Radni a prawo

Radni stanowią prawo i muszą prawa przestrzegać.
Ostatnio toczy się burzliwa dyskusja nad przestrzeganiem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie.
W czasie głosowania w tej sprawie na sesji w dniu 3 listopada 2020 r. zdania radnych były podzielone.


W piątek w odpowiedzi na pismo Wojewody Wielkopolskiego z 16.11.2020 r. został przekazany odpis protokołu z sesji oraz wszystkie dokumenty związane z procedowanymi na ww. sesji uchwałami dot. wygaszenia mandatów radnym Czesławowi Tomczakowi i Arkadiuszowi Cebulskiemu, o które zwrócono się do Rady Miejskiej (m.in. projekty uchwał i opinie prawne).
Wojewoda dokona oceny prawnej sytuacji i jeżeli potwierdzi, że doszło do naruszenia zakazu wynikającego z art. 24 f, podejmie stosowne kroki.

Z uwagi na ujawnienie faktów dotyczących dwóch innych radnych na najbliższej sesji Rada Miejska podejmie uchwałę o zleceniu Komisji Rewizyjnej kontroli umów zawartych przez spółki gminne w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art.  23a. 

1.  Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców“.

Art. 24f.
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

57 Comments
karp 14/12/2020
| |

Kiedy jeden z radnych został pochwalony na sesji, że kiedyś dziobał ziarno z UM Mosina i przestał dziobać, ze względu na art.24 f, to się uśmiechnąłem. Kury mają tak, że jak wydziobią w jednym miejscu, to przenoszą się w drugie i nadal dziobią. Wydaje mi się, że to bardziej kury Złomka niż burmistrza i były tylko wypożyczane na sesje. Dziwi mnie tylko, że Złomek przez tyle lat wyhodował w Mosinie tylko 4 kury i albo się starzeje i traci skuteczność w pozyskiwaniu kur, albo zostały one niedokładnie porachowane. Tak czy siak te kury nigdy nie zniosą jaja dla samorządu, a na rosół też nie radzę przeznaczać, bo są niestrawne.

realista 11/12/2020
| |

Co dalej z radnymi, którzy korzystali z majątku gminy? Szkoda, że ci, co wystawiali gminie faktury, udają, że nic się nie stało.
Niektórzy z radnych, co do których są zarzuty, zasiadają nawet w Komisji Rewizyjnej!!!!!!!!!!!!!!!
Rada powinna się oczyścić, i to szybko.
https://regiony.rp.pl/finanse/25137-faktury-na-rzecz-osrodka-pomocy-spolecznej-kosztowaly-mandat

Sentry 30/11/2020
| |
karp 29/11/2020
| |

Po artykule 24f usg, brakuje art.24 g. Kiedy radni wożą artykuły do gminy lub żwir do jednostki podległej, to radni tracą mandat wraz z burmistrzem i rozpisywane są przedterminowe wybory.
Jak burmistrz nie wiedział o żwirowanku, to ma pecha.
Obecny układ w Mosinie ma związek z przewrotem pałacowym pod koniec poprzedniej kadencji.
Zastępca działał przeciwko szefowi i moim zdaniem miał duże wsparcie wśród radnych naruszających obecnie art. 24 f. Czas pokaże czy powiedzenie na układy nie ma rady, jest wieczne jak Lenin.
Czy z ZUK Mosina miały miejsce jakieś dziwne wypływy w związku z wyborami w 2014 i 2018 roku?
Czy mieszkańcy Mosiny w roku 2014 mieli swój wkład finansowy w wybór wójta w Dopiewie?
Wtedy to medialny przydupas prezesa ZUK zatrudniony w Mosinie, wydawał U nas w Dopiewie.
Tego wszystkiego nie dowiecie się z audytu, bo one nigdy nie są skierowane przeciwko temu kto rządzi w gminie, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby moja ocena była błędna.
Z pewnością haki które miał prezes na burmistrza i radnych dilujących z władzą temu sprzyjały.

karp 28/11/2020
| |

Radny Ługawiak na TTVI pisze o możliwości utraty mandatów przez 3 radnych i moim zdaniem myli się co najmniej o 25 %. To że ktoś stoi za żoną, to żadna okoliczność łagodząca.
Gdybym miał się na siłę się takiej dopatrzeć, to raczej występuje w przypadku radnego kluczowego.
Ktoś kiedyś na tej stronie słusznie pisał, że wpuściliście lisa do kurnika. Jak mniemam chodzi o komisję ochrony środowiska, którą nie bez powodu określałem mianem ochrony żwirowiska.
W poprzednich latach jej główna aktywność , to wybór ładnego ogródka,a w roku covidowym jest
bardzo aktywna, szczególnie teraz. Przypadek?

