Budżet na ostatniej prostej

Mosina nie ma jeszcze uchwalonego budżetu. Stanie się to dopiero 24 stycznia. Zazwyczaj budżet jest uchwalany w ostatnich dniach grudnia. W roku wyborczym można to zrobić do 31 stycznia. Z uwagi na zmianę na stanowisku burmistrza, oraz fakt, że do 18 grudnia 2018 r. burmistrz nie powołał zastępcy i musiał skoncentrować się na najpilniejszych sprawach, prace nad budżetem rozpoczęły się dopiero 3 stycznia. Wtedy to 13. osobowa Komisja Oświaty Spraw Społecznych i Promocji z udziałem burmistrza, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych zaczęła analizowanie budżetu w następujących działach:

Jak widać w tabeli zakres prac komisji dotyczy 64% budżetu Gminy Mosina.

Swoje prace Komisja zakończyła wyrażeniem pozytywnej opinii w dniu 16 stycznia 2019 r. Ok. 9 godzin zajęło komisji uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania i przedyskutowanie spraw problematycznych.
Radni byli przeciwni budowie w Czapurach budynku przeznaczonego na realizację zadań statutowych sołectwa oraz jako siedziba harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.
Sołectwo przeznaczyło na projekt 16,7 tys. zł środków, które miało do swojej dyspozycji. Radni uważali, że:
1. Zaakceptowanie tego wydatku nakładałoby na Gminę poniesienie znaczących kosztów na realizację a później utrzymanie dodatkowego obiektu.
2. W Czapurach jest już świetlica wiejska, która została zbudowana 10 lat temu i obecnie kończy się budowa dużego budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną i wielokrotnie zwiększy się powierzchnia do dyspozycji społeczności szkolnej i lokalnej.
3. W kilku sołectwach nie ma świetlicy wiejskiej.

Sporo czasu poświęcono finansowaniu instytucji kultury. W projekcie przewidziano dotację dla MOK w wysokości 1 200 000 zł i dla Galerii Sztuki 500 000 zł. Z uwagi na znaczące różnice w wielkości tych dwóch obiektów, ilości zatrudnionych oraz ilości organizowanych przedsięwzięć większość radnych była zdania, że nie zachowano tu właściwych proporcji. Burmistrz zaproponował autopoprawkę – 110 000 zł z puli Galerii miałoby zasilić budżet MOK.

2 wspólne pięciogodzinne posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa i Komisji Budżetu i Finansów były poświęcone załącznikowi nr 7, który po wniesieniu autopoprawek przez burmistrza przybrał ostatecznie taki oto kształt -> Wydatki majątkowe

Na inwestycje zaplanowano 36,5 mln zł.

Radni byli przeciwni przeznaczeniu 30 tys. na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz remontu pomieszczeń dla policji. Uważali, że jest to zadanie państwa, a nie gminy i byli zdania, żeby tę kwotę przeznaczyć na budowę chodników. Wyrazili natomiast zgodę na dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł dodatkowych służb prewencyjnych na terenie gminy Mosina i zakup sprzętu łączności i informatycznego za 10 tys. zł.
Trwała także dyskusja nad budynkiem na Środowiskowy Dom Samopomocy. Ostatecznie po rozmowie z wojewodą burmistrz za aprobatą obu stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych zdecydował o rezygnacji z Warsztatów Terapii Zajęciowej jako odrębnej placówki. W budynku u zbiegu ulic Dembowskiego i Wiosny Ludów powstanie ŚDS, który będzie prowadził zajęcia dla osób z różnym poziomem niepełnosprawności. Są duże szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Najwięcej czasu analizowaniu budżetu poświęcili członkowie Komisji Budżetu i Finansów, która oprócz dwóch wspólnych posiedzeń z Komisją Inwestycji odbyła dwa oddzielne. Przeanalizowano dochody i wydatki oraz przegłosowano wnioski dwóch pozostałych komisji a także wnioski radnych.
Członkowie Komisji przyjęli wniosek o zwiększeniu o 100 tys. zł kwoty przeznaczonej na inwentaryzację sieci wodociągowej na Zawarciu oraz o przeznaczeniu 50 tys. zł na doradztwo dla mieszkańców w pisaniu i rozliczaniu wniosków w ramach programów typu Czyste Powietrze.
Większości nie uzyskał wniosek o zaprojektowanie ekranów akustycznych oddzielających strefę aktywizacji gospodarczej od osiedla mieszkaniowego na ul. Gałczyńskiego. Radni nie poparli także wniosku o zwiększenie puli środków na wymianę pieców na ekologiczne źródła ciepła.

