2 osoby zdecydują o funduszu sołeckim?

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła 28 uchwał w sprawie zmiany 21 statutów sołectw i 7 osiedli. Przeszły wszystkie propozycje sołtysów zwiększające ich pozycję w sołectwie.

Mimo wymaganego quorum 30 osób w największych wsiach liczących ponad 2 tys. mieszkańców, 10 w mniejszych, było trudno ściągnąć na zebranie tyle osób. To wymagało sporego zaangażowania sołtysa/przewodniczącego osiedla. Nowe zapisy to ukłon w stronę sołtysów, by ułatwić im życie, ale i perspektywa zredukowania samorządu na najniższym szczeblu do minimum. Jest szansa, że mieszkańcy z obawy, by 2-3 osoby nie decydowały o wszystkim, zmobilizują się do większej aktywności i frekwencja na zebraniach poprawi się. Aktualnie więcej osób można zobaczyć tylko na wyborach sołtysa i na festynach.

Zmiany uchwalone przez Radę Miejską:

  1. Rada Sołecka i Zarząd Osiedla będą liczyły od 3 do 7 osób. O ilości w danym sołectwie/osiedlu zdecydują obecni na zebraniu wyborczym.
  2. Jeżeli w ustalonym terminie nie będzie quorum¹, Przewodniczący zamyka zebranie i niezwłocznie wyznacza drugi termin, który może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego Zebrania. W drugim terminie,  Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.
  3. Sołtys, Rada Sołecka/Przewodniczący i Zarząd Osiedla wybierani będą nie na 4 tylko na 5 letnią kadencję.
  4. Protest wyborczy można będzie składać w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (było 7 dni).
  5. O odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej (Przewodniczącego i Zarządu) mogą występować: Rada Miejska, Burmistrz, mieszkańcy sołectwa (osiedla), których wniosek uzyska poparcie, co najmniej 15 %  uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim/Zebraniu Ogólnym Mieszkańców na dzień złożenia wniosku o odwołanie (było 15 uprawnionych do udziału w ZW).
  6. Zasady korzystania z świetlic wiejskich, boisk i innych obiektów określa Rada Miejska (reguluje oddzielny regulamin – obecnie Regulamin korzystania ze świetlic – zarządzenie Burmistrza, Regulamin korzystania z boisk – uchwała RM).

Ponieważ zgodnie z wprowadzonymi zmianami uchwały, w tym o przeznaczeniu kwot z funduszu sołeckiego będzie mogło podjąć kilka osób szczególnego znaczenia nabiera procedura zwoływania zebrania.

Statut nakłada na sołtysa w tym obszarze następujące obowiązki:

  • Sołtys każdorazowo obowiązany jest powiadomić Burmistrza o planowanym terminie Zebrania, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego odbycia.
  • Ogłoszenie o Zebraniu należy wywiesić na tablicach ogłoszeń Sołectwa oraz zamieścić za pośrednictwem Burmistrza na stronie internetowej Gminy, na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego odbycia, chyba, że cel Zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

W kontekście statutowych obowiązków skarga radnej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie niedotrzymania terminu, o którym mowa w statucie, nabiera większego znaczenia.

 

17 Comments
emerytka 25/06/2018
| |

Ale nadal my baby nie wiemy kto w Mosinie rządzi: burmistrzowie, radni, urzędnicy, deweloperzy czy kłopotliwi inwestorzy, których Tiry tak się nam dają we znaki.

12/06/2018
| |

Super!Rodzi się pytanie ilu mieszkańców zapozna się z artykułem. Podobnie niewielu wie o podniesionych stawkach dla sołtysów i przewodniczących osiedli.Nic tylko być radnym i sołtysem, głosować tak by krzywdy sobie nie zrobić i dalej do przodu nikt się nie połapie.

karp 12/06/2018
| |

Moja diagnoza brzmi: Mosina zapadła na wyboriozę. Zmienia statuty sołectw w latach wyborczych. Tym sposobem w roku 2022 dojdziecie do dożywotniej i dziedzicznej funkcji sołtysa. Nie wchodząc w szczegóły, to zła praktyka.
Nie idżcie drogą Saby.
https://www.youtube.com/watch?v=VTBjyhMZj9I

adamczeski 12/06/2018
| |

W czasie, gdy my “śpimy” władza na najmniejszym szczeblu się umacnia. Cóż chyba dość spora ilość sołtysów jest radnymi, to też nie ma się czemu dziwić, że uchwalają sobie władzę absolutną. Zamiast wydedukować i przystosować obwieszczenia o zebraniu do dzisiejszych czasów dające największe rezultaty dotarcia do mieszkańca poszli na łatwiznę. Nadal im się wydaje, że jak za dawnych czasów ogłoszenie o sprzedaży kur i obwieszczenie sołtysa o zebraniu to jedyne i widoczne w całej okolicy plakaty.
Dostosowali więc pod siebie prawo dając sobie władzę bezwzględną. Pięcioletnia kadencja, możliwość głosowania bez kworum, czyli prawie samemu. Do tego rada sołecka w ilości dowolnej wytypowanej przez siebie, nikt bowiem ( bo byłoby to strzelenie sobie w stopę) nie zlikwidował chyba dotychczasowego przepisu, że to sołtys wskazuje a nie zgłaszają się chętni do współpracy z nim. Wówczas mieszkańcy decydują, czy się nadają głosując.
Tym samym w sytuacji w której to oni nie potrafią zebrać 15 osób do kworum zmieniają ilość osób mogących ich odwołać czyli z 15 mieszkańców do 15 % upoważnionym, utrudniając tym samym ich odwołanie. Po prostu władza absolutna. Nigdy taka nie była, ale słabe zainteresowanie mieszkańców doprowadziło do tego stanu.
Czy w obliczu samowładztwa zechcecie nagle uczęszczać na zebrania?

karp 12/06/2018
| |

Sołtys jest zobowiązany powiadomic Burmistrza o terminie zebrania na 7 dni przed. Nie wiem jaka jest wasza praktyka, ale w Dopiewie sołtysi dowiadują się o zebraniu od wójta. Śmiałek, który by się odważył sam zwołac zebranie, byłby raczej traktowany jako renegat i odszczepieniec. Pani Przewodnicząca pisze, że zdecydują 2 osoby… To znakomity wynik, bo tam o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego zdecydował niejaki Walek, który stwierdził, że jest niebezpieczeństwo, że ludzie przyjdą na zebranie i zdecydują o podziale środków.