Gdzie kucharek sześć…


Mamy burmistrza i dwóch zastępców, mamy sekretarza. To jednak za mało, by zapewnić przepływ informacji i dobrą współpracę, dlatego Burmistrz Gminy Mosina zdecydował się utworzyć nowe stanowisko w Urzędzie.

W BIP-ie umieszczono zmianę regulaminu organizacyjnego i ogłoszenie o naborze na to stanowisko.

Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:
1.      Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.
2.      Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.|
3.      Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.


Niestety radni nie dowiedzieli się o tym od Burmistrza, bo go na sesji nie było – miał ważniejsze sprawy.

A mnie się wydaje, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Jest za dużo osób o podobnych kompetencjach, będą sobie deptać po piętach.

W Zarządzeniu NR BG.0050.44.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie czytamy:

§ 9 Zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik w ramach nadzoru nad referatami:
4)      koordynują współpracę między referatami
oraz między referatami a gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

18 grudnia 2018 r. Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

Czytamy w nim:

Panu Adamowi Ejchorstowi  – Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina –  powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    opracowania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;
2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego;
3)    inwestycji inżynierskich;
4)    gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;
5)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
6)    zieleni gminnej i zadrzewień;
7)    inwestycji z udziałem ludności;
8)    nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;
9)    schronisk dla zwierząt;
10) cmentarzy gminnych;
11) wynikającym z udziału Gminy w spółce Aquanet S.A. w Poznaniu;
12) gospodarki rolnej;
13) przyjmowania i przekazywania  informacji właściwym służbom  o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;
14) łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
15) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
16) inwentaryzacji mienia komunalnego;
17) ewidencji spółek z udziałem Gminy;
18) związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;
19) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego;
20) wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

18 marca 2019 r. Burmistrz powołał najpierw na II zastępcę Tomasza Łukowiaka, potem dokonał zamiany i pierwszy stał się drugim, a drugi pierwszym, ale nie wydał już zarządzeń precyzyjnie opisujących zakres ich uprawnień i obowiązków na wzór przytoczonego wyżej.

W cytowanym wyżej Zarządzeniu z 18 marca 2019 r.

w § 8 ust 2 czytamy, że:

2.    Szczegółowy zakres spraw powierzonych Zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi Burmistrz określa zarządzeniem.

Jak ma być porządek w Urzędzie, skoro nie wiadomo, kto i za co odpowiada?

Czy tę zagadkę rozwikła Koordynator?

Moim zdaniem tu trzeba detektywa.

Jedyną wskazówką jest schemat organizacyjny.


68 Comments
ciekawy 10/09/2019
| |

No to mamy nowego sekretarza urzędu. Ciekawe, co się w urzędzie zmieni? Ciekawe co dalej z koordynatorem ds. wspólpracy między referatami? http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2019/wynik_naboru_sg.pdf

Samo życie 05/09/2019
| |

Sklad komisji, ktora ma wybrac kandydata na sekretarza bardzo wymowny. To oznacza, ze wybor juz zostal dokonany a konkurs jest, bo musi być.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019/zarzdzenie-nr-bg-0050.151.2019-z-dnia-5-wrzenia-2019-r.-w-sprawie-powoania-komisji-konkursowej..html

Karol 06/07/2019
| |

Kto zajmuje się stroną gminy? Brakuje praktycznych informacji.
mp. Inwestycje drogowe – bieżący stan realizacji – Data opublikowania: 2019-04-18. Kiedy będzie budowana ulica Strzałowa? Czekamy już od 2011 r.
Gzie mozna znaleźć na stronie http://www.mosina.pl Raport o stanie gminy?

karp 19/06/2019
| |

Mam takie info o postępowaniu UOKIK w sprawie praktyk monopolistycznych na RIPOK.
Niestety zostało przedłużone, fragment odpowiedzi UOKIK:
“…toczące się postępowanie wyjaśniające, które Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu prowadzi w sprawie PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o (poprzednio: Tonsmeier SELEKT sp. z o.o.) zostało przedłużone.

