Ciekawostki z Programu Rewitalizacji

Konsultacje trwają do 16 grudnia 2016 r. 8 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w świetlicy wiejskiej w Krośnie.
Więcej informacji TUTAJ

Rewitalizacja to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki.

Obszar zdegradowany tworzą następujące sołectwa, na których występuje największe nagromadzenie zjawisk kryzysowych:

 • Podobszar sołectwa Dymaczewo Nowe;
 • Krosno;
 • Podobszar sołectwa Pecna, Konstatynowo;
 • Rogalin;
 • Czapury;
 • Mieczewo;
 • Sowinki, Sowiniec;
 • Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna;
 • Daszewice;
 • Drużyna, Nowinki;
 • Krosinko, Ludwikowo;
 • Rogalinek;
 • Wiórek;
 • Dodatkowo obszar zdegradowany tworzy miasto Mosina.

Na terenie tych sołectw zanotowano wyższe od średniej dla całej Gminy nagromadzenie zjawisk kryzysowych. Zgodnie z Art. 9. 1. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, występuje na nich koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jedno z negatywnych zjawisk:gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Miasto Mosina zajmuje 1350,42 ha, co stanowi 8% powierzchni gminy. Natomiast obszar wiejski zajmuje 15222,47 ha, co stanowi 92% powierzchni Gminy.

Drogi gminne stanowią 61% wszystkich dróg Gminy. Tylko 21% z nich jest utwardzonych. Na 1134 wyodrębnionych części dróg:

 • stan 673 oceniony został jako bardzo dobry;
 • stan 207 oceniony został jako dobry;
 • stan 112 oceniony został jako ostrzegawczy;
 • stan 85 oceniony został jako zły;
 • stan 57 oceniony został jako bardzo zły.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosiła 221,5 km. W porównaniu do roku 2010 liczba ta wzrosła o 82,6 km. Na terenie gminy dokonano 5 983 przyłączeń do budynków mieszkalnych.
W latach 2010 – 2015 zwiększyła się długość czynnej sieci kanalizacyjnej. W roku 2010 wynosiła 105,1 km i do roku 2015 wzrosła o 61,3 km (do 166,4 km). Na terenie gminy dokonano 3 216 przyłączeń do budynków mieszkalnych.
W 2014 roku 57,7% mieszkańców gminy korzystało z instalacji kanalizacyjnej.
Długość czynnej gazowej sieci rozdzielczej na terenie gminy stale wzrastała na przestrzeni lat 2010 – 2014. W 2010 roku wynosiła 109 848 m. W 2012 roku wzrosła do 118 201 m, a do 2014 roku osiągnęła długość 224 588 m.

Na terenie gminy Mosina znajduje się:

 • 99 gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła, posiadających łącznie 2997 jego sztuk;
 • 135 gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, posiadających łącznie 11 856 jej sztuk;
 • 32 gospodarstwa zajmujące się hodowlą koni, posiadające ich łącznie 182;
 • 66 gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu, posiadających łącznie 616 337 jego sztuk;
 • 369 gospodarstw zajmuje się uprawą zbóż, w tym 367 uprawia zboża podstawowe, 105 – ziemniaki, 26 – rzepak, a 25 – buraki cukrowe.

W 2015 roku na terenie gminy Mosina mieszkało 458 zarejestrowanych bezrobotnych, w tym 262 kobiety i 196 mężczyzn.  W roku 2010 wynosiła 485, w 2013 aż 741. W latach 2014 – 2015 zanotowano dużą zmianę – liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła z 617 do 458. Na przestrzeni wspomnianych lat niezmiennie liczba bezrobotnych kobiet przewyższała liczbę niezatrudnionych mężczyzn. W 2015 roku kobiety stanowiły 57,2% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

Problem bezrobocia w kontekście najwyższej koncentracji zjawiska (stosunek liczby bezrobotnych do liczby mieszkańców sołectwa) na terenie Gminy Mosina w największym stopniu dotyczy mieszkańców sołectw:

 • Mieczewo (3,55 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców);
 • Sowinki, Sowiniec (3,06 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców);
 • Świątniki (2,88 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców);
 • Wiórek (2,27 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców);
 • Radzewice (2,26 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców);
 • Dymaczewo Nowe (2,24 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców);
 • Rogalin (2,10 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców)Zjawisko bezrobocia nie występuje w Baranówku, w Borkowicach i Bolesławcu.

Największy odsetek osób objętych opieką pomocy społecznej ze względu na bezradność opiekuńczo wychowawczą na każde 100 mieszkańców jest w następujących sołectwach:

 • Sowinki, Sowiniec 12,23;
 • Baranówko 8,24;
 • Dymaczewo Nowe 2,56;
 • Wiórek 2,14.

