Kolej Metropolitalna – powoli do przodu

pociąg
Projekt “Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”  obejmuje cztery działania.

Pierwsze z nich pn.  “Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego” jest już wykonane.

Drugie z działań to opracowanie “Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej“. Koncepcja jest w trakcie odbioru.

Trzeciego z działań dotyczy ogłoszenie o postępowaniu pn. “Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.
Działania planistyczne skierowane są na rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków.
Projekty planów miejscowych będą inspiracją do rewitalizacji terenów wokół istniejących stacji i przystanków kolejowych. Niezależnie bowiem od stanu własności tych terenów będą one mogły być wykorzystane tylko w sposób zgodny z uchwalonym przez rady gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których determinantą będzie funkcja punktu przesiadkowego oraz funkcja usług komplementarnych do komunikacji.

Gminy zobowiążą się do wszczęcia procedury uchwalenia planów miejscowych w oparciu o projekty planów powstałe w niniejszym Projekcie.
Gminy w uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg będą mogły, na podstawie planów miejscowych uwzględniających parkingi i inne elementy infrastruktury funkcjonalnych punktów przesiadkowych, sukcesywnie modernizować układy drogowe wokół stacji i przystanków kolejowych. Ponadto gminy, po uchwaleniu mpzp dla terenów przydworcowych uzyskają wpływ na rozwój tych obszarów. Działania te będą finansowane ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych o planach dot. naszych stacji można przeczytać:

Mosina

Dla zaznaczonego na mapce poniżej obszaru zostanie sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

mpzp Mosina PKP

Aktualnie w Mosinie funkcjonuje parking na 26 samochodów osobopkp mosinawych, zlokalizowany przy dworcu kolejowym. Ze względu na znaczną liczbę mieszkańców miasta oraz duży potencjał przewozowy, który ma zapewnić Poznańska Kolej Metropolitalna, będąca konkurencyjnym rozwiązaniem względem transportu indywidualnego, zalecane jest rozwinięcie istniejącej struktury parkingowej poprzez jej rozszerzenie do 110-120 miejsc dla samochodów osobowych (w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 4 autobusów), tworząc jednocześnie parking o ograniczonym dostępie w ciągu ulicy Kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego przewidziano obszerny, mieszczący około 50-60 rowerów parking B+R, składający się z zadaszonych i przeszklonych wiat z metalowymi stojakami. Przestrzeń pod wiatami powinna być podświetlana niezbyt mocnym strumieniem światła po zmroku. Dojazd do stanowisk postojowych K+R, jak i parkingu, przewiduje się od strony ulicy Śremskiej i Sowinieckiej, przy czym wraz z infrastrukturą drogową należy zbudować przejście podziemne dla pieszych pod torowiskiem kolejowym, w kierunku osiedla Za Barwą w Mosinie.

Proponuje się budowę nowego peronu przystanku autobusowego, wyposażonego w nową nawierzchnię, przeszkloną i zadaszoną wiatę przystankową z ławkami oraz pojemnikami na odpady zbierane selektywnie. Na przystanku należy umieścić schemat połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze schematem sieci komunikacyjnej ZTM Poznań. Na peronie stacyjnym obsługującym nominalnie ruch w kierunku Poznania należy rozważyć instalację stacjonarnego biletomatu, obsługującego system biletowy ZTM i PKM oraz umożliwiający doładowanie karty PEKA.

Kwestia bezpieczeństwa przewidziana jest do realizacji poprzez montaż na obu peronach telefonów interwencyjnych z dostępnymi numerami alarmowymi. Ponadto przewiduje się montaż piętnastu kamer systemu monitoringu wizyjnego, z których obraz będzie przekazywany w trybie on-line do centrum ochrony Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Ich układ byłby następujący:
 po 2 kamery na każdym z peronów, zwrócone wzajemnie na siebie,
 6 kamer nadzorujących parking P+R,
 2 kamery nadzorujące parking B+R,
 2 kamery w holu głównym budynku dworcowego,
 1 kamera przed wejściem głównym do budynku dworca.

Budynek stacji kolejowej w Mosinie jest stosunkowo obszernym obiektem inżynieryjnym, który posiada znaczny potencjał jeśli chodzi o wprowadzenie dodatkowych punktów handlowo-usługowych. Jednakże ze względu na jego stylistykę oraz układ przestrzenny, decyzje o doborze poszczególnych rozwiązań musza być podejmowane z rozwagą oraz poprzedzone dokładnymi analizami.

Do rekomendowanych rodzajów punktów na opisywanym dworcu należą:

 kasy biletowe,
 punkt informacji pasażerskiej,
 bar szybkiej obsługi,
 księgarnia wraz z punktem kserograficznym i usługami drukarskimi,
 baza noclegowa w standardzie hostelu.

W przypadku występowania w dalszym ciągu dostatecznej ilości niezagospodarowanych pomieszczeń, należy przeprowadzić ankietę wśród użytkowników stacji kolejowej w Mosinie, aby wskazali oni najbardziej potrzebny rodzaj punktów użyteczności publicznej spośród zaproponowanej listy, zbudowanej na bazie wytycznych zawartych w drugim rozdziale niniejszego opracowania.

