Informacje o stanie zaawansowania prac – modernizacja linii kolejowej E59

Stan na dzień 11.09.2017 r.

Wiadukt kolejowy, ul. Śremska

 • Ostateczny termin dopuszczenia ruchu dla pieszych oraz pojazdów na obiekcie nie został jeszcze przedstawiony Gminie Mosina przez Inwestora PKP PLK S.A.
 • Udostępnienie wiaduktu kolejowego dla ruchu drogowego wymaga uzyskania pozwoleń na użytkowanie od właściwych organów budowlanych, o które winien starać się Inwestor.
 • Będzie także realizowana przez Wykonawcę przebudowa gazociągu w ciągu Kasprowicza, ul. Kolejowa (bypass). Termin nie został jeszcze określony, obecnie jest zatwierdzany projektu organizacji ruchu.

Odwodnienie – wiadukt kolejowy

 • Obecnie Wykonawca robót, działający na zlecenie Inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizuje budowę docelowego odwodnienia tunelu.
 • Od początku sierpnia na odcinku ul. Kolejowej oraz ul. Łaziennej w Mosinie występują utrudnienia w ruchu drogowym i wprowadzono objazdy.
 • W kolejnych etapach prace będą realizowane na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Leszczyńską/Wawrzyniaka/Mostową.
 • Budowa kanału deszczowego w rejonie strategicznego skrzyżowania  ul. Śremskiej/ Leszczyńskiej/Wawrzyniaka/Mostowej zostanie przeprowadzona bez naruszania nawierzchni jezdni, co pozwoli zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym.
 • Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Wykonawcę utrudnienia związane z budową odwodnienia mają zakończyć się jesienią (październik/listopad). – możliwe do końca roku br.

Mosina, ul. Sowiniecka przejazd kolejowy

 • Prace zostały wstrzymane, w związku z kontynuowanym zamknięciem odcinka ul. Śremskiej w Mosinie (budowa wiaduktu kolejowego).
 • W celu uniknięcia paraliżu komunikacyjnego miasta, Gmina Mosina nie wydała zezwolenia, aby przejazd kolejowy w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie był przebudowywany (przez planowany okres ok. 1 miesiąca) w ty samym czasie, co zamknięcie ul. Śremskiej w Mosinie.
 • Docelowa przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sowinieckiej (wymiana infrastruktury torowej i okołotorowej w obrębie torowiska w Mosinie) jest zaplanowana po zakończeniu budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej. Przejazd ten będzie również podlegał kompleksowej przebudowie w obrębie rogatek, wraz z dojazdami.
 • W związku z niezakończoną realizacją prac związanych z modernizacją linii kolejowej planowana przez Gminę Mosina, Starostwo Powiatowe oraz Spółkę Aquanet S.A. przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie została odłożona do czasu, kiedy będzie możliwa realizacja tej  inwestycji drogowej.

