Czy gmina Mosina rozwija się w zrównoważony sposób?

Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin są prowadzone od piętnastu lat (2003-2017). Długi przedział czasu oraz objęcie badaniami wszystkich gmin w Polsce podnosi wartość rankingów i wyników badań prezentowanych w publikacjach  E. Sobczaka i M. Staniszewskiego z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS (Bank Danych Lokalnych).

W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2017 Mosina zajmuje:

 • 8 miejsce na 8 gmin miejsko-wiejskich w powiecie poznańskim;
 • 32 miejsce  na 90 gmin miejsko-wiejskich w Wielkopolsce;
 • 156 miejsce na 611 gminy miejsko-wiejskie w Polsce.

To bardzo dobry wynik, bo powyżej średniej krajowej, ale bywało już lepiej i nasza gmina była na 72 miejscu. Warto odnotować, że inni, tzn, wszystkie gminy powiatu poznańskiego plasują się wyżej od gminy Mosina.


Dla porównania Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2012 r.

Podstawą metodyki rankingu jest zbiór piętnastu zmiennych, przedstawionych poniżej, w których skład wchodzą wskaźniki wyjaśniające rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska.

 1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (10 zł = 1 punkt);|
  2.Wydatki na transport i łączność per capita (10 zł = 1 punkt);
  3. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie (1% = 1 punkt);
  4. Odsetek wydatków na transport i łączność ( 1% = 1 punkt);
  5. Odsetek dochodów własnych w budżecie (1% – 1 punkt);
  6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt);
  7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt);
  8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (1 podmiot = 1 punkt);
  9. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem (1% = 1 punkt);
  10. Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt);
  11. Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 punkt);
  12. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (1 absolwent = 1 punkt);
  13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej (1% = 1 punkt);
  14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej (1% = 1 punkt);
  15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków (1% = 1 punkt).

Suma punktacji piętnastu zmiennych jest traktowana jako syntetyczna miara rozwoju, która jest wykorzystywana do pozycjonowania  gmin, w ramach czterech kategorii (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i powiaty grodzkie).

2010

2016
2017

6 listopada 2017 odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencja naukowa, w trakcie której zaprezentowany został ranking jednostek samorządu terytorialnego powstały według wyników rozwoju i dynamiki przedsiębiorczości.

Organizatorem konferencji jest sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

0 Comments

No Comment.