Czy w gminie Mosina są wysokie podatki?

Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekty uchwał podatkowych. Z porównania proponowanych na 2017 r. stawek z obowiązującymi w roku bieżącym wynika, że zdaniem Burmistrza wszystkie podatki i opłaty lokalne powinny zostać utrzymane na obecnym poziomie.

Warto na początek uświadomić sobie jaki wpływ na cały budżet gminy mają podatki.

zrodla-pieniedzy                      wykres pochodzi ze strony: Nasza Kasa

Następnie należy sobie zadać pytanie, które podatki dla budżetu są najbardziej znaczące.
Najważniejszą pozycją są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli wpływy z PIT.
To w 2015 r. aż 27 mln zł (26 984 526zł). Od osób prawnych gmina otrzymała w 2015 r. zaledwie  717 253,93 zł.

Drugim co do wielkości podatkiem jest podatek od nieruchomości. Na jego wysokość mają wpływ burmistrz i radni.

Ile pieniędzy do budżetu gminy wpływa z tytułu podatku od nieruchomości?
W 2015 r. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 13 085 493,60 zł, a od osób fizycznych 5.537 584,96 zł.

podatki-wykrs-2
Czy mieszkańcy gminy Mosina płacą więcej, czy mniej niż w innych gminach?

Warto zajrzeć do sąsiednich gmin i porównać obowiązujące stawki podatku od nieruchomości:
Z poniższej tabeli wynika, że śr. podatek od budynków mieszkalnych w 16 gminach wynosi 0,72 zł i waha się od 0,61 zł w Tarnowie Podgórnym (jedna z najbogatszych gmin w Polsce) do maksymalnej stawki 0,75 zł (4 gminy: Kórnik, Pobiedziska, Murowana Goslina i Rokietnica). W Mosinie od kilku lat jest 0,68 zł za 1 m2.
Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą zapłaci w naszej gminie 20,34 zł za 1 m2, w gminie Stęszew 18,26 zł, a maksymalną stawkę 22,66 zł w gminach: Kórnik, Pobiedziska i Luboń. Średnia stawka dla ujętych w tabeli 16 gmin wynosi 21,14 zł.
Warto wiedzieć, że ustalając podatki burmistrz i radni muszą zmieścić się w granicach zakreślonych przez Ministra Finansów.

podatki-2wykres-nasza-kasa

podatek-2017

podstawa-opodatkowaniaOF – osoby fizyczne, OP – osoby prawne

podatki-2017
 OGŁOSZENIE

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Mosina, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się w czwartek 10 listopada 2016 r., o godz. 17.00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4. Jest to sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20  ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Gminy Mosina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2016 – 2022.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości opłaty targowej.
 7. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

/-/ Małgorzata Kaptur

0 Comments

No Comment.