Sentinel 28/11/2020
| |

Złożenie ślubowania i nie poddanie się rygorowi art 24f usg (25b usp) powoduje taki sam skutek jak złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu, odmowie ślubowania lub utracie prawa wyborczego np. z powodu przeprowadzki poza jednostkę samorządu, w której radny sprawuje mandat.

Materialne fakty i czynności lub złożone oświadczenia mają charakter prawotwórczy i zmieniają stan prawny radnego.

Uchwała Rady ma tylko i wyłącznie deklaratoryjny, a nie prawotwórczy charakter ponieważ wyłącznie ogłasza zmianę stanu prawnego, który nastąpił wcześniej.

USG i USP jasno stanowią, że naruszenie art 24f usg (lub 25b usp) powoduje nieodwracalną utratę mandatu i nie ma już w obecnych ustawach o s.g. i o s.p. żadnego “chyba, że”: rada nie ogłosi tego faktu, nie stwierdzi, podejmie uchwałę, wojewoda nie stwierdzi, sędzia komisarz nie stwierdzi.

W ustawie nie ma sformułowania: “rada podejmie uchwałę o wygaszeniu mandatu”, tak owszem było kiedyś, kiedy to rada wygaszała mandat.

Obecna usg (i usp) jasno stanowi, że: “rada stwierdza fakt wygaśnięcia mandatu w ciągu 30 dni”, a jeżeli tego nie uczyni (np. nie zdąży w terminie), to rada traci to uprawnienie, czyli delegację ustawową (definitywnie i nieodwracalnie), a zarządzenie zastępcze o stwierdzeniu faktu wygaśnięcia mandatu z powodu opisanego we właściwym artykule usg (usp) wydaje wojewoda.

Komisarz wyborczy ogłasza fakt wygaśnięcia mandatu radnego (w Dziennik Urzędowym Województwa na przykład Wielkopolskiego) w ciągu 14 dni od dokonania stwierdzenia faktu wcześniejszego wygaśnięcia mandatu dokonanego uchwałą przez radę lub decyzji (również tylko deklaratoryjnej, a nie prawotwórczej) wydanej przez wojewodę.

Sentinel 28/11/2020
| |

Dla niektórych polityków, tych którzy na własne życzenie skończyli się politycznie ta kadencja już się zakończyła, a dla kilku innych zakończy się już niedługo ; -)

Ceterum censeo Corruptio esse delendam!

Polityka to zajmowanie się sprawami ludzi dla ich wspólnego dobra.

Korupcja to zajmowanie się sprawami ludzi dla dobra skorumpowanych.

Korupcja krzywdzi ludzi i burzy zasady współżycia społecznego!

Powtórzę więc jeszcze raz:
Ceterum censeo Corruptio esse delendam!

Sentinel 28/11/2020
| |

Na temat informacji z Radia Poznań i Gazety Mosińskiej.

Co rada może zrobić w styczniu?

Po upływie 30 dni od powzięcia informacji przez radę upływa termin na ogłoszenie wygaśnięcia mandatów i od tego momentu tylko wojewoda może podjąć związane z tym działanie, bo uchwała rady jeśli nawet zostanie podjęta to będzie od początku nieważna, bo podjęta bez delegacji prawnej.

Rada ma 30 dni i koniec.
Następnie działania zobowiązany jest podjąć wojewoda.

Rada ma 30 dni na ogłoszenie wygaśnięcia mandatów i powinna w trybie pilnym zebrać się i przekazać sprawę ustalenia terminu, od którego mandaty wygasły do zbadania przez Komisję Rewizyjną, która powinna sprawę wyjaśnić w 1-2 dni, bo uprawnienia radnych są bardzo szerokie i silne.

Jeżeli radni są ludźmi honoru to samodzielnie mogą poinformować radę o właściwym terminie, zamiast lawirować jak jakieś łachudry i rzezimieszki przyłapane na gorącym uczynku.

Niektóre z mandatów wygasły 21 lutego 2019, w trzy miesiące po złożeniu ślubowania.

Pozostałe wygasają przy pierwszym naruszeniu art 24f usg.

Zależy od tego czy działalność na mieniu komunalnym była prowadzona w dniu wyboru radnego.

I finito. Koniec.
Nie ma tu pola do dyskusji, krętactw, ani nic do dodania.

Jest lub była działalność. Mandat wygasa automatycznie z chwilą podjęcia, zawarcia umowy, otrzymania dotacji, przelewu z przedpłatą lub innego.

Jest jeden wyjątek – radny prowadzący działalność w chwili wyboru na radnego ma 3 miediące, słownie: trzy, czyli bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji o zachowaniu mandatu i zaprzestaniu działalności na mieniu komunalnym lub rezygnacji z mandatu.
Jeżeli nie uczyni nic i nie wybierze żadnego z tych dwóch rozwiązań to mandat wygasa automatycznie w trzy miesiące od złożenia ślubowania, co w mosinie miało miejsce 21 lutego 2019 roku, bo ślubowanie radni złożyli 21 listopada 2018.