Drużyna Poznańska

drużynaWęzeł przesiadkowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Drużynie został sklasyfikowany jako przystanek. Ze względu na liczbę mieszkańców wsi, odległość do stacji oraz rangę węzła, przewiduje się organizację parkingu typu P+R na około 30- 40 samochodów.
W ramach parkingu B+R przewiduje się montaż 1 wiaty dla rowerów, posiadającej zadaszenie i przeszklone ściany oraz nawiązującej wizualnie do nowoczesnej infrastruktury peronowej. Stojaki powinny być w stanie pomieścić 10-15 rowerów.
W pobliżu parkingu B+R oraz skrzyżowania dróg lokalnych na zachód od przejazdu kolejowego w Drużynie, przewidywane jest utwardzenie betonową kostką brukową niewielkiego placu manewrowego, służącego jako dwustanowiskowe miejsce postoju K+R.
Na stacji Drużyna Poznańska należy zapewnić ogólnodostępną, bezpłatną toaletę, w postaci kabiny przenośnej typu TOI TOI, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy ją ustawić przy parkingu B+R, nieopodal peronu obsługującego ruch w kierunku Wrocławia. Toaleta powinna być czynna całodobowo. Ze względu na dogodne położenie kabiny, warto rozważyć jej oświetlenie wewnętrzne z wykorzystaniem ogniwa fotowoltaicznego, zamontowanego na południowym spadzie dachu kabiny.
Kwestia bezpieczeństwa przewidziana jest do realizacji poprzez montaż na obu peronach po jednym telefonie interwencyjnym z dostępnymi numerami alarmowymi. Ponadto przewiduje się montaż pięciu kamer systemu monitoringu wizyjnego, z których obraz będzie przekazywany w trybie on-line do centrum ochrony Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Ich układ byłby następujący:
 po 2 kamery na każdym z peronów, zwrócone naprzeciw siebie,
 1 kamera zwrócona na dojście do toalety, parking B+R oraz stanowiska K+R.

Iłowiec

Jest to stacja kolejowa położona na linii kolejowej nr 271, znajdująca się w szybko rozwijającej się miejscowości Pecna, aktualnie liczącej około 1,8 tys. mieszkańców. Została sklasyfikowana jako przystanek projektowanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Ze względu na liczbę mieszkańców wsi, odległość do stacji oraz rangę węzła, należy zbudować parking samochodowy, przeznaczony dla 30-40 pojazdów (w tym 2 miejsca oznakowane i posiadające geometrię pozwalającą na korzystanie osób niepełnosprawnych), na którym pozostawienie samochodu powinno być ogólnodostępne i bezpłatne, ale przy lokalizacji szczególnie atrakcyjnej tylko dla osób przesiadających się na połączenia kolejowe. W ramach parkingu B+R przewiduje się montaż 1 wiaty dla rowerów, posiadającej zadaszenie i przeszklone ściany oraz nawiązującej wizualnie do nowoczesnej infrastruktury peronowej. Stojaki powinny być w stanie pomieścić 10-15 rowerów. W pobliżu przejazdu kolejowego obok stacji w Iłowcu należy wyznaczyć w sumie dwa stanowiska K+R, mające postać zatok przy ulicy Głównej.

Kwestia bezpieczeństwa przewidziana jest do realizacji poprzez montaż na obu peronach po jednym telefonie interwencyjnym z dostępnymi numerami alarmowymi. Ponadto przewiduje się montaż ośmiu kamer systemu monitoringu wizyjnego, z których obraz będzie przekazywany w trybie on-line do centrum ochrony Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Ich układ byłby następujący:
 po 2 kamery na każdym z peronów, zwrócone naprzeciw siebie,
 1 kamera zwrócona na dojście do toalety,
 1 kamera zwrócona na parking P+R,
 1 kamera zwrócona na parking B+R,
 1 kamera w poczekalni budynku dworca.
Niewielki budynek stacyjny w Iłowcu został ostatnio zmodernizowany i docieplony, co skutkowało również zmianami wyglądu i kolorystyki elewacji. Aktualnie jest on częściowo wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako miejsce prowadzenia sprzedaży biletów kolejowych. Stacja czynna jest oficjalnie przez ponad 11 godzin dziennie, ale przy okienku można znaleźć informację, iż możliwość nabycia biletu jest praktykowana na 20 minut przed odjazdem każdego z zatrzymującego się tutaj pociągu. Proponuje się nieznaczne rozszerzenie zakresu działalności stacji, wprowadzając na niej punkt sprzedaży prasy i świeżego pieczywa, a w poczekalni ustawiając automat do serwowania napojów gorących oraz do samoobsługowego kupowania przekąsek oraz napojów bezalkoholowych. Zalecany jest też montaż mapy najbliższej okolicy stacji.

0 Comments

No Comment.