Cięcia rębne w Nadleśnictwie Babki

Po sygnale od mieszkanki Wiórka, że w okolicy tej miejscowości dokonano wycięcia znacznych powierzchni lasu, zwróciłam się do Nadleśnictwa Babki o udostępnienie planu wycinki w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach na terenie nadleśnictwa do 2028 r.
Być może jest więcej zainteresowanych, więc dzielę się tą wiedzą.
Nadleśnictwo Babki w piśmie z dnia 14 maja 2021 r. podpisanym przez Zastępcę Nadleśniczego Dawida Wójkiewicza deklaruje możliwość przekazania wykazu pozycji na wniosek gminy, każdorazowo z początkiem danego roku.

Poniżej fragmenty przywołanego niżej pisma:

Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych jest następstwem realizacji planu urządzenia lasu (PUL). Te opracowania sporządzają dla każdego z nadleśnictw wyspecjalizowane podmioty, a zatwierdza je minister właściwy do spraw środowiska.
Okres obowiązywania planu to 10 lat. Prawo przewiduje udział m.in. strony społecznej na etapie jego przygotowania. W ramach realizacji PUL typowania poszczególnych drzewostanów do pozyskania dokonuje leśniczy/podleśniczy lub inni delegowani do tego zadania pracownicy. W przypadku cięć przedrębnych oraz w przypadku rębni obsada leśnictwa (leśniczy i podleśniczy) typuje i oznacza do ścinki poszczególne drzewa lub grupy drzew. Na tym etapie Służba Leśna posługuje się przede wszystkim regułami zapisanymi w Zasadach Hodowli Lasu oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Decyzje leśniczych podlegają kontroli wewnętrznej, w nadleśnictwach realizowanej przez stanowisko inżyniera nadzoru. Ostatecznie zatwierdza je nadleśniczy. Dodatkowo kontroli ze strony brakarzy regionalnych może
podlegać poprawność klasyfikacji surowca do pozyskania. Ponadto część drewna pozyskiwana jest na podstawie odrębnych decyzji organów
administracji publicznej, których skutkiem jest zobowiązanie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do pozyskania drewna na gruntach leśnych w zarządzie PGL LP.

Mapa przeglądowa cięć rębnych w formie elektronicznej umożliwiającej otworzenie i obejrzenie treści plików za pomocą standardowego oprogramowania, tj. w formacie pdf, stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zaznaczono na niej wszystkie powierzchnie objęte cięciami rębnymi jakie zaplanowane są do zrealizowania w latach 2021-2028 na terenie Nadleśnictwa Babki, na wnioskowanym fragmencie. Nie jesteśmy w stanie przedstawić dokładnego terminu powyższych cięć, ze względu na roczny cykl planowania pozyskania. Roczny cykl tych prac gospodarczych uzależniony jest od wielu
czynników (strefy ochrony ptaków, okresy lęgowe ptaków, warunki pogodowe, dostępność dróg wywozowych, obradzanie nasion, realizacja umów z odbiorcami drewna, stan sanitarny lasów), których nie da się przewidzieć, z tych samych przyczyn lokalizacja też może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nasadzenia na powierzchniach gdzie pozyskano drewno wykonywane są w okresie do 5 lat. Pomimo powyższej możliwości Nadleśnictwie Babki wszystkie powierzchnie zrębowe odnawia najpóźniej w kolejnym roku po wykonaniu cięcia. Odnowienia odbywają się w sposób naturalny przy wykorzystaniu obsiewu pozostawionych nasienników oraz w sposób sztuczny po przez sadzenie drzewek. Dobór składu gatunkowego uzależniony jest od warunków siedliskowych co określają Zasady hodowli lasu. Skład gatunkowy opiera się
na rodzimych gatunkach lasotwórczych tj. sosna, dąb, brzoza, modrzew, buk, świerk, olcha dodatkowo nadleśnictwo wprowadza cenne gatunki biocenotyczne jak lipa, klon, grab, czereśnia ptasia, jarzębina. Powierzchnie objęte cięciami rębnymi wykonane do 2020 roku na dzień dzisiejszy są już z sukcesem odnowione stanowiąc nowe pokolenie lasu.

4 Comments
M.T. 21/05/2021
| |

Szanowna Pani Przewodnicząca proszę nie dać się w wmanewrować w tłumaczenia leśnika. Nie znam co prawda tego pana, ale wiem, że on musi kłamać bo straci pracę. Polityka naszego rządu nastawiona jest na rabunek lasów. Te niby cięcia rębne to jawne kłamstwo. Odbywają się na skalę jakiej dotąd nie widziałem. Odbywaj się w każdym publicznym lesie w Polsce. Sporo jeżdżę to widzę. To jest kataklizm. Nic on nie ma wspólnego z przebudową lasów, którą oficjalnie zasłaniają się LP. Potężne ilości drewna są teraz wysyłane do Niemiec. Tych Niemiec, których rząd tak nienawidzi. Po co? Za dewizy! Pani Przewodnicząca Pani jest doświadczoną życiowo osobą. Czy handel za dewizy nie przypomina Pani czegoś z historii Polski? To już było…

mieszkaniec 20/05/2021
| |

Zamożne kraje unijne oszczędzają swój drzewostan. Tylko kraje III świata rujnują swój drzewostan, a niestety i Polska tak postępuje w myśl zasady, jakoś to będzie. To w krajach III świata lokuje się niechciane, szkodliwe dla środowiska inwestycje i podsyła swoje śmieci.

karp 20/05/2021
| |

Przy drodze na Kórnik też sporę cięcia. Nie wiem czy wszystko to cięcia planowe i czy nie można tych planów zmieniać tak często, jak gminy budżet, ale mam wątpliwości.
W Radio słyszałem, że drewno drogie i eksportujemy nawet do Chin.