Wodociąg jest w lesie a nie w ul. Sosnowej


Ostatnio opinię publiczną zbulwersował fakt wybudowania w lesie w Pecnej wodociągu prowadzącego do działek będących własnością małżonki radnego Waldemara Wiązka.
Burmistrz w swoim oświadczeniu próbuje zrzucić odpowiedzialność za tę niezrozumiałą inwestycję na radnych.
Radni byli przekonani, że jest to doprowadzenie wody do nowych domów na ulicy Sosnowej. Tymczasem jedynym beneficjentem tej inwestycji jest rodzina radnego posiadająca grunty w lesie już poza granicami ul. Sosnowej.
Zadanie w budżecie tak, a nie inaczej nazwane umieścił Burmistrz, który znał wszystkie okoliczności sprawy – położenie działek w lesie, brak przeznaczenia w obowiązującym Studium pod inne cele, a przede wszystkim interes prywatny radnego Rady Miejskiej.
Burmistrz świadomie i konsekwentnie dążył do zrealizowania tego celu i działał na niekorzyść Gminy.
Gmina m.in. zapłaciła za projekt, będzie opłacała opłatę za hydranty w lesie.

Wykorzystanie mandatu radnego do załatwienia inwestycji, której beneficjentem jest żona radnego (radny formalnie nie posiada żadnej nieruchomości) i działanie Burmistrza, który realizację prywatnych interesów radnego umożliwia jest w najwyższym stopniu naganne i zasługuje na potępienie.

W swoim oświadczeniu z dnia 5 lutego 2021 Burmistrz Gminy Mosina winą za zaistniałą sytuację obarczył Radę Miejską.
Pisze:
Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje i realizuje określone zadania.
Kluczowe decyzje były podejmowane uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie począwszy od grudnia 2016 r.

Jako dowód na te słowa przytacza załącznik inwestycyjny do budżetu na rok 2017.
Tam po raz pierwszy znalazło się zadanie: Pecna: Sosnowa – kanalizacja i wodociąg.

Problem polega na tym, że działki małżonki radnego nie leżą przy ulicy Sosnowej, jak określił to zadanie Burmistrz, lecz w drodze, która jest przedłużeniem tej ulicy.
Z tego powodu radni byli przekonani, że chodzi o doprowadzenie wodociągu do istniejącej zabudowy na tej ulicy, a nie do dziwnej inwestycji, która dopiero w odległej przyszłości będzie służyć właścicielowi gruntów w lesie.

Ulica Sosnowa istnieje od lat 80- tych XX w. Kiedy została podjęta uchwała w sprawie nadania nazwy Sosnowa tej ulicy nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że pierwsze meldunki na ul. Sosnowej datowane są na marzec 1988 r.

Nazwa dotyczy drogi do linii lasu, dalsze działki leżące na przedłużeniu ul. Sosnowej zostały przejęte dopiero w 2014 r. Nie mogą być uznane, za część ulicy Sosnowej, bo Rada Miejska nie podejmowała uchwały o zmianie przebiegu tej ulicy.
Na zdjęciu tytułowym widać, że słup z nazwą ulicy stoi na granicy lasu.
Taki przebieg tej ulicy ma swoje potwierdzenie w Uchwale XXXVI/294/2020 z 26 listopada 2020 r. (mapka poniżej)


Burmistrz zatem wpisując nazwę zadania wprowadził radnych w błąd, bo powinien podać nazwę budowa wodociągu w lesie w przedłużeniu ulicy Sosnowej. Gdyby tak zrobił wywołałoby to sprzeciw znacznej części Rady Miejskiej.


74 Comments
Mosin. 15/02/2021
| |

KARP dużo pisałeś o byłym z Z.U.K.-u Endrju że pojechał do Wronek .On wiedział co robi , pojechał ażeby przygotować Wakacje dla Mera naszego i jego popleczników . Oczywiście w innym budynku i innych warunkach , WRONKI czekają !!!!!

karp 15/02/2021
| |

Wieczory jeszcze długie, więc chciałbym polecić lekturę obowiązkową z dziedziny wałkarstwa stosowanego i naruszania dyscypliny finansów publicznych. Zwłaszcza projekty są ciekawe. Poszczególne
pisma różnią się co do działek i ilości przyłączy. W jednym miejscu jest mowa o 3 przyłączach, w innym o 13. W uzgodnieniu Aquanetu z 4 grudnia 2018 jest ich więcej niż szyszek w tym lesie i dotyczą też tych działek leśnych.
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/14802/details

karp 15/02/2021
| |

Widzę pytania pani Przewodniczącej w sprawie wodociągu dla (Wal)dzików.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023/469-Zapytania-radnej-Magorzaty-Kaptur-w-sprawie-projektu-i-budowy-wodocigu-i-kanalizacji-Pecna-S.html
Jest też prewencyjna interpelacja radnego Kasprowicza mająca powstrzymać żarłoczność (Wal)dzików.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023/468-Interpelacja-radnego-ukasza-Kasprowicza-w-sprawie-proponowanych-inwestycji-przez-burmistrza-g.html
Mam pytanie do państwa radnych. Czy radni mają wiedzę kiedy i za ile została wykupiona działka 692 w Pecnej?