Na chwilę obecną planowany termin zakończenia postępowania to wrzesień 2019 roku. ”
Jak zwał tak zwał, ale Hans musi oddać kasę.

karp 10/06/2019
| |

Na BIP starostwa jest świeża opinia do uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg
gminnych w Komornikach i Plewiskach-uchwała 482/2019.
https://pzpoznan.peup.pl/eurzad.seam?cid=379457
Ta opinia nie jest wiążąca, ale w przypadku 2 dróg była negatywna-powód brak własności gminy.
To jednak optymistyczne, bo przez wiele lat nie docierało na Jackowskiego, że istnieje coś takiego jak własność prywatna. Jeszcze kilka lat i być może uda się przebić z tym, że studnie głębinowe idą w głąb ziemi.

xyz 10/06/2019
| |

Oglądałem transmisję z sesji w dniu 28 maja. Radni zadali wiele pytań. Potem transmisja się skończyła. Czy te odpowiedzi zostały udzielone. Jeżeli tak, to w jakiej formie? Gdzie je można znaleźć?

karp 10/06/2019
| |

Jestem ciekaw czy koordynator dojdzie kiedyś do tego, że ktoś kiedyś wprowadził RM
Mosiny w błąd przedkładając jej projekt uchwały o strefie płatnego parkowania.
Ja tylko kiedyś przechodziłem koło wydziału prawa, ale wątpię by prawnik opiniujący tę uchwałę kiedykolwiek nawet koło niego przechodził. To uchwała na glinianych nogach. Nie zagłębiam się w celowość, ale pl. 20 października w Mosinie nie jest drogą publiczną. W związku z tym nie może podpadać pod pod art.13 Ustawy o drogach publicznych .
Pełną tego świadomość musi mieć zarządzający strefą prezes ZUK. Kiedy był wójtem w Dopiewie przedłożył już w roku 2001 RG Dopiewo uchwałę 416/01 o zaliczeniu kilkuset dróg do kategorii dróg gminnych. Prawo nie działa tak, że w
w Dopiewie trzeba, a w Mosinie nie. Inna sprawa że w Dopiewie wójt nie zachował się nie jak funkcjonariusz publiczny, ale jak lokalny satrapa i zaliczył do dróg gminnych wiele działek prywatnych. Zarząd powiatu wówczas też nie wiedział nic o własności prywatnej i uchwała nadal jest w obiegu prawnym, chociaż nieprawa, a lewa. Dziś jest, a jutro może nie być. Taki los może dotknąć każdą uchwałę na lewej podstawie.

karp 09/06/2019
| |

Miałbym taką prośbę do społeczeństwa mosińskiego, by wytworzyło jakąś nową skargę.Na kogokolwiek. Piję oczywiście do rozpatrywania przez Radę wciąż tej samej skargi z Czapur. To może spowodować, że radni z Komisji Petycji umrą z nudów, a ja przy okazji.Ja nawet mógłbym się solidaryzować ze skarżącym, gdyby mu uchwalono mpzp z drogami wewnętrznymi, których nie chciał.Jednak nie uchwalono.
Wyraźnie nie docenia, że mieszka w gminie Mosina. W Dopiewie dostałby mpzp z drogami wewnętrznymi, kilka stanowisk archeologicznych których nie wykopała gmina, gdy kopała na jego działce + uchwałę o tym, że wójt ma prawo do decydowania o własności nieruchomości. Znam to z autopsji. Niechże więc osoba
skarżąca przestanie pisać ciągle tego samego (bo zęby od tego bolą), a Rada niech przestanie już rozpatrywać. Czy już na pewno nie ma się na co skarżyć. ?

karp 07/06/2019
| |

Zdaje się,że 2 referaty mają w zadaniach prowadzenie rejestru mienia komunalnego.
Czytałem, że taki rejestr miał powstać w lutym i od tego czasu cichosza.
Nie da się prowadzić samochodu,który jest jeszcze na taśmie montażowej.

