Czy Krosinko to obszar zdegradowany?

Do konsultacji udostępniono uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami – mapą obszarów i Diagnozą. Na terenie naszej gminy autorzy opracowania wyznaczyli 3 obszary rewitalizacji:

  • Miasto Mosina – zachodnia i centralna część,
  • Dymaczewo Nowe,
  • Krosinko i Ludwikowo.

W przytoczonych poniżej informacjach nie znajdujemy potwierdzenia, że Krosinko to wieś, w której występuje największe nagromadzenie zjawisk kryzysowych oraz czynów przestępczych (kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodu.

  • Najwięcej kradzieży samochodów w 2015 roku stwierdzono w Mosinie (11), Krośnie (8), Czapurach (6) oraz Daszewicach (3). Kradzież samochodu w 2015 r. odnotowano również w Babkach, Dymaczewie Starym, Krosinku, Nowinkach oraz Rogalinku.
  • Według danych policji najwięcej przestępstw dotyczących kradzieży mienia w 2015 r. w Gminie Mosina stwierdzono w Mosinie (30), Krośnie (11) oraz Czapurach (9).
  • Bezrobocie długotrwałe jest cechą charakteryzującą osoby nieaktywne zawodowo powyżej 12 miesięcy. W Gminie Mosina najwięcej osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych jest w Mieście Mosina (114), powyżej 10 osób bezrobotnych dłużej niż 12 miesięcy występuje również w Krośnie, Mieczewie, Rogalinku oraz Czapurach.
  • Najwięcej osób, którym udzielono wsparcia ze względu na kryterium ubóstwa mieszka w Mosinie (390), Pecnej (78), Czapurach (71) oraz Krośnie (65). Relatywnie wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo występuje również w Daszewicach, Rogalinie, Sowińcu oraz Wiórku.
  • Najwięcej zasiłków przyznanych było rodzinom zamieszkującym Mosinę (115), Krosno (46), Czapury (36), Pecna (26) oraz Daszewice (24).
  • Średni udział świadczeń z opieki społecznej (bezradność opiekuńczo-wychowawcza) w populacji ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców sołectw wynosi 1,79, z kolei wartości przewyższające przeciętną wartość gminy charakteryzują sołectwa Baranówko, Dymaczewo Nowe, Sowinki, Sowiniec, Wiórek.
  • Najwięcej uzależnionych osób, które otrzymały wsparcie opieki społecznej, zamieszkuje: Mosinę (31), Czapury (19), Rogalinek (14), Daszewice (12) oraz Krosno (11).

Autorzy opracowania uznali, że na obszarze sołectwa Krosinko/ Ludwikowo  nie działa żadna organizacja pozarządowa.

Przeoczono, że siedzibę w Krosinku mają dwie organizacje:

Stowarzyszenie “Przyjaciele z Wiejskiej”
Statut

Fundacja Rodziny Rozenblat 
Statut

Dodatkowo istnienie na tym obszarze wyższej niż średnia liczba zabytków, które wymagają specjalistycznej opieki uznano za czynnik ujemny.
Tymczasem na terenie sołectwa występują obiekty zabytkowe utrzymane w bardzo dobrej kondycji.
3 lata temu zakończył się remont szpitala w Ludwikowie. Był możliwy dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Dotacja wyniosła ponad 7 mln zł. Ponad 2,6 mln zł dał samorząd województwa, a kilkaset tysięcy zł zapłaciło samo Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
W bardzo dobrym stanie jest także zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej w Krosinku.

Również sąsiedztwo z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i  Szpitalem w Ludwikowie uznano, za zjawisko negatywne.
Czy słusznie?
Moim zdaniem NIE.

Gmina Mosina przystąpi w 2017 r. do rozbudowy szkoły. W rejonie szkoły jest ciekawie urządzone centrum rekreacji.
Wieś została kilka lat temu skanalizowana. Dzięki budowie ul. Lipowej zyskała połączenie z Krosnem i drogą powiatową Czempiń Mosina.
Na terenie sołectwa prowadzi działalność 71 (obecnie już 80) podmiotów gospodarczych, więcej bo 1343 w Mosinie, 214 w Krośnie, 198 w Czapurach, 175 w Daszewicach, 119 w Rogalinku, 111 w Pecnej.
Warto jednak dodać, że działają tam duże firmy zatrudniające wiele osób, m.in. Piekarnie TOSMAK i ART-MIK.

0 Comments

No Comment.