Komisje pracowały od godz. 17-22 w bardzo licznym składzie. Dyskusje były merytoryczne i uważam, że budżet został dobrze przeanalizowany. Burmistrz wiele zgłoszonych argumentów przyjął i wprowadził szereg autopoprawek.
Na rok 2019 zaplanowano:
1. dochody w wysokości 150,3 mln zł (133,6 mln to dochody bieżące, a 16,8 mln to dochody majątkowe)

2. wydatki w wysokości 152,9 mln zł (117,8 mln to wydatki bieżące, a 36,5 mln to wydatki majątkowe).

Wszystkie materiały, do których mieli dostęp radni w czasie prac nad budżetem, ich pytania w formie pisemnej i odpowiedzi na nie są dostępne po kliknięciu w styczniowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

http://mosina.esesja.pl/

74 Comments
karp 11/02/2019
| |

Jest sobie na waszym BIP taka inwestycja jak Lema(wreszcie się odnalazł) i Leśmiana.W tzw.Koncepcji jest napisane, że to drogi gminne.Dalej stoi jak wół,że inwestycja przebiegać będzie także po działkach prywatnych.
Proszę mnie śmiało poprawiać, ale prostemu karpiowi się wydaje, że działki prywatne nie mogą być drogami gminnymi. No i chyba wykopki archeologiczne was czekają.

Małgorzata Kaptur 29/01/2019
| |

Gmina pozyskała 6,6 mln zł. na budowę zbiornika retencyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. To umożliwi odprowadzenie deszczówki i budowę ulic w tej części miasta. To zasługa burmistrza Jerzego Rysia, któremu ta sprawa leżała na sercu. Radny Andrzej Raźny podziękował za to na ostatniej sesji byłemu burmistrzowi. https://www.mosina.pl/aktualnosci/pozyskalismy-ponad-6-i-pol-miliona-zlotych?fbclid=IwAR3uIwzFITK3oeyhS5oCj_wYRl_0UMLtEZ_S-X39y79fKuPwnvpYa9qjDJY

xyz 27/01/2019
| |

A jak tam basen? Kiedy rusza budowa?

karp 26/01/2019
| |

Ogólnie waszą sesję odebrałem pozytywnie,ale jeden radny trochę nadużywał środków wyrazu. Złożył słuszny wniosek i był ogólnie zatroskany, ale chyba trochę histeryzował jeśli chodzi o kontrole, które go nękają.No chyba starostwo nie kontroluje, czy starosta wydał pozwolonko, bez decyzji środowiskowej dla szanownego radnego? Tylko karp stwierdził jej brak, a karp nie jest instytucją i nie zamierza kontrolować w terenie. Przypominam ogólną zasadę:chłopaki nie płaczą.

Iwona 26/01/2019
| |

Budżet już uchwalony, więc mam pytanie o ul. Strzałową. Czy będzie budowana w tym roku?

