Organizacja systemu gospodarki odpadami

Od kilku miesięcy trwa intensywna praca w związku z wprowadzeniem zmian do systemu gospodarowania odpadami.
Próżno by jednak szukać opisu tych czynności w sprawozdaniach burmistrza w Referacie Ochrony Środowiska.
To znaczy, że nie wykonuje ich referat, który od wiosny pracuje bez kierownika, tylko wykonuje je ktoś, kto nie ma tych czynności w zakresie swoich obowiązków, za to ma inne.
Tą osobą jest Audytor, który robi to dlatego, że w tej chwili jest jedyną osobą, która ma szeroką wiedzę w tym temacie.
Czy tak być powinno? Moim zdaniem nie. Audytor powinien odmówić Burmistrzowi wykonania tych czynności i robić swoje.
Tylko, co wtedy zrobiłby Burmistrz?

Kiedy gmina zaczynała samodzielne gospodarowanie odpadami utworzono referat, któremu przypisano 33 zadania dotyczące gospodarki odpadami. Rozdzielono je potem na Referat Finansowy i Referat Ochrony Środowiska.
W Regulaminie Organizacyjnym na 46 zadań przydzielonych Referatowi Ochrony Środowiska aż 26 dotyczą gospodarki odpadami.
W sprawozdaniu z działalności Burmistrza z dnia 29 maja 2019 r. – str. 10
są 4 punkty dotyczące gospodarki odpadami, w tym stwierdzenie o zawarciu umowy in house z PUK.
W kolejnych sprawozdaniach o odpadach albo nic, albo stwierdzenie:

Ma to związek zapewne z z tym, że od wiosny do chwili obecnej Referat Ochrony Środowiska pracuje w osłabionym składzie i bez kierownika.

Ktoś jednak się odpadami w tym czasie zajmował, o czym świadczą zawierane umowy z odbiorcami odpadów w 2019 r. i przygotowywane projekty uchwał, odpowiedzi na pytania radnych w tym zakresie.

Poniżej wybrane zadania Referatu Ochrony Środowiska w aktualnym Regulaminie Organizacyjnym – str. 17 – 18

24. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem.
25. Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
26. Nadzór nad przedsiębiorstwem, które jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w zakresie:
1) spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach;
2) terminowości wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
3) oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
4) rozliczania za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.
30. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
31. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.
32. Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań Referatu.
33. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
34. Określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
35. Określenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.

38. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
39. Określenie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
40. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
41. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
46. Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzanie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
47. Kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar.

5 Comments
karp 31/01/2020
| |

To może w tym temacie, by się nie narazić się na opr. Konkurs na księgową jest jeszcze dla mnie w miarę czytelny.Jedna odchodzi, druga przychodzi.
Konkurs na ZUK-a przekracza już moje możliwości. Prezes odchodzi w celu czynienia dobra, w ramach pokuty za to co robił w Mosinie. 31 grudnia jest walne i wybrano nową prezes.W 2 miesiące później ma być rozstrzygnięty konkurs.
Kogo oni będą teraz wybierać portiera czy obsługę śmieciarki?

Bezradny 28/01/2020
| |

Radny powołany na wójta traci mandat ex lege.

Nawiązanie przez radnego stosunku pracy z macierzystym urzędem gminy powoduje wygaśnięcie mandatu nawet wtedy, gdy stosunek pracy został niezwłocznie rozwiązany.

https://www.gazetaprawna.pl/amp/1108959,kto-moze-stracic-na-uzyskaniu-mandatu-radnego.html

28/01/2020
| |

To jak burmistrz organizuje pracę urzędu powinno się oceniać po jej rezultatach. Szczerze mówiąc większość mieszkańców nic nie obchodzi jaki jest regulamin organizacyjny w urzędzie tylko jak sprawnie ten urząd działa. Mam wrażenie, że obfitość komentarzy w tym wątku pokazuje, że raczej się nie mylę.

karp 23/01/2020
| |

Miałem parę zarzutów, że się powtarzam. To chyba jednak ma jakiś sens, bo jak powtórzyć n razy, że w Luboniu powinien się zmienić Regulamin, to po 2 miesiącach nawet prawnik zrozumie i oto dziś mamy zmiany.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/603197/Zarz%C4%85dzenie-102_2019
Nie będę już nawet gdybał co powinno zdarzyć się po 1 stycznia, gdyby w Polsce obowiązywało prawo.

karp 23/01/2020
| |

Będzie krucho jak pani audytor pójdzie na L4. Burmistrz będzie musiał zwinąć interes o nazwie UM.
Ta pani rzeczywiście dużo ogarnia, nie ze swoich działek, ale przez przeciążenie nie ustrzegła się błędów, które powielają radni np.brak limitów na PSZOK.
Chyba są jakieś zawody Luboń-Mosina w niekompetencji, bo rywalizacja jest ostra. Ja uważam jednak,, że organizacyjnie na czoło wysunęły się jednak moje władze.W listopadzie było tak, że I zastępca był od kultury ,a drugi od komunalki. Pierwszy odszedł,drugi został pierwszym. Na drugą została powołana radna z grupy “hurra, my zawsze za”.Regulamin nie uległ zmianie. Dodatkowo radna została powołana z dniem 1 stycznia na burmistrza, a mandatu zrzekła się 7 stycznia.Moim zdaniem dyletanctwo doskonałe. Wczoraj ktoś pisał, że z mocy prawa wygasa mandat radnego, jeśli popada w konflikt. W jakim kraju?