Czeka nas wiele zmian…

Do tej pory radni głosowali imiennie tylko budżet, podatki i plany miejscowe. Teraz imienne będą wszystkie głosowania.

18 stycznia 2018 r. Sejm RP wprowadził zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Ich celem jest większa przejrzystość życia publicznego. Wprowadzone zostały m.in. transmisje wideo z sesji, publikacja imiennych wyników głosowania. Poszerzone zostały także kompetencje kontrolne radnych.

Co się zmieni?

 1. VIII kadencja będzie trwała 5 lat licząc od dnia wyboru, a nie cztery jak było od początku istnienia samorządu.
 2. Głosowania jawne na sesjach rady będą odbywały się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.
 3. Obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  Od 21 listopada 2018 r. wszystkie sesje Rady Miejskiej w Mosinie będą transmitowane na żywo. Będzie je można także odtworzyć w dowolnym czasie, ponieważ nagrania będą dostępne w Internecie.

  Będą udostępniane w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20 ust. 1b).

 4. Komisja skarg, wniosków i petycji
  Nowelizacja wprowadziła komisję skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać będzie skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Skład komisji będą tworzyć radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących określone w ustawie funkcje, np. w gminie w składzie komisji nie znajdzie się przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady gminy.

 5. Na wniosek klubu radnych przewodniczący będzie obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy (art. 20 ust. 6 ).
 6. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy. Przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym (art. 21 a ).
 7. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo,
  Ten przepis zwiększa uprawnienia radnego. Teraz trzeba było czekać na odpowiedź czasem kilka miesięcy.

  jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej (art. 24, ust. 2).

 8. Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych
  W nowej kadencji radny będzie mógł składać wnioski o wyrównanie drogi, załatanie dziury, ustawienie kosza na śmieci w takim samym trybie jak każdy mieszkaniec z pominięciem opisanej w ustawie procedury zarezerwowanej dla radnego.

  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 24, ust. 3-7).

 9. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

  Włodarze wielu gmin przygotowywali raporty o stanie gminy na zakończenie kadencji w formie obszernego opracowania. W Mosinie raport o stanie gminy będzie czymś całkowicie nowym.

  Rada gminy będzie mogła określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada będzie rozpatrywać raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi w pierwszej kolejności. Nad  raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały
  o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. (art. 28aa ).

 10. Grupa mieszkańców gminy, co najmniej 300 osób posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  Na podstawie Statutu Gminy Mosina z tego prawa mogła skorzystać grupa licząca ok. 1200 mieszkańców. W historii samorządu Gminy Mosina nie odnotowano do tej pory ani jednego przypadku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
  Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
  Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy (art. 41a. 1.).

13 Comments
karp 04/02/2019
| |

Jednak nawet te niedoskonałe zmiany w usg,potrafiły dokonać niemożliwego, czyli spowodować (+3 osobowa opozycja),że w Dopiewie zaczęli publikować protokoły komisji.Niech jednak Mosina i Luboń nie idą ich śladem i nie wyłączają BIP-u na weekend.

Za Barwą 21/11/2018
| |

Dziś w Mosinie święto lokalne ! Żegnamy Burmistrza, który w swoich kontaktach bezpośrednich wielu dał się poznać jako największa porażka w historii naszego samorządu. W końcu dotrwaliśmy do końca !

Cenzor z Mysiej 20/11/2018
| |

karp@ – wczoraj staliśmy nad przepaścią, dzisiaj zrobiliśmy dwa kroki do przodu …

karp 20/11/2018
| |

Imienny wykaz głosowań to może być krok w dobrym kierunku. Może ograniczy to nieco instynkt stadny i radni nabiorą trochę szacunku dla własnych rąk i nie będą wymachiwać nimi bez potrzeby. Powiązanie ruchu rąk z głową ustawioną w pozycji on, jest wskazane.
W Dopiewie to się jednak może nie sprawdzic, bo jak cała rada macha przez 4 lata za (nie wiedząc za czym), to imienny wykaz nic nie wnosi. Trochę żałuję, że nie ma obowiązku głosowań pozytywnych, bo głosowania w sprawie mpzp brzmiałyby :”kto jest za przyjęciem uwagi” i musieliby być za przyjęciem uwag. Odrzucenie uwagi wymagałoby zzmiany oprogramowania radnego.