2 osoby zdecydują o funduszu sołeckim?

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła 28 uchwał w sprawie zmiany 21 statutów sołectw i 7 osiedli. Przeszły wszystkie propozycje sołtysów zwiększające ich pozycję w sołectwie.

Mimo wymaganego quorum 30 osób w największych wsiach liczących ponad 2 tys. mieszkańców, 10 w mniejszych, było trudno ściągnąć na zebranie tyle osób. To wymagało sporego zaangażowania sołtysa/przewodniczącego osiedla. Nowe zapisy to ukłon w stronę sołtysów, by ułatwić im życie, ale i perspektywa zredukowania samorządu na najniższym szczeblu do minimum. Jest szansa, że mieszkańcy z obawy, by 2-3 osoby nie decydowały o wszystkim, zmobilizują się do większej aktywności i frekwencja na zebraniach poprawi się. Aktualnie więcej osób można zobaczyć tylko na wyborach sołtysa i na festynach.

Zmiany uchwalone przez Radę Miejską:

 1. Rada Sołecka i Zarząd Osiedla będą liczyły od 3 do 7 osób. O ilości w danym sołectwie/osiedlu zdecydują obecni na zebraniu wyborczym.
 2. Jeżeli w ustalonym terminie nie będzie quorum¹, Przewodniczący zamyka zebranie i niezwłocznie wyznacza drugi termin, który może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego Zebrania. W drugim terminie,  Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.
 3. Sołtys, Rada Sołecka/Przewodniczący i Zarząd Osiedla wybierani będą nie na 4 tylko na 5 letnią kadencję.
 4. Protest wyborczy można będzie składać w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (było 7 dni).
 5. O odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej (Przewodniczącego i Zarządu) mogą występować: Rada Miejska, Burmistrz, mieszkańcy sołectwa (osiedla), których wniosek uzyska poparcie, co najmniej 15 %  uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim/Zebraniu Ogólnym Mieszkańców na dzień złożenia wniosku o odwołanie (było 15 uprawnionych do udziału w ZW).
 6. Zasady korzystania z świetlic wiejskich, boisk i innych obiektów określa Rada Miejska (reguluje oddzielny regulamin – obecnie Regulamin korzystania ze świetlic – zarządzenie Burmistrza, Regulamin korzystania z boisk – uchwała RM).

Ponieważ zgodnie z wprowadzonymi zmianami uchwały, w tym o przeznaczeniu kwot z funduszu sołeckiego będzie mogło podjąć kilka osób szczególnego znaczenia nabiera procedura zwoływania zebrania.

Statut nakłada na sołtysa w tym obszarze następujące obowiązki:

 • Sołtys każdorazowo obowiązany jest powiadomić Burmistrza o planowanym terminie Zebrania, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego odbycia.
 • Ogłoszenie o Zebraniu należy wywiesić na tablicach ogłoszeń Sołectwa oraz zamieścić za pośrednictwem Burmistrza na stronie internetowej Gminy, na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego odbycia, chyba, że cel Zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

W kontekście statutowych obowiązków skarga radnej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie niedotrzymania terminu, o którym mowa w statucie, nabiera większego znaczenia.

 

6 Komentarze

 1. Super!Rodzi się pytanie ilu mieszkańców zapozna się z artykułem. Podobnie niewielu wie o podniesionych stawkach dla sołtysów i przewodniczących osiedli.Nic tylko być radnym i sołtysem, głosować tak by krzywdy sobie nie zrobić i dalej do przodu nikt się nie połapie.

  • Moim skromnym zdaniem kiełbasa wyborcza powinna byc świeża. Podobną podawała już pani Springer . Samo podawanie kiełbasy jest zabiegiem ryzykownym i trzeba zadbac o wszystkie szczegóły. Znowu podam przykład z niezawodnego Dopiewa, które jest kuźnią talentów. Tam na dożynki w roku 2014 kiełbasę robił osobiście radny. Wędlina była dobrej jakości, a serwowała ją osobiście pani wójt.Zapomniała jednak o musztardzie i naród nie przedłużył z nią współpracy.

   • Idąc tropem p.Springer można też wydac uzgodnienia koncesji dla kopiących głęboko i nie zauważyc przeznaczenia terenu. Niech kto chce sobie mamutów nakopie. To jest obarczone takim ryzykiem, że nie wiadomo czy Starostą znowu będzie Jan. Co dla zwykłego obywatela? Pięcioletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości? Chyba nie . Moja p. Burmistrz nie ma chyba wyczucia, bo przysłała jakieś upomnienie i trzeba dopłacic jakieś 11 zł.
    Naród dostanie festyn…

 2. W czasie, gdy my “śpimy” władza na najmniejszym szczeblu się umacnia. Cóż chyba dość spora ilość sołtysów jest radnymi, to też nie ma się czemu dziwić, że uchwalają sobie władzę absolutną. Zamiast wydedukować i przystosować obwieszczenia o zebraniu do dzisiejszych czasów dające największe rezultaty dotarcia do mieszkańca poszli na łatwiznę. Nadal im się wydaje, że jak za dawnych czasów ogłoszenie o sprzedaży kur i obwieszczenie sołtysa o zebraniu to jedyne i widoczne w całej okolicy plakaty.
  Dostosowali więc pod siebie prawo dając sobie władzę bezwzględną. Pięcioletnia kadencja, możliwość głosowania bez kworum, czyli prawie samemu. Do tego rada sołecka w ilości dowolnej wytypowanej przez siebie, nikt bowiem ( bo byłoby to strzelenie sobie w stopę) nie zlikwidował chyba dotychczasowego przepisu, że to sołtys wskazuje a nie zgłaszają się chętni do współpracy z nim. Wówczas mieszkańcy decydują, czy się nadają głosując.
  Tym samym w sytuacji w której to oni nie potrafią zebrać 15 osób do kworum zmieniają ilość osób mogących ich odwołać czyli z 15 mieszkańców do 15 % upoważnionym, utrudniając tym samym ich odwołanie. Po prostu władza absolutna. Nigdy taka nie była, ale słabe zainteresowanie mieszkańców doprowadziło do tego stanu.
  Czy w obliczu samowładztwa zechcecie nagle uczęszczać na zebrania?

 3. Sołtys jest zobowiązany powiadomic Burmistrza o terminie zebrania na 7 dni przed. Nie wiem jaka jest wasza praktyka, ale w Dopiewie sołtysi dowiadują się o zebraniu od wójta. Śmiałek, który by się odważył sam zwołac zebranie, byłby raczej traktowany jako renegat i odszczepieniec. Pani Przewodnicząca pisze, że zdecydują 2 osoby… To znakomity wynik, bo tam o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego zdecydował niejaki Walek, który stwierdził, że jest niebezpieczeństwo, że ludzie przyjdą na zebranie i zdecydują o podziale środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.