Największy odsetek osób objętych opieką pomocy społecznej ze względu na alkoholizm na każde 100 mieszkańców jest w następujących sołectwach:

 • Dymaczewo Nowe 1,60;
 • Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna 1,44;
 • Rogalinek 0,88;
 • Czapury 0,82;
 • Daszewice 0,68.

W 2015 r. na terenie naszej gminy zarejestrowano w rejestrze REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) 371 nowych podmiotów, najwięcej jest tych, których pracownicy zajmują się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli (100 podmiotów). Mniej liczną grupę stanowią nowe przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem (63), działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (36) oraz przetwórstwem przemysłowym (22).

[table id=24 /]

Podsumowanie: obszary rewitalizacji

Obszar rewitalizacji został wybrany na podstawie analizy wskaźników oraz diagnozy społeczno-gospodarczej.

W wyniku analizy wskaźnikowej uzyskano następujące wyniki:

 • Podobszar Dymaczewo Nowe;
 • Podobszar Krosinko, Ludwikowo;
 • Fragment Miasta Mosina.

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji zostało dokonane zarówno na podstawie analizy wskaźnikowej zidentyfikowanych obszarów kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. Wyodrębnione obszary charakteryzują się zdegradowaniem funkcji społecznych, gospodarczych i infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznej oraz zmniejszonym potencjałem aktywności społeczności lokalnej.

rewitalizacja-1
Jak wynika z analizy wskaźnikowej, obszar miasta Mosina charakteryzuje się dużym udziałem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (co może znacząco wpływać na sytuację gospodarczą i społeczną gminy), dużą liczbą osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (bezrobocie wiąże się także z innymi problemami społecznymi, może też być wynikiem życiowej niezaradności i dziedziczeniem negatywnych schematów), dużą liczbą osób korzystających z pomocy opieki społecznej oraz wysokim wskaźnikiem przestępczości.
Ponadto na terenie miasta Mosina znajduje się największa ilość wyrobów azbestowych.

Obszar sołectwa Dymaczewo Nowe charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem dotyczącym liczby osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej w zakresie ubóstwa, alkoholizmu, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Problemy te łączą się ze sobą, wzajemnie na siebie wpływają i pogłębiają. Dodatkowo sołectwo zmaga się z wysokim wskaźnikiem przestępczości, niską aktywnością gospodarczą oraz dużą ilością wyrobów azbestowych.

Należy również podkreślić za Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym: „W celu zredukowania niekorzystnego wpływu zabudowy i zagospodarowania terenu na funkcjonowanie powiązań przyrodniczych należy dążyć do biologicznego zachowania obszarów mających pełnić funkcje przyrodnicze, tj. do zachowania powierzchni terenów leśnych i łąkowych, odtworzenia ogólnie dostępnego pasa terenu wzdłuż jeziora wyłączonego z zabudowy, zaplanowania terenów zieleni urządzonej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń sportowych rekreacji plenerowej i obiektów małej architektury oraz ustalenia powierzchni biologiczne czynnych na poszczególnych działkach budowlanych”.

rewitalizacja-2

Jak pokazują zebrane dane ilościowe, obszar sołectwa Krosinko, Ludwikowo charakteryzuje się wysoką liczbą osób bezrobotnych (w tym osób długotrwale bezrobotnych) oraz czynów przestępczych (kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodu. Na terenie sołectwa nie działa żadna organizacja pozarządowa. Ponadto na obszarze tym znajduje się wyższa niż średnia liczba zabytków, które wymagają specjalistycznej opieki.

Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje część obszaru zdegradowanego oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy.
Obszar rewitalizacji zamieszkuje 8963 osób, co stanowi 29,47% wszystkich mieszkańców Gminy. Powierzchnia obszaru natomiast zajmuje 1075,5 ha, co stanowi 6,49% powierzchni całej Gminy. S
pełnia on zatem kryterium, o którym mowa w Art. 71 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

5 Comments
Alina 21/12/2016
| |

Pytanie do Dziadka bo obeznany z formularzami.
Panie Dziadku a czy na stronie Urzędu Gminy mozna znaleźć nową deklarację wywozu śmieci. Chciałam pobrać i wypełnić a nie mogę się jej doszukać. Bo nie podejrzewam przecież aby w dzisiajszych czasach trzeba było jechać do Gminy po formularz?

M. Kaptur 16/12/2016
| |

Dzisiaj kończy się czas wyznaczony na konsultacje dot. obszaru rewitalizacji. Zachęcam do przekazania swoich uwag w formie elektronicznej.