Kierunki rozwoju przestrzennego w Metropolii Poznań

Autor: Małgorzata Kaptur

W poniedziałek, 9 marca, o godz. 16.00 rozpoczną się w Mosińskim Ośrodku Kultury konsultacje społeczne. Wezmą w nich udział radni Rady Miejskiej, burmistrz oraz mieszkańcy. Dyskusja będzie się toczyć w oparciu o dokument “Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”, która liczy 427 stron. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem i do udziału w spotkaniu.

W odniesieniu do Metropolii Poznań istotne są sformułowane w PZPWW zasady kształtowania
obszarów podmiejskich:

  • zapobieganie nadmiernemu wydłużaniu zabudowy wzdłuż głównych tras komunikacyjnych,
  •  projektowanie nowych układów urbanistycznych odznaczających się zwartości i różnorodnością funkcji, z poszanowaniem istniejących układów ruralistycznych,
  •  zachowanie ciągłości ochrony systemów terenów otwartych, parków i terenów rekreacyjnych przyjętych na obszarze miasta,
  •  wprowadzanie zróżnicowanych form przestrzeni publicznych,
  •  wypracowanie koegzystencji dominujących form zagospodarowania zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej oraz środowiska przyrodniczego.

Bardzo silne jest zjawisko suburbanizacji, wynikającej z migracji mieszkańców z miasta do gmin sąsiednich, które dotychczas stanowiły rolnicze zaplecze miasta. Gwałtowny przyrost powierzchni przeznaczanych na budownictwo mieszkaniowe oraz działalność przemysłową powoduje wyłączanie terenów z produkcji rolnej. Suburbanizacja tworzy nowy rodzaj krajobrazu, obcego dla kulturowo wykształconych terenów wiejskich. Mozaikowatość użytkowania terenu, przeplatanie się funkcji mieszkalnych z uciążliwymi funkcjami gospodarczymi i rolniczymi, niewydolność sieci infrastrukturalnych i komunikacyjnych powoduje powstawanie szeregu problemów i konfliktów przestrzennych, społecznych i technicznych, których rozwiązanie, zgodnie z zapisami PZPWW nie może opierać się tylko na politykach samorządów lokalnych.
Najważniejszym zadaniem w odniesieniu do Centralnego Obszaru Problemowego jest
sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, który pozwoli przenieść na poziom lokalny priorytety polityki przestrzennej województwa i ująć je w formie precyzyjnych wskazań planistycznych dla polityki przestrzennej gmin. W PZPW wskazuje się następujące najważniejsze zagadnienia i problemy do rozwiązania w planie zagospodarowania

STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ
Mosina:
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych – dolina rzeki Kopel, okolice kanału Olszynka, okolice miejscowości Kierzki, Kanału Mosińskiego, łąki
w okolicach Żabinka i Dworzysk.

Ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego
Ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego dotyczy: potencjalnego zagrożenia deficytem,
dostępnych do zagospodarowania zasobów wodnych w przypadku przekroczenia poboru wód
(zwłaszcza wód podziemnych) w stosunku do wielkości ich zasobów, jak również potencjalnych
skutków planowanych inwestycji w strefach ochrony pośredniej i perspektywicznych terenów
wodonośnych pod rozbudowę ujęć. Największy priorytet w tym zakresie przypisano ujęciu wody
w rejonie Mosina-Krajkowo, które zaopatruje Poznański System Wodociągowy (mapa 15.).

W zakresie kierunków rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego postulaty dotyczą przede wszystkim wykluczenia z zabudowy, w uzasadnionych przypadkach, lub ograniczenia zagospodarowania stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych oraz perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć, które powinny być w odpowiedni sposób udokumentowane i zabezpieczone.

Gminy, na których terenie znajdują się obszary priorytetowe dla zachowania perspektywicznych zasobów wód podziemnych lub strefy ochronne zbiorników wód
śródlądowych powinny uzyskać przywilej dodatkowych mechanizmów finansowych, z których mogliby korzystać również mieszkańcy oraz przedsiębiorcy gospodarujący na tych obszarach.

Wśród źródeł finansowania należy wskazać np. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz programy priorytetowe NFOŚiGW, który zamierza wypracować zasady stosowania preferencji i udogodnień w ubieganiu się o dofinansowanie dla gmin, których znaczne obszary objęte są różnymi formami ochrony przyrody, ale być może w niedalekiej przyszłości włączone zostaną na listę preferencji również obszary priorytetowe dla zachowania perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć wód. STR. 113

Rekomendacje dla polityk lokalnych w zakresie ochrony krajobrazu otwartego

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w obrębie WPN i jego otuliny oraz w okolicy miejscowości
Drużyna i Pecna oraz krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą, w okolicach miejscowości
Czapury i Wiórek oraz Baranowo i Krajkowo, współpraca z gminami Puszczykowo, Komorniki
i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla WPN” oraz z gminą Kórnik w rozwijaniu
walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska”.

Ponadto szczególnie ostrożnie należy rozwijać zabudowę na obszarach rolniczych, na których
stosowano melioracje (np. drenaż). W obszarach takich przed podjęciem jakichkolwiek działań
inwestycyjnych należy wykonać inwentaryzację sieci urządzeń melioracyjnych i w celu uniknięcia przyszłych podtopień uznać należy, że konieczne jest zachowanie istniejącej sieci infrastruktury melioracyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KOMENTARZE

Wojtek
2015-03-14 12:12:13
Edukacja to najważniejsza część życia. Historia zna wielu urbanistów którzy opracowali rozwój m.Poznania od XIX wieku. Nie jest żadną tajemnicą jak wyobrażali sobie miasto ogród sięgające od Owińsk do Puszczykowa.Ich pracowania to majster sztych dla przyszłych pokoleń .Co one zrealizowały? Wymienie najwazniejsze nazwiska; H.J STUBBEN urbanista niemiecki opracował koncepcję na przełomie wieku XIX i XX. S.Pazjzderski-architek poznański pierwszę opracowania 1929, W.Czarnecki -architek poznański wygrał konkurs na opracowanie wszystkich zagadnień związanych z rozwoje Poznania jego funkcjami do miasta liczącego 800 000 mieszkańców opracowanie z roku 1931..Opracowana koncepcja była pozytywnie opiniowana. przez prof.Adama Wodziczkę Berliński Urbanista Walter Bangert opracował w latach 1940-1942 rozwój miasta związany z powiększeniem obszaru do 220 km kw. W roku 1942 światowej twórca koncepcji urbanistyki ograniczonej Hans Bernhard Reichow opracował plan regionalny Poznania.Aglomeracja poznańska miała się rozwijać pomiędzy Puszczykowem i Owińskami oraz Kiekrzem i Swarzędzem. Niemieckie plany Poznania stały sie punktem odniesienia do koncepcji powojennych.Niestety prace koncepcyjne nad rozbudową Poznania praktycznie zostały wstrzymane po 1952 roku z uwagi na krytykę z pozycji urbanistyki socrealistycznej. Następne lata to plan Tadeusza Gałeckiego z roku 1975 rozbudowa aglomeracji do 1,5 miliona mieszkańców w 2010 roku.. Zadanie wytyczone przed 100 laty i uatrakcyjnione o nowe problemy jest nadal otwarte i ożywia emocje mieszkańców Poznania i okolic. Proszę o zapoznanie się z w/w opracowaniami .
Henryk
2015-03-02 20:12:02
0 Comments

No Comment.