Diety do zwrotu na konto gminy. Nowi radni składają ślubowania. Głosowania do reasumpcji.
Radnych-sprawców zamieszania każdy powinien mieć prawo opluć, albo lać prosto w pysk, chyba, że zachowają się honorowo, przeproszą, złożą samokrytykę lub popełnią publicznie sepuku.

Polityczne sepuku już popełnili.

Pozdrawiam potrafiących czytać i logicznie analizować pozyskane informacje.

Poza logiką jest tylko bełkot.

karp 23/11/2020
| |

Karp nie rozumie dziwnego zdenerwowania wśród leszczy tą sytuacją.
Gdyby karp był radnym i woził do burmistrza ryby będąc przekonanym że działa zgodnie z prawem, to będąc całkowicie przekonanym, że robi to zgodnie z art.24 f, zwiększyłby dostawy ryb.
Gdyby karp dorabiał klucze do urzędu, czy budżetu, to mając pewność (bo tak mówili na szkoleniu) nie zwróciłby pieniędzy za klucze do urzędu,nie zwracając za dorabianie kluczy do jednostek podległych gminie, bo to działanie nielogiczne i niespójne. Prawo ocenia to tak samo i nie ważne czy to UM czy ZUK,to mienie gminne.

karp 22/11/2020
| |

Mógłbym się założyć, że ci inni radni znajdują się w zbiorze głosujących przeciwko wygaszeniu mandatów. Wspomagali kolegów, by ci podobnie zagłosowali kiedy ich mandaty będą wygaszane. Słowem żwirowali.

karp 22/11/2020
| |

Po niektórych wpisach i głosowaniu Rady, jakiś Czesiu, gdzieś w Polsce może odnieść wrażenie, że musi wozić towar do urzędu i basta. Zgadzam się z wpisem, że już kandydaci na radnych powinni zapoznać się z usg. Nikt nikomu nie zabrania czytać, a wyborcom wybierać czytatych i pisatych, a nie takich, którzy po raz pierwszy zabierają głos na sesji, kiedy mowa o ich odwołaniu.
Radnego kluczowego to nie dotyczy. Muszę też zauważyć lukę w przepisach antykorupcyjnych, bo wójt czy burmistrz może politycznie korumpować radnego, ale radny nie może być skorumpowany. Z nagrania sesji nie wynika kto poprosił o przerwę przed głosowaniem, ale na podstawie innych sesji obstawiam Czapurskiego.

Sentinel 21/11/2020
| |

Miejmy nadzieję, że właściwy zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wyjaśni sprawy korupcyjne i kryminalne mosińskich władz szybko i bez zbędnej zwłoki z pomocą zamieszanych w sprawę jednostek komunalnych i ich uczciwych pracowników oraz Urzędu Wojewódzkiego, CBA i Prokuratury oraz Komisarza Wyborczego

Brak kontroli i wypłacanie byłym radnym, którzy potracili mandaty z mocy ustawy nienależnych diet bez podstawy prawnej narusza art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz art. 231 k.k., a ukrywanie informacji i dokumentów przed osobami uprawnionymi do zapoznania się z ich treścią dodatkowo narusza art. 276 k.k.
Ten sam artykuł dotyczy też funkcjonariusza lub pracownika, który niszczy i ukrywa dokumenty, np. urzędowe, ale też faktury i paragony, WZ, protokoły z kontroli.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej posiedzenia i spotkania Komisji Rewizyjnej oraz jej zespołów kontrolnych, a szczególnie tych złożonych z członków władzy publicznej wybranej w wyborach powszechnych są jawne i mogą być, a nawet powinny być utrwalane przez osoby reprezentujące media i publikowane w mediach.
Ponadto każdy obywatel ma prawo do obserwacji i utrwalania w/w prac KR rady i ZK powołanych przez KR.

Sentinel 18/11/2020
| |

Otrzymałem informację, że Pan Waldemar Waligórski świadczył usługi dla jednostek gminy w poprzedniej kadencji, kiedy nie był radnym.

Teraz już takich usług Pan Radny dla jednostek gminy nie wykonuje.

To uczciwe i rozsądne postępowanie i taką postawę popieram.

