywnego zaopiniowania projektu. To spowoduje, że największa przeszkoda zniknie i inwestycja stanie się realna. Na ostatniej Komisji Inwestycji była mowa o wykupie gruntów Prefabetu. Tu pojawił się problem – właściciel nie zgadza się z wyceną. Czerwonka – ta realna na najbliższe lata – miałaby przebiegać wzdłuż lasu i wychodzić po przecięciu torów u zbiegu ulic: Poniatowskiego, Kołłątaja i Mickiewicza. Tam miałoby powstać rondo.
Michał