Radni a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Zwróciła się do mnie studentka Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pisząca pracę magisterską pt. “Kreowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez organy administracji publicznej na przykładzie Gminy Mosina w latach 2015-2019.” z dwoma pytaniami.

Jakie działania podejmuje Rada Miejska na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego?

 1. Radni sygnalizują zagrożenia i proponują rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa.
  W obecnej kadencji złożyli w ciągu dwóch lat 75 z 425, czyli 18% wszystkich interpelacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Mosina. To świadczy o tym, że bezpieczeństwo jest traktowane przez nich poważnie. Wykaz zapytań i interpelacji z linkami do nich i odpowiedzi pod artykułem.
 2. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa są prowadzone dyskusje na posiedzeniach komisji i sesjach, zdarza się, że również z udziałem zainteresowanych mieszkańców.
 3. Radni składają wnioski do budżetu i wprowadzają do budżetu konkretne zadania

  W budżecie na rok 2020 znalazły się dwa wnioski radnego Marcina Ługawiaka:

 • 50 000 zł  – wykonanie programu spowolnienia ruchu drogowego na terenie gminy Mosina (został poparty przez 19 radnych, 1 radny był przeciw, 1 się wstrzymał).
 • 450 000 zł – modernizacja przejść dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu pieszych ( 17 radnych poparło wniosek 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące się).

Rola radnych i Rady Miejskiej jako organu uchwałodawczego i kontrolnego  jest ograniczona do wskazywania potrzeb, wyznaczania celów i zadań. Realizacja wniosków i zadań zapisanych w budżecie to rola organu wykonawczego gminy, czyli Burmistrza, który jest wspomagany przez Urząd Miejski. 
Często rozwiązanie  problemów dotyczących bezpieczeństwa leży po stronie powiatu  czy województwa.

Jest wiele spraw ciągnących się latami. Jedną z nich jest kwestia niebezpiecznego skrzyżowania ul. Mocka (DW 431) i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.  Od lat w tej sprawie podejmuje starania radna Jolanta Szymczak.
Ww. radna poinformowała dzisiaj na swoim profilu FB o wypadku w tym rejonie (patrz: zdjęcie powyżej).

Czy połączenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa(2014-2018); Komisji Ochrony środowiska i Rolnictwa(2014-2018); Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego(2014-2018), w jedną komisję Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie w kadencji Rady Miejskiej 2018-2023 korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego?
Jaki był cel połączenia komisji?

Komisja Porządku Publicznego  i Bezpieczeństwa w kadencji 2014 – 2018 liczyła tylko 6 członków, w kadencji 2010-2014 zaledwie 5 członków. Plan pracy uwzględniał wiele szczegółowych aspektów dotyczących przedmiotu działania komisji, ale znaczenie wypracowanych przez nią wniosków i opinii nie było duże. W planach rocznych powielane były te same zagadnienia. Zapraszani na wszystkie posiedzenia komendanci Policji i Straży Miejskiej traktowali to jako uciążliwość. Ta formuła zdaniem radnych się wyczerpała.
W Radzie Miejskiej w Mosinie funkcjonowało w poprzednich kadencjach aż 8 komisji. W styczniu 2018 r. do ustawy o samorządzie gminnym wpisano jako obowiązkową poza Komisją Rewizyjną Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. To spowodowałoby wzrost ilości komisji do dziewięciu. Skutek takiego rozdrobnienia był taki, że na wielu posiedzeniach komisji nie było burmistrza, co dodatkowo obniżało rangę wypracowywanych rozwiązań.

Innym argumentem przemawiającym za ograniczeniem ilości komisji był fakt, że w pozostałych gminach powiatu poznańskiego liczba komisji była zdecydowanie niższa.

To spowodowało, że Rada Miejska w Mosinie zmieniła zapisy w Statucie Gminy Mosina w taki sposób, że obecnie mamy tylko 5 komisji stałych. Rada ma nieograniczone zapisami statutowymi możliwości powoływania komisji doraźnych  do rozwiązania bieżących, bardziej szczegółowych zagadnień. Nie można wykluczyć, że powstanie inicjatywa powołania komisji do rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa.

Doświadczenie minionych dwóch lat pokazuje, że obszar działania obecnej Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa jest jednak zbyt szeroki. Na ostatniej sesji radni przegłosowali wniosek dotyczący podziału tejże komisji na dwie mniejsze:

 • Komisję Inwestycji i Mienia Komunalnego
 • Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa.

Moim zdaniem istnienie Komisji Bezpieczeństwa w poprzedniej kadencji nie wpływało w widoczny sposób na poprawę bezpieczeństwa. Były wyjazdy w teren, by zobaczyć na miejscu opisywaną np. w zgłoszeniu mieszkańca sytuację. Komisja proponowała jakieś rozwiązanie, ale zmiana organizacji ruchu to uprawnienie powiatu, a tam często ogląd sytuacji był inny niż członków komisji.