Proszę Was wszystkich o sprawdzenie informacji nt każdej podobnej sprawy, aby prawo żyło i było przestrzegane, a uczciwym samorządowcom nie działa się krzywda i dzięki pozbyciu się z samorządu osób skorumpowanych i łamiących prawo oraz tych, którzy ich popierają i to łamanie prawa tolerują można było zaufać pozostałym i obdarzać ich ciężką pracę należnym szacunkiem.
Z pożytkiem wszystkich mieszkańców.

karp 18/11/2020
| |

Z mocy prawa w praktyce nic się nie dzieje. Niby uchwała Rady Gminy podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest z mocy prawa nieważna, ale to tylko teoria. W praktyce potrzeba interwencji organu nadzoru lub zaskarżenia przez obywatela.
Tu jest podobnie. Wojewoda został wprowadzony do przepisów jako bezpiecznik, bo wiadomo że większością radnych powoduje solidarność korporacyjna jak u sędziów. W dzień po zaprzysiężeniu zapominają że pracują dla gminy i suwerena, a nie dla nabijania kabzy dzięki gminie. Praktyka pokazała też że Komisja Rewizyjna nie spełnia swojej funkcji. W większości gmin skład osobowy jest tak dobrany, że większość stanowią dworzanie. Na początku demokracji było jeszcze trochę przyzwoitości i tu i ówdzie był taki zwyczaj, że przewodniczącym KR był ktoś z opozycji.
Teraz jest tak, że gdzieś na południe od Lubonia, burmistrz wyznacza przewodniczącego KR
do oszacowania zysków z basenu. Zresztą u nas jest podobnie.
“Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. “

Sentinel 18/11/2020
| |

Czy panowie radni:
1. Waldemar Waligórski
+48606384128
waldemar.waligorski@gmail.com
i
2. Waldemar Wiązek – radny: Mosina
+48506038844
waldek350@poczta.onet.pl ,

utracili swoje mandaty? Czy mandaty radnych wygasły zgodnie z cytowanymi poniżej przepisami?

Czy radny Waligórski wykonywał usługi elektryczne i wystawiał faktury dla ZUK lub innych jednostek samorządu gminnego?

Czy żona radnego Wiązka wystawia faktury dla ZUK i UM?
Czy radny jest formalnie lub zwyczajowo, pełnomocnikiem, osobą współpracującą lub zarządzającą? (Mam dokumenty potwierdzający niektóre z ww faktów)

Czy to możliwe, że wygasły mandaty ww radnych

Teoretycznie radny współpracujący z żoną jest bezpieczny w świetle prawa.
To zależy od zakresu i formy współpracy. Pełnomocnictwo przesądza o możliwości utraty mandatu.

Czy pan Wiązek jest formalnie zgłoszony jako współpracujący, pełnomocnik lub pełni funkcję kierowniczą? Czy działa na podstawie pełnomocnictwa nieformalnego lub udzielonego w innej formie?

Nie wiem, czy tu będzie tak prosto (w małżeństwie, partnerstwie, wspólnym pożyciu lub zamieszkaniu) jak w spółce cywilnej.
Poprawka: już wiem, że raczej jest pozamiatane.

Są głosy, że to ograniczenie może być niezgodne z konstytucją.

Decydujące może być wykazanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, ale małżonkowie muszą np. posiadać wiedzę, a w s.c. niekoniecznie, bo decyduje prowadzenie spraw z należytą starannością, więc wiedzieć muszą obowiązkowo i odpowiadają.
W małżeństwie nie, niezawsze.

Nie znam panów radnych, więc proszę o Waszą opinię jak wyglądają sprawy niedozwolonego łączenia działalności z mandatem radnego.

Kto jest potencjalnym kolejnym radnym z Mosiny, któremu wygasł lub może zostać wygaszony mandat?

Jak powszechnie wiadomo wygasły (3 miesiące od ślubowania lub w dniu pierwszego skorzystania z mienia komunalnego umowa, faktura, płatność) mandaty panów radnych Czesława Tomczaka i Arkadiusza Cebulskiego, a mandat pana radnego powiatowego Andrzeja Strażyńskiego wygasł w wyniku zarządzania mieniem komunalnym z dotacji rady powiatu do komunikacji weekendowej, będącej zadaniem powiatu w zakresie transportu i turystyki realizowanym przez firmę wykonującą to zadanie, którą radny kierował.

Art.  383.  [Wygaśnięcie mandatu radnego]
§  1.
Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;
§  5.
Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
§  6.
W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

Sentinel 18/11/2020
| |

https://www.gazeta-mosina.pl/2020/wojewoda-wszczal-postepowanie/

Maciej Kiełbus – Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”
Maciej Kiełbus – ekspert prawny Związku Miast Polskich, stały współpracownik licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki …

Pan Maciej Kiełbus powinien niezwłocznie zwrócić legitymację i powrócić na studia, lub znaleźć sobie pracę nie wymagającą szerokiej i pogłębionej znajomości ustaw o samorządzie i ich ratio legis, które było powodem konieczności wprowadzenia do tych ustaw wygasania mandatów ex lege.