Małgorzata Kaptur 06/06/2019
| |

Moim zdaniem współpraca między referatami zależy przede wszystkim od dobrych chęci, umiejętności współpracy, wiedzy urzędników, a szczególnie kierowników referatów, ogólnej dobrej atmosfery sprzyjającej współpracy, identyfikacji urzędnika z urzędem, nastawienia na efekt, poczucia odpowiedzialności na całość, a nie tylko za swój wąski wycinek.
Wszystkie te cechy powinny być umiejętnie przez szefa urzędu doceniane i premiowane, by zatrudnieni wiedzieli, że taka właśnie postawa jest właściwa.
Burmistrz i zastępcy otrzymywaliby na czas sygnały, że jest problem wymagający szerszego spojrzenia i ściślejszej współpracy i wtedy z automatu wdrażaliby dodatkowe mechanizmy.
Zastępca burmistrza zna swoje referaty i trudne sprawy i on jest najwłaściwszą osobą do powoływania zespołów problemowych.
Koordynator to dodatkowa osoba, którą najpierw ktoś musi w wiedzę wyposażyć, a to jest cenny czas, którego zazwyczaj brak w trudnych sytuacjach. Owszem koordynator mógłby się przydać, gdyby dysponował nieograniczona wiedzą w zakresie prawa i funkcjonowania gminy, wtedy byłby z kolei burmistrz niepotrzebny.
Poszukiwanie koordynatora to dla mnie przede wszystkim przyznanie, że jest nas trzech, ale nie dajemy rady i potrzebujemy wsparcia. Nawet przy dłuższej nieobecności sekretarza trzech burmistrzów powinno dać radę.

karp 06/06/2019
| |

Gdyby zmiejszyć ilość referatów, to nie trzeba by powoływać zespołów między-referatowych i koordynatora na wrotkach. Bez wrotek to potrzeba kilku koordynatorów.

Jacek S. 05/06/2019
| |
Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina 04/06/2019
| |

Urzędników przybywa w zastraszającym tempie. Burmistrz dzierżawi kolejne pomieszczenia dla urzędników od prywatnych właścicieli. Masa krytyczna jeśli chodzi o liczbę pracowników magistratu moim zdaniem została już dawno została przekroczona.Siedzi ich już ponad setka, a końca zwiększania etatów nie widać. Brak wiedzy i kompetencji rekompensowany jest zwiększaniem etatów. Nikt do tej pory nie podjął kompleksowej analizy zatrudnienia i efektywności w magistracie. Są firmy, które zajmują się tym profesjonalnie. Z ich pomocy skorzystało wiele samorządów i urzędów. W Mosinie takiego tematu nikt nie podejmuje.

Jacek S. 03/06/2019
| |

To jakiś matrix. Burmistrz tworzy stanowisko, które ma zastąpić jego pracę polegającą na koordynowaniu zadań najważniejszych podległych mu kierowników. Panie burmistrzu, to Pana zadanie, proszę się od niego nie uchylać. Ma Pan dwóch zastępców, Sekretarza i Skarbnika. Proszę wreszcie zabrać się do pracy. Proszę nie tworzyć bytów, które trwonią ciężko wypracowane pieniądze podatników. Jeszcze zdoła Pan pograć w piłkę, teraz ważniejsze są sprawy gminy!

OJ 03/06/2019
| |

W normalnej firmie i gminie to by było nie do pomyślenia, raport o stanie gminy jest napisany jest bez szczegółów dlaczego bo by były niewygodne dla niektórych nie ma nic opisane o świetlicy w krośnie i o raporcie RIO nie ma opisane o targowisku miejskim skad takie gwałtowne skok z opłaty targowej itd itd to jest odwracanie uwagi od machlojek jakie tu się dzieją

racjonalista 03/06/2019
| |

Wyjęła mi to Pani z ust, Pani Przewodnicząca! Chciałem zapytać o to jak to możliwe, że trzech burmistrzów plus znana z wysokiej merytoryczności sekretarz nie potrafią uskutecznić sprawnego przepływu informacji pomiędzy pracownikami? Ja rozumiem, że świat idzie do przodu, że szeregowych pracowników możne brakować, czego objawem są choćby opóźnienia w wielu dziedzinach w urzędzie, ale kolejna marionetka typu sekretarz tylko pod inną nazwą? A może jest już jakiś idealny kandydat? Oby tylko częściej go widywano w magistracie niż tą panią sekretarz.