W obecnym kształcie Rada wykazała się inicjatywą – podjęła i skutecznie wprowadziła do budżetu dwa wnioski wymienione wyżej, co jest lepszym osiągnięciem niż działanie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w poprzedniej kadencji.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

 1. bezpieczeństwo we wsi Dymaczewo Nowe
 2. analiza ruchu drogowego
 3. bezpieczne przejścia dla pieszych
 4. przejście podziemne na Sowinieckiej
 5. instalacja sygnalizacji świetlnej w Daszewicach
 6. wycięcie krzewów przy tunelu 
 7. analiza ruchu drogowego 
 8. budowa ścieżki rowerowej od Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu ma Warcie
 9. bezpieczeństwo w porze nocnej na targowisku
 10. budowa ścieżki rowerowej Borkowice – Druzyna 
 11. przejście przez drogę przy galerii Mrówka w Krośnie 
 12. projekty budowy infrastruktury rowerowej 
 13. bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie 
 14. zmiana organizacji ruchu na Wawrzyniaka 
 15. bezpieczeństwo w rejonie SP w Krosinku 
 16. projekty stałej organizacji ruchu 
 17. odmalowanie oznakowania poziomego 
 18. porządek w tunelu na Sowinieckiej i wyrwane drzwi w ekranach
 19. montaż słupków przy progach zwalniających 
 20. analiza sieci transportowej 
 21. progi zwalniające w Bolesławcu
 22. montaż lustra Strzelecka/ Strzałowa 
 23. poprawa infrastruktury drogowej – ul. Krotowskiego 
 24. montaż lustra – ul. Lipowa Krosinko 
 25. montaż lustra – ul. Głogowa 
 26. budowa ścieżki do Żabinka 
 27. budowa ścieżki rowerowej w Daszewicach 
 28. nowy przebieg drogi 431 i budowa obwodnicy wschodniej
 29. wymalowanie pasów  na poziomie ul. Leśnej w Krosinku.
 30. środki na dodatkowe patrole policji
 31. bezpieczeństwo na ul. Strzeleckiej w rejonie szkoły 
 32. organizacja ruchu w rejonie ul. Wawrzyniaka/Rzeczna
 33. poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Rzeczypospolitej/Mocka i Wysokiej
 34. progi zwalniające – ul. Gałczyńskiego
 35. studium komunikacyjne dla miasta Mosina
 36. poprawa funkcjonowania komunikacji gminnej
 37. montaż progów zwalniających – Strzelecka
 38. organizacja nowego przejścia dla pieszych w Krosnie 
 39. bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Rzeczypospolitej i Mocka
 40. jednolite oznakowanie przejazdów rowerowych
 41. organizacja parkingu na skrzyżowaniu ścieżki rowerowej w rejonie ul. Głównej i Piaskowej w Krośnie
 42. progi zwalniające – Daszewice
 43. znaki drogowe na ulicach nieutwardzonych 
 44. lustro – ul. Słoneczna w Rogalinku 
 45. opracowanie koncepcji rozwoju spójnej sieci dróg rowerowych
 46. budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Pecnej 
 47. projektowanie ścieżek rowerowych
 48. tablice – ul. Mostowa
 49. wybudowanie przejścia dla pieszych na pl. 20.Października
 50. aktywne przejście przy Sp nr 1 w Mosinie
 51. zakup i montaż tablic z czujnikiem prędkości w Daszewicach
 52. bezpieczeństwo na ul. Spacerowej w Mosinie
 53. progi zwalniające – Strzelecka
 54. awaria oznakowań drogowych – strzelecka
 55. zmiana organizacji ruchu – ul. Czarnokurz
 56.  lustra widoczności – Czarnokurz
 57. budowa ścieżek rowerowych
 58. montaż wyświetlaczy prędkości
 59. progi zwalniające Bolesławiec
 60. organizacja ruchu – Czarnokurz
 61. progi zwalniające – Strzelecka
 62. bezpieczeństwo droga 431 na poziomie ul. Kownackiej i Komara
 63. bezpieczeństwo na ul. Mostowej
 64. światła aktywne Leszczyńska/Kolejowa
 65. zmiana organizacji ruchu w rejonie Żurawinowej w Czapurach
 66. bezpieczeństwo na drogach gruntowych
 67. poprawa bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do SP w Daszewicach
 68. poprawa bezpieczeństwa – Strzelecka
 69. sygnalizacja – Żurawinowa Czapury
 70. budowa rond w Mosinie
 71. budowa sieci ścieżek rowerowych
 72. opracowania i wdrożenie programu uspokojenia ruchu na terenie gminy
 73. plan rozwoju dróg rowerowych
 74. przejezdność i bezpieczeństwo tras rowerowych
 75. zamknięcie dla ruchu samochodowego targowiska
2 Comments
wirus mosiński 10/11/2020
| |

Pani Przewodnicząca Pani “nie wlewa” radnym. Przepraszam za zwrot z języka dzisiejszej młodzieży, ale bardzo mi on pasuje. Zasługi radnych w dziedzinie bezpieczeństwa są tak wielkie jak wielki jest bajzel na mosińskich drogach. Są tak wielkie jak mnogo jest u nas niepotrzebnych znaków drogowych dublujących informacje i rozpraszających kierowców. Do napisania postu skłoniła mnie obserwacja jaką poczyniłem będąc w odwiedzinach u znajomego w Krośnie na ul. Leśnej. Powstał tam nowy piękny chodnik, obok biegnie piaskowa nieutwardzona droga. Na chodniku zaparkowanych było 16 aut.Co ważne każde z nich wszystkimi 4 kołami na chodniku. To powstał tam chodnik? Czy jednak parking? I co na to miejscowy radny?