karp 15/02/2021
| |

Dodam jeszcze, że przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączam (3 szt) w ulicy Sosnowej w miejscowości Pecna. Czy zamówienie zostało zrealizowane wraz z przyłączami i ktoś zamaskował igliwiem?

karp 15/02/2021
| |

Bardzo chętnie zobaczę pozwolenie na budowę w tej sprawie(czy obejmuje te same działki co projekt),
wniosek gminy Mosina z 14.09.2017 oraz nazwiska głąbów, którzy uczestniczyli w tzw. Naradzie Koordynacyjnej w starostwie. To trochę za gruby wałek i z całym szacunkiem dla waszych władz-oni byli na taki numer za krótcy. Czy czołowy powiatowy wałkarz o imieniu Endrju udzielił w tej sprawie pomocy?

karp 15/02/2021
| |

Czy wodociąg leśny jest obecnie napełniony wodą? Czy zgodnie z projektem przeprowadzono próbę szczelności? Czy wodociąg leśny zasypano po wykonaniu próby szczelności? Czy płukanie i dezynfekcja na koszt ludzi płacących rachunki w Aquanet też były? Jakie działki objęło pozwolenie na budowę?
Czy objęło budowę przyłączy w lesie?
Gmina Mosina wystąpiła z wnioskiem o budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pecna w dniu 14.09.2017. Kiedy złożono wniosek inwestycja nie znajdowała się w Wieloletnim Planie Rozwoju Urządzeń.. na lata 2017-2026.
Do projektu dołączono uchwałę 173/12 RM Mosina, która ma się do wodociągu w lesie, jak piernik do wiatraka. Wniosek Mosiny obejmował też kanalizację sanitarną. Czy już ją założono w lesie, czy Waldemar będzie musiał jeszcze miesiąc poczekać?

karp 15/02/2021
| |

Jaja. Mieszkańcy piszą, że w Sosnowej (części zamieszkanej)jest wodociąg. Projekt tego leśnego obejmuje
działki 272/1, 269/4, 266/2, 692 w Pecnej.
Ktoś zapłacił drugi raz za projekt dla całej Sosnowej? Kiedy, po co i za ile Mosina wykupiła działkę 692 i dlaczego tak drogo?

14/02/2021
| |

Dlaczego nikt z radnych śmiało nie podejmie tematu odwołania burmistrza?

78 14/02/2021
| |

Ta sprawa wuzetki chyba jakaś śmierdząca , czy w ramach info publiczne można by do niej dotrzeć? Ciekawe jest stanowisko WPN w tym postępowaniu o jej wydanie.

13/02/2021
| |

Ten żwirek podobno był golas. Skąd te miliony.

karp 13/02/2021
| |

Z rzeczy nowszych. Wniosek inwestora z 30 marca 2020 o przedłużenie eksploatacji kruszywa na działce 272 Dymaczewo Stare. Nie wiem jak się sprawa potoczyła, ale czy naprawdę nikt w UM Mosina jeszcze nie wie jak powinien wyglądać KIP i że powinien mieć autora?

X 13/02/2021
| |

Oczywiście że mógł Aquanet to spółka kapitałowa i nie zainwestuje złotówki Jeżeli nie będzie miał z tego zysku a na pewno nie zainwestowałaby w wodociąg w lasie bo Po co chybaże w hydranty Ale to nieprawdopodobne.

karp 13/02/2021
| |

Już w poprzedniej kadencji zauważyłem zbyt duże zaangażowanie waszych władz w program Rodzina na swoim. Gdyby tak urząd angażował się chociażby dla 100 rodzin, to 1000 pracowników byłoby mało.
Pewności nie mam, ale to chyba to:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/62F84CFC07
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EDE6E6C3F3
Niech podniosą ręce w górę ci dla których gmina się tak bardzo angażuje.
Dla kogo jeszcze gmina tak walczy z WPN?

