Będziemy chronić dolinę Kopla

Rada na najbliższej sesji podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do rzeki Kopel.
Mowa o terenach w Daszewicach (ok.150 ha) i Babkach (ok. 7ha), bo w Czapurach już niewiele zostało do ochrony.

Stanisław Chrust, autor Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp pn. Dolina Kopla – część wschodnia, pisze:
Do sporządzenia analizy przystąpiono z urzędu. Do Burmistrza Gminy Mosina wpływają wnioski o ustalenie na terenach nie posiadających planu miejscowego, w tym na terenach rolniczych, warunków zabudowy dla inwestycji kontynuujących intensywny charakter zabudowy sąsiedniej. Mając na względzie historię rozwoju intensywnej zabudowy we wsiach przylegających do Poznania należy podjąć środki konieczne do zapewnienia.
Głównym celem planu jest ochrona terenów zielonych w dolinie Kopla, poprzez zachowanie i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zagrożenie dla tego terenu stanowi rozwijająca się w najbliższym sąsiedztwie terenów zieleni zabudowa mieszkaniowa.
Początkowo w analizie uwzględniono także część doliny Kopla w Czapurach. Obszar ten okazał się jednak problemowy pod względem planistycznym ze względu na okalającą dolinę rzeczną silnie rozwiniętą zabudowę. Osiedle wciąż się rozwija, np. otwarta jest kwestia układu komunikacyjnego, który na dzień tworzenia niniejszego opracowania, można ocenić jako niewydolny.
Założenia planistyczne najprawdopodobniej okazałyby się niemożliwe do zrealizowania oraz mogłyby utrudnić wprowadzenie pozytywnych zmian.
W przypadku obszaru w Czapurach zalecane byłoby sporządzenie odrębnej analizy zasadności przystąpienia do opracowywania planu miejscowego obejmującego zarówno obszar osiedli, jaki i otaczających je terenów zieleni, porządkując status terenu.

Kopel

Kopel prawy dopływ Warty, zwany także Koplą lub błędnie Głuszynką płynie w północno-wschodniej części Daszewic, w części stanowi granicę między gminą Mosina a Poznaniem. Babki znajdują się z dala od rzeki. Kopel na terenie naszej gminy pojawia się ponownie w Czapurach.

Mapa przedstawia pólnocno-wschodnią część gminy Mosina graniczącą z Poznaniem. Kolorem turkusowym zaznaczono przybliżony obszar, dla którego miałby zostać opracowany mpzp.
Na mapie zaznaczono także obowiązujące i opracowywane plany w tamtym rejonie.

Gmina nie przystępując w porę do opracowania mpzp dla terenów sąsiadujących z rzeką Kopel w Czapurach doprowadziła do przekształcenia krajobrazu, zaprzepaszczenia naturalnych walorów tego miejsca.
Dziś na Osiedlu Leśnym mieszka ok. 3 tys. osób. Gdyby w porę, tzn 10-15 lat temu gminni planiści wkroczyli do akcji ta część gminy wyglądałaby inaczej. Tereny nad rzeką powinny być ogólnie dostępne jako strefa rekreacyjna.
Tymczasem rzeczkę Kopel można oglądać głównie z okien, bo spacer nad brzegiem jest praktycznie niemożliwy.
Inwestor, dzięki korzystnym dla siebie warunkom zabudowy, bezkarnie usypywał sztuczne skarpy niszcząc naturalne sąsiedztwo rzeki.
Osiągnął maksymalny zysk, a konsekwencje takiego działania będzie ponosić gmina i mieszkańcy osiedla.

Studium - Czapury - tereny w pobliżu rzeki zagrożone masowymi ruchami ziemi

« z 16 »

Interpelacja z 5.01.2012 r.

Dla terenów oznaczonych “?” Czapury – od strony ul. Gromadzka – do tej pory nie opracowano mpzp.
10 Comments
Jarek Olejniczak 22/04/2021
| |

Też się przyłączam do tego wniosku Pani Małgorzaty Kaptur. Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w danej komisji i wysłać prośbę o dostęp do takiej czy innej komisji. Komisja to coś innego, jak sesja i można doświadczyć spojrzenia na całą sytuację z innej perspektywy. Polecam gorąco.

karp 22/04/2021
| |

Znasz jakieś działania swojego radnego podjęte w celu objęcia mpzp terenów, które nie zostały nimi objęte?
Jeśli teren nie jest objęty mpzp to znaczy, że jakaś ryba płynąca zawsze z prądem i mająca dobre stosunki z władzą, była bardzo niezainteresowana objęcia planem tego terenu.

czapurzanin 21/04/2021
| |

i jak zwykle .. Czapury Gmina ma głęboko .. ale Daszewice to już inna sprawa.
Gmina powinna zadbać i zaopiekować sie tym trene w Czapurach dodać należy że sama jest sobie winna wydać zgody na zabudowy, więc tym bardziej winna sie starać jak najbardziej na tym terenie.
I proszę sie nie tłumaczyć że to poprzedni włodarze …
Uznawanie tych terenów za stracone jest zaskakujące i nie przystoi poważnej instytucji..
Tereny wzdłuż rzeki można spokojnie starć sie zagospodarować, spróbować przywrócić dawny most nad Kopa przy historycznym miejscu przy młynie Topolnik (miejsce widoczne na głównym zdjęciu)… Stanowiłbym się nad treścią artykułu przed publikacją,
Czy 10% mieszkańców całej gminy nie ma znaczenia ?