Mosina Farbiarska / Targowa

 • Rozpoczęcie zaplanowanych prac, związanych z przebudową ww. przejazdu kolejowego wraz z dojazdami, nastąpiło w dniu  28 listopada 2016 r.
 • Przed przystąpieniem do robót, Gmina Mosina uzgodniła z Wykonawcą czas niezbędny na realizacje zadania, który miał wynieść okres do 1 miesiąca,
 • Wykonawca robót wstrzymał prace i nie realizował przebudowy, Gmina Mosina 13 stycznia 2017 r. otrzymała informacje, iż opóźnienia w przebudowie ww. przejazdu wynikają z ujawnionych w trakcie prowadzenia prac rozbieżności założeń projektowych z rzeczywistymi warunkami panującymi na terenie budowy.
 • 13 stycznia 2017 r. Wykonawca przeprowadził prace związane z tymczasowym odtworzeniem nawierzchni ul. Targowej (nawierzchnia wykonana z kruszywa) i przywrócił przejezdność dla ruchu drogowego przez przedmiotowy przejazd wraz z odcinkiem ul. Targowej, gdzie została zdemontowana istniejąca nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki brukowo-betonowej.
 • W dniu 30 marca 2017 r. Gmina otrzymała informację, iż brak możliwości realizacji robót spowodowany jest okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, wobec czego wskazanie ostatecznego terminu realizacji robót przez Wykonawcę nie jest możliwe.
 • 12 kwietnia 2017 r. Gmina Mosina zwróciła się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Poznaniu z prośbą o zajęcie stanowiska przez Inwestora oraz przekazania Gminie informacji wyjaśniających przyczyny opóźnień w realizacji przebudowy oraz przedstawienia informacji w przedmiocie procedur jakie wdrożył Inwestor w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej.
 • 7 czerwca 2017 r. odbyła się wizja terenowa z udziałem Gminy Mosina, Wykonawcy, oraz przedstawicieli PKP PLK S.A. CRI na ul. Targowej w Mosinie. Przy obecności przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz zainteresowanych Mieszkańców Targowej odbyła się rozmowa w sprawie projektowanych zjazdów.
 • Gmina Mosina zwróciła się w dniu 23.06.2017 r. z prośbą o pilne przekazanie informacji w zakresie podjętych działań przez Inwestora. 11 lipca 2017 r. Dyrektor Projektu Jarosław Szczepaniak przekazał informacje o przystąpieniu przez Wykonawcę do robót przygotowawczych związanych z przebudową wodociągu, informując o zaistniałych nowych okolicznościach które wymagają zmian projektowych. Wodociąg należący do Spółki AQUANET S.A. położony jest niezgodnie z lokalizacją wskazaną na mapach pozyskanych z powiatowych zasobów geodezyjnych.
 • Gmina Mosina podejmowała liczne interwencje u Wykonawcy w celu wykonywania pilnych, bieżących napraw i poprawy stanu nawierzchni tymczasowej. Zgłoszenia były dokonywane przez pracowników Urzędu za pośrednictwem pism, wiadomości elektronicznych e-mail oraz telefonicznie. Wykonawca wykonywał niezbędne prace naprawcze, jednak były to rozwiązania doraźne i nietrwałe.
 • W ostatnim piśmie z dnia 21 lipca br. Gmina zwróciła się o zwiększenie częstotliwości napraw nawierzchni i częstszego monitorowania stanu przejazdów kolejowych (ul. Sowiniecka i ul. Farbiarska/Targowa).
 • W dniu 16 sierpnia 2017 r. Wykonawca robót przystąpił do realizacji przebudowy przejazdu kolejowego.
 • Wykonanie planowanej przebudowy układu torowego miało zakończyć się z dniem 15 września 2017 r., jednak z uwagi na obecne zaawansowanie robót na ul. Targowej w Mosinie z pewnością ww. termin ulegnie zmianie. Jednocześnie zaplanowano przedłużenie ważności projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa przejazdu kolejowego w km 146.551” (ul. Farbiarska/Targowa) do dnia 31 października br.
 • Gmina Mosina zaopiniowała przedłużenie projektu tymczasowej organizacji ruchu do końca września br.

Mosina, istniejące przejście podziemne ul. Sowiniecka 

 • Gmina Mosina prowadzi korespondencję w sprawie przejścia podziemnego na ul. Sowinieckiej od czerwca 2016 r.
 • W pierwszej kolejności zwróciliśmy się do PKP Centrum Realizacji Inwestycji w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie informacji, dlaczego przejście nie zostało uwzględnione w pracach modernizacyjnych (22 czerwca 2016 r., 20 lipca 2016 r.).
 • PKP PLK S.A. utrzymuje, iż przejście podziemne nie jest własnością Spółki, stąd na majątku obcym nie zaprojektowano żadnych robót budowlanych, (7 lipca 2016 r. , 2.08.2016 r.)
 • Następnie zwróciliśmy się do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie prośby o pilny remont przejścia podziemnego i poprawę jego stanu technicznego. W dniu 26 stycznia br. w odpowiedzi od Zakładu otrzymaliśmy ponownie informację,  iż nie jest to przejście należące do Spółki.
 • W dniu 16 marca 2017 r. zwróciliśmy się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie przejścia podziemnego celem uzyskania informacji o przejściu oraz o posiadanej dokumentacji budowlanej  (uzyskaliśmy odpowiedź, iż jej nie posiadają).
 • W dniu 25 kwietnia 2017 r. zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Poznaniu – Starostwo wskazało iż działki, na której jest zlokalizowane, nie są własnością Skarbu Państwa).
 • W dniu 25 kwietnia 2017 r. Gmina zawiadomiła Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego z prośbą o kontrolę i wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie obiektu budowalnego.
 • W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się kontrola obiektu przez WINB.
 • W dniu 21 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez WINB.

  Informację opracowała Klaudia Kołodziejczak Referat Mienia Komunalnego UM w Mosinie

1 Comments
Jestem z miasta 11/09/2017
| |

Przebrnąłem, dotrwałem do końca, choć z trudnościami. Tekst ten powinien przeczytać każdy student polonistyki. Urzędnicze pisma mają zaiste swój niepowtarzalny urok.