Jan 13/02/2021
| |

Szanowne Państwo, tyle się pisze o tej nieprawidłowości, a czy ktoś zastanawiał się nad tym jak uzdrowić tą sytuacje. Słyszymy, że radni złożyli oświadczenia pod wpływem błędu, a wtedy taka czynność z mocy prawa jest nieważna. Być może istniej możliwość dokonania Należałoby reasumpcji głosowania, widzieliśmy to w Sejmie RP. Być może są jeszcze inne sposoby, aby odpowiedni organ stwierdził nieważność tego głosowania i dążyć do jego powtórzenia. Potrzeba tu jakiegoś prawnika od tych spraw.

Istnieje na pewno możliwość zaskarżenia takich aktów do sądu administracyjnego. Aby jednak móc skorzystać z tego uprawnienia najpierw muszą zostać spełnione przesłanki określone w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym oraz musi zostać zachowana szczególna procedura z tym związana.

Pierwszą przesłanką jest posiadanie interesu prawnego lub uprawnienia, które zostało naruszone wydaniem określonej uchwały lub zarządzenia. Oba pojęcia (interes prawny i uprawnienie) należy rozumieć łącznie, a nie alternatywnie, bowiem interes prawny obejmuje również uprawnienie i traktowanie tych pojęć odrębnie byłoby błędne. Tym niemniej pod pojęciem interesu prawnego należy rozumieć konkretny, zindywidualizowany i osobisty interes, który powinien wynikać z określonego przepisu prawa i w końcu powinien być niewątpliwie naruszony.
Drugą z przesłanek jest wydanie przez organ gminy uchwały z zakresu administracji publicznej, a takimi aktami będą np. akty prawa miejscowego, przepisy porządkowe, akty planowania, akty administracyjne generalne niebędące źródłami prawa miejscowego itp. Regułą więc jest zaskarżanie w tym trybie aktów o charakterze generalnym z aktami prawa miejscowego na czele, wyłączając przede wszystkim decyzje indywidualne.
Może znajdzie się jakiś prawnik w gminie, co to pociągnie!
Jeśli takie wałki będą przechodzić bez jakichkolwiek konsekwencji, to co nas czeka w przyszłości!

hrabia 13/02/2021
| |

W sprawie opłaty skarbowej taka refleksja: Jeżeli prokuratura nie podjął działań, to czy nie należałoby zgłosić sprawę do urzędu skarbowego. Jeżeli pobierał opłaty to powinien wystawić paragon, a jeśli nie wystawiał, co słyszymy, to czy zgłosił dochód do opodatkowania. Podobno są świadkowie co wpłacali, to myślę, że fiskus nie odpuści należnej mu kasy. Trzeba tylko go powiadomić.

Melania 13/02/2021
| |

Ja dla przykładu jem małą łyżką i wiem, że się najem i nie zrobię sobie i bliskim krzywdy.
Duża łyżka ma to do siebie, że można się nią zakrztusić i przy okazji potknąć.

hrabia 13/02/2021
| |

Pogubił się w tym wszystkich pan burmistrz. Stracił orientacje ,,w lesie”. Aż przykro. Zdaje się, że maszyna do jego odwołanie ruszyła. A taki był elegancji przy prezydencie RP. Długi czarny płaszcz i etykieta warszawska. Może się desantuje na Wawe. A zabierzcie go sobie.

Marian 13/02/2021
| |

Rada gminy może też podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. W takiej sytuacji potrzebne jest złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny odwołania wójta. Podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady gminy.

Krewetka 12/02/2021
| |

Ludzie dlaczego Wy się tak tych mosińskich notabli boicie. Ogarnijcie się! Jest wiele sposobów aby domagać się swoich praw. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy jest większość w Radzie. Po inwestycji wodociągu w lesie może się okazać, że większość będzie po stronie, że tak powiem opozycji. Jeśli tak się stanie, podjąć uchwałę o zawarciu umowy o stałą pomoc prawną dla Rady. Wybrać kancelarie od prawa administracyjnego i zlecić jej stały nadzór nad pracami organów gminy i zlecić im audyt np. za ostatnie dwa lata. Umowę podpisać na rok. To nie są wielkie koszty. Na pewno znikome w porywaniu z inwestycją w lesie. To jeden ze sposobów. Zapewniam, że skutek będzie oszałamiający. Inaczej będziecie dalej tuptać jak koguciki, a Oni będą utwierdzać się w przekonaniu, że Mosina to ich prywatny folwark. Będą doić na różne sposoby. Jeżeli obecnie macie problem, że wyegzekwować należne prawa np. info. publiczne, to znaczy tyle tylko, że Was niepoważnie traktują. No chyba, że to Wam odpowiada, a to zupełnie już inna sprawa.
Są gminy, które zostały w taki sposób przećwiczone i zadziałało.
Samorządność w RP to duży temat. Nie sposób tego w tej chwili opisać. Ale zdarzają się lokale patologie, których eliminacja jest konieczna. Myślę, że jak rozpoczniecie działania zostanie Wam udzielona pomoc innych instytucji. Gmina to nie spółdzielnia mieszkaniowa są narzędzia do jej kontroli. Powodzenia! Trzymam kciuki! Piszcie o problemach może cos będę mógł podpowiedzieć. Nie jesteście sami!

