Deklaracja na odbiór odpadów w Referacie Finansowo-Budżetowym

Kiedy rok temu został utworzony Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, przypisano mu szeroki zakres obowiązków – 49 różnych zadań – TUTAJ – str. 19-23.
Można było odnieść wrażenie, że  sprawę gospodarki odpadami w nowej sytuacji po wyjściu z Międzygminnego Związku SELEKT potraktowano priorytetowo. Ogłoszono nabór na kierownika tego referatu i w sierpniu dokonano wyboru osoby, która przepracowała w naszym urzędzie tylko ok. 3 miesiące. Referat, który sądząc po ilości przypisanych mu zadań, miał być jednym z ważniejszych, okazał się niepotrzebny.
Kiedy nastał najważniejszy czas dostarczania i zbierania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za odpady, referat ten już w praktyce nie istniał. Wszystkie  czynności były wykonywane przez pracowników innych referatów.
W marcu br. burmistrz postanowił ten fikcyjny stan zakończyć.  W zmienionym 22 marca 2017 r. Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego nie ma już Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, a jego zadania przydzielono 3 innym referatom.
O tej zmianie można się było dowiedzieć 7 lipca, bo dopiero wtedy, czyli z ponad 3 miesięcznym opóźnieniem, ukazało się w BIP-ie Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina w tej sprawie.
Niechlubną tradycją w naszym urzędzie jest publikowanie zarządzeń często z wielomiesięcznym opóźnieniem.  Tak było w poprzedniej kadencji, tak jest i teraz.

Zadania przypisane zlikwidowanemu Referatowi Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zostały:

 • Referatowi Finansowo-Budżetowemu,
 • Referatowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Referatowi Inwestycji i Rozwoju Gminy.Wypisane poniżej działania związane są w większości z wystąpieniem z Selektu i samodzielnym gospodarowaniem przez gminę odpadami.
Jak widać samodzielność to zwiększona ilość zadań, które ktoś musi wykonać, co powoduje określone koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami. Ubolewam, że kosztów tych nigdy nie poznamy, gdyż będzie je trudno wyliczyć.

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należy:

 • Prowadzenie ewidencji wpływów należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie windykacji opłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia, umorzenia, odraczanie, rozkładanie na raty).
 • Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie bieżącej weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi.
 • Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji.
 • Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Opracowywanie wezwań w sprawie niezłożonych oraz złożonych deklaracji.
 • Prowadzenie ewidencji deklaracji zobowiązanych podmiotów oraz przygotowywanie analiz,
  sprawozdawczości z tego zakresu.

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należy:

 • Tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z zapewnieniem dostępu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem.
 • Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy,
  zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • Nadzór nad przedsiębiorstwem, które jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem w zakresie:
  a) spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach;
  b) terminowości wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
  c) oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  d) rozliczania za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.
 • Ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
 • Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy
  dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
 • Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
  odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami;
 • Współdziałanie i realizacja zadań Gminy Mosina wynikających z zapisów ustawy prawo ochrony środowiska, tj:
  a) analiza kosztów i prowadzenie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków deszczowych do wód i do ziemi,
  b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informację o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe;
 • Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań referatu.
 • Przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Określenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  składanych przez właściciela nieruchomości.
 • Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy.
 • Podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów.
 • Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
 • Określenie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 • Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie, usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów.
 • Wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 • Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej.
 • Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do zadań Referatu  Inwestycji i Rozwoju Gminy przypisanych po likwidacji Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi należy:

 • Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z udziału Gminy w Spółce AQUANET S.A. w Poznaniu;
 • Planowanie Infrastruktury dla Gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;
 • Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów wodno – ściekowych;
 • Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków w tym:
  a) programowanie;
  b) współpraca w organizowaniu przetargów;
  c) współpraca z projektantami;
  d) przygotowanie umów;
  e) nadzór nad wykonawstwem;
  f) organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji;
 • Prowadzenie spraw w zakresie odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Współpraca z Referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa w zakresie:
  a) wydawania warunków technicznych dla budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  b) opiniowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  c) opiniowania dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  d) opiniowania koncepcji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.Warto odnotować, że niektóre zadania rozwiązanego referatu zostały pominięte w nowym Regulaminie Organizacyjnym, np.
 • Prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych;
 • wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
6 Comments
Karol 12/07/2017
| |

Ze schematu wynika, że za odpady odpowiada zastępca burmistrza i skarbnik. Na razie jest nieźle. Śmieci zabierają, opłata jak w poprzednich latach, tylko kontenerów na zielone odpady nie ma, a szkoda. Miało być lepiej, więc czekamy na dobre wieści, że są oszczędności i że gmina wprowadzi np. ulgi dla wielodzietnych rodzin, albo zakupi dla wszystkich kubły na bioodpady. Żeby tylko biurokracja się nie za mocno nie rozrosła. Inna sprawa, żeby nie było, że naiwni płacą, a cwaniacy mają za darmo. Tego trzeba przypilnować.

karp 12/07/2017
| |

W Referacie Inwestycji to ja nie widzę zadań śmieciowych.

Jestem z miasta 12/07/2017
| |

Pisze Pani, i słusznie “O tej zmianie można się było dowiedzieć 7 lipca, bo dopiero wtedy, czyli z ponad 3 miesięcznym opóźnieniem, ukazało się w BIP-ie Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina w tej sprawie.
Niechlubną tradycją w naszym urzędzie jest publikowanie zarządzeń często z wielomiesięcznym opóźnieniem. Tak było w poprzedniej kadencji, tak jest i teraz”.Fundamentalną powinnością urzędnika jest terminowość w załatwianiu spraw, w tym niezwłoczne zamieszczanie na stronie Urzędu, czy tablicach informacyjnych Zarządzeń Burmistrza.Odpowiedzialność rzecz jasna spada na urzędnika i Burmistrza. Ale co robi Sekretarz(Sekretarzowa)Gminy.Czy to nie jej psi obowiązek. A tak, na marginesie,co ta pani robi? Jaki ma zakres obowiązków?

mieszkaniec 11/07/2017
| |

W Kórniku nie ma oddzielnego wydziału ds. odpadów, więc może tak jak jest teraz, jest dobrze. Częste zmiany organizacyjne w urzędzie nie są dobre. Wygląda tak, jakby referat był utworzony pod konkretną osobę, a jak jej nie ma to referat jest już niepotrzebny.