Czyszczenie budżetu

Na sesję w dniu 12 grudnia 2019 r. Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekty 9 uchwał. Najważniejsza z nich to zmiana budżetu na rok 2019.

  • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.
  • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie zmiana uchwały,
  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina,
  • Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ,
  • Ceny za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego (uchwała).
  • Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020,
  • Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  • Zmiana budżetu.
  • Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej


Po stronie dochodów zapisane jest zwiększenie o 2 795 216,11 zł (aż o 3 mln zł wzrosła kwota dotacji na 500+), po stronie wydatków zapisano zwiększenie o 586 734,91 zł.


Tu należy wskazać, że obniżono łączną kwotę na inwestycje o 4 134 530 zł.
Nie wiemy, które zadania inwestycyjne przejdą na kolejny rok jako wydatki niewygasające, ale już dziś widać, że w budżecie pozostało zaledwie 24,5 mln zł. Jeśli do zdjętych w październiku 16,5 mln zł dodać proponowane do zdjęcia w grudniu 4,1 mln to mamy niezrealizowanych inwestycji na ogromną kwotę 20,6 mln zł. To niepojąca sytuacja.

Zapowiada się rekordowy deficyt 3,5 mln zł w gospodarce odpadami, ponieważ zwiększa się kwotę wydatków na ten cel o 1,4 mln zł.

15 Comments
MP 07/12/2019
| |

Zdecydowanie natenczas… Nie szanuje ludzi. Historycznie rzecz ujmując nigdy tego nie robił, więc nadal kontynuuje ten zwyczaj.

karp 06/12/2019
| |

Znowu nie trafiłem w temat. Nie zauważyłem, że został założony o najbliższej sesji.
Dla mnie motywacja zmiany mpzp dla Gałczyńskiego 7 i okolic i dla komina jest niezmiernie ciekawa.
W końcu dzięki częstemu wymienianiu tego adresu Zuzia nie czyta moich postów, a tych o Gałczyńskiego 7 to nie czyta szczególnie.

MP 06/12/2019
| |

Gdyby sołtys Dymaczewa Nowego był bardziej pokorny i spolegliwy, to ul. Wczasowa nie wypadłaby z planu inwestycyjnego…

Chomik 06/12/2019
| |

Hm to co burmistrz robi? Wiecznie się zmienia prognoza finansowa? Jakieś zmiany i zmiany. Zmienić można żonę,kochankę,itd:UM operuje publicznymi pieniędzmi.w Mosinie skrajnie się ten fakt lekceważy.To co się tam dzieje? Jakiś bunt?