11/02/2021
| |

Owszem, referat plnowania kręci dobre lody! Palce lizać!

Monia 11/02/2021
| |

Ja złożę CV do referatu planowania żeby sie zatrudnić, to może byc interes życia. Tez potrafię kręcic wajhą. Jak by sie udało jeszcze szwagra zrobic meerem to żyć nie umierać! Palce lizac!

Jan 11/02/2021
| |

To prawda, Mosina dziwnymi wuzetkami stoi!

Panie Burmistrzu jest dzisiaj okazja na sesji: stań Pan w Prawdzie!

Monia 11/02/2021
| |

A czy ktoś z Państwa wie, co jest w studium dla terenu żony radnego ? I czy wpłynął wniosek z uwagami pani Wiäzek I czy można to opublikować. I wszystko będzie jasne.
Po co tyle pisac. Chodzi o wydanie wuzetki bez wody nie idzie. Na studni przecież osiedla nie wybuduje.

podatnik gminny 11/02/2021
| |

To świetny pomysł z tą listą przebojów, tyle tylko, że to ktoś dobrze zrobił, to musi być osobna strona do głosowania z licznikiem. Świetny pomysł! Myślę, że inne gminy podchwycą pomysł!

Panie Burmistrzu tym razem podatnicy tego tak nie zostawią!

Chrońmy nasze pieniądze! Precz z wałkami!

karp 10/02/2021
| |

Mamy XXI wiek a przypadki niewolnictwa nadal się trafiają. Człowiek fedruje, jednego mamuta za drugim do domu przynosi i nie dostaje za to złotówki wypłaty?
Czy w Mosinie nie obowiązuje płaca minimalna?

10/02/2021
| |

Czy ktoś może podać o jakiej kwocie mowa? Może radny zwróci jak będzie człowiekiem honoru!

T 10/02/2021
| |

Podobno cała ulica Sosnowa ma zarówno wodę jak i kanalizacje- tym bardziej było zadaniem radnych sprawdzić o jakiej inwestycji tu mowa.
Grzech zaniedbania.

karp 10/02/2021
| |

Pan burmistrz zdruzgotał mnie swoją wiedzą. Powiedział, że kiedy Studium było wyłożone,
to nikt nie złożył uwag do tego terenu. W którymś z następnych listów do Premiera mógłby poprosić o tekst Ustawy o zaopatrzeniu w wodę:
“ar.21.3
3.Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.4.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust.3”
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010720747/U/D20010747Lj.pdf
Jeśli ja umieć czytać ustawodawca miał na myśli Studium obowiązujące, a nie te które było
wyłożone i nie zostało uchwalone i na razie jest w sferze marzeń wielu wałkarzy.

Bodzio 10/02/2021
| |

… ,,Na zdjęciu tytułowym widać, że słup z nazwą ulicy stoi na granicy lasu.”
I to ma być dowód na potwierdzenie stawianych w artykule zarzutów!
Ja jutro za dnia mogę ustawić takich słupów dziesiątki w różnych kierunkach o różnych nazwach. To jest tylko kolejny dowód na to, że nie czyta się ze zrozumieniem.
Jak by powiedzieli Anglicy: All lawful, necessary and well done 🙂

Bodzio 10/02/2021
| |

Wszystko jest zgodnie z prawem. Trzeba tylko umieć czytać ze zrozumieniem. Wiele osób czyta ale niestety nie rozumie tego co czyta. Jest niemożliwe aby Pan Burmistrz działała na szkodę gminy. Przecież ze sprzedaży działek powstaną nowe domy i ludzie będą płacić podatki, a gmina dużo zyska. Radny Wiązek bardzo przyczynił się do rozwoju naszej gminy. Tak samo Pan Burmistrz. Ten wściekły atak na ww. osoby jest niezrozumiały i krzywdzący.

karp 10/02/2021
| |

Ja do tych kluczowych dodałbym decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 2 maja 2018 roku. Widziałem zapowiedź dzisiejszego Teleskopu, a w nim p. Małgorzata Kaptur w
scenerii zimowo- leśnej i burmistrz Przemysław Nie Ma Problemu Mieloch pod dachem.
Drżę z niecierpliwości czy z leśnej głuszy nie wyłoni się były przewodniczący KOŚ.
Zawieszam w powietrzu pytanie o zgodność zadania z kierunkami Studium, co musiał sprawdzić burmistrz zanim leśny wynalazek podsunął radnym.