Jacek S. 25/01/2019
| |

Uchwalanie budżetu gminy jest procesem, który związany jest z aktywnością organu stanowiącego. Inicjacja tego procesu leży jednak po stronie organu wykonawczego. Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (burmistrz, prezydent miasta itd).
Zarząd projekt ten sporządza i przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej do 15 listopada.  Pracując nad projektem uchwały budżetowej, burmistrz od strony formalnej związany jest treścią podjętej wcześniej przez organ stanowiący uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 roku). Rola rady na etapie prac przygotowawczych pierwszej wersji projektu uchwały budżetowej (czyli tej, która ma być przedstawiona organowi stanowiącemu do 15 listopada) kończy się na podjęciu uchwały, o której mowa w przytoczonym art. 234 ustawy o finansach publicznych – dla Mosiny jest to Uchwała nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 roku. Oczywiście, uchwały takiej nie potrzeba podejmować przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego.
Uchwała powyższa w przyjęta przez Radę Miasta Mosina w § 7 „Tryb rozpatrywania projektu budżetu i podejmowanie uchwały budżetowej” mówi w ppkt 4: „przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz ewentualnych autopoprawek”.

Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to, że wbrew istniejącej doktrynie możliwe jest wprowadzanie autopoprawek przez burmistrza do projektu budżetu w okresie po 15 listopada, czyli po przekazaniu projektu Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a przed podjęciem uchwały budżetowej, dzięki stworzeniu takiej możliwości w uchwale organu stanowiącego, zgodnie art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Wracając do Uchwały nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie należy powiedzieć, że istnieje pewna niezgodność w zapisach § 7. Otóż ppkt 4 nie wspomina o opiniach i wnioskach radnych, a jedynie o opiniach i wnioskach komisji rady i autopoprawkach (burmistrza). W kolejnym podpunkcie jest dyskusja, a w następnym (ppkt 6) następuje już głosowanie wniosków radnych i autopoprawek.
Reasumując, albo brakuje opini i wniosków radnych w ppkt 4, albo sformułowanie zawarte w ppkt 6 dotyczące radnych ujmuje indywidualne wnioski radnych i wnioski komisji stałych.

Jest też istotny problem, podniesiony przez radnego, Jana Marciniaka. Właściwie to dwa problemy.

Po pierwsze, kiedy możliwe jest wnoszenie autopoprawek przy uchwalaniu uchwały budżetowej? Moim zdaniem jest możliwe wprowadzanie autopoprawek do projektu budżetu na sesji budżetowej, o ile istnieją odpowiednie zapisy w uchwale o której mówi art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Po drugie, czy wniosek radnego może być uznany przez burmistrza jako jego autopoprawka? Raczej nie, o czym mówi ppkt 6 § 7 Uchwały nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 roku. Zgodnie z zapisem tej uchwały wnioski radnych nie są głosowane jako autopoprawki. Wniosek radnego, tak jak zauważył radny Jan Marciniak jest wnioskiem autorskim radnego i jako taki podlega głosowaniu.

Przy okazji zasadnym staje się pytanie, czy wnioski indywidualnych radnych należy traktować tak samo, jak wnioski komisji rady, czy może odrębnie? Dlaczego Uchwała nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie wyjaśnia tej kwestii jednoznacznie? Dlaczego zapisy § 7 zawarte w ppkt 4 i 6 są tak niespójne?

W tej sprawie stanowisko Burmistrza i Przewodniczącej Rady jest zaskakujące, gdyż nie pozostaje w zgodzie z zapisem przytoczonej uchwały. Burmistrz nie mógł przyjąć wniosku indywidualnego radnego jako autopoprawki do budżetu. Moim zdaniem w tej kwestii, stanowisko radnego Jana Marciniaka przedstawione podczas wczorajszych obrad Rady Miejskiej w Mosinie było właściwe.

Jacek S. 24/01/2019
| |

Nie ma transmisji na ESesja, ale można ją znaleźć na youtubie pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=IIjUOwb0lN0

Jacek S. 24/01/2019
| |

Co się stało, że dzisiejsza sesja bez transmisji “na żywo”… Szkoda, bo już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego pożytecznego rozwiązania.

karp 21/01/2019
| |

Gdyby budżet Mosiny wytrzymał wydatek 1,23 zł, to mielibyście możliwość przekazywania danych o nowych punktach adresowych za pomocą programu Geo-systemu do PRG.