AQUANET. Plan Rozwoju i Modernizacji 2017-2021

Co rok Aquanet sporządza i przedstawia gminom Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych. Poniżej plany Aquanetu dotyczące naszej gminy na lata 2017-2021. Intensywne zabiegi burmistrza i jego zastępcy spowodowały, że Aquanet uznał budowę kanalizacji sanitarnej w strefie pośredniej Ujęcia Wody Mosina Krajkowo za zadanie kluczowe. Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji w Sowinkach, Baranowo, Baranówku, Krajkowie, Krośnie i Żabinku będą wliczone w koszty spółki i nie wpłyną na wzrost ceny za odbiór ścieków w naszej gminie.

Mosina – sieć wodociągowa w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia – wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestocementowych o dużej awaryjności i budowa nowego odcinka w ul. Powstańców Wlkp.- budowa wodoc. DN 100 mm dł. 290 m w ul. Powstańców Wlkp. wraz z przyłączami (dł. ok. 450 m ) , budowa wodociągu DN 150mm dł. 200 m w ul. Orzeszkowej wraz z przyłączami (dł. ok.345 m) budowa wodociagu DN 150 mm dł. ok. 345 m w ul. 25 Stycznia wraz z przyłączami (dł. ok. 530m )
2017 – 2019 – dokumentacja projektowa
2019 – 2020 – realizacja

Mosina – sieć wodociągowa w Szosie Poznańskiej – zapewnienie dostawy wody o wymaganym
ciśnieniu do północno – wschodniej części Mosiny. Wymagana jest koordynacja z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej – budowa sieci wodociągowej w:
DN 150 dł. o dł. ok. 50 m w rej. skrzyżowania ul. Szosa Poznańska, Poniatowskiego i Rzeczypospolitej M.,
DN 150 dł. o dł. ok. 35 m w rej. skrzyżowania ulic Szosa Poznańska i Mocka,
DN 150 dł. o dł. ok. 288 m w rej. wzdłuż pasa drogowego ul. Szosa Poznańska do wys. ul. Zieleniec
2018 – 2020 – aktualizacja dokumentacji projektowej
2020 – 2022 – realizacja

Borkowice – sieć wodociągowa – wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Starym i Dymaczewie Nowym na terenie o postępującej intensywnej zabudowie mieszkaniowej.

Zakres zadania: budowa wodociagu DN 200 mm, dł. 3700 m oraz wymiana wodoc. z DN100 mm na wodociąg DN 200 mm, dł. ok. 460 m oraz przył. wodoc. DN 32 mm – dł. 43 m
I etap 2015-2016 – dokumantacja projektowa
II etap 2017 – 2018 – dokumentacja projektowa
2019 – realizacja I i II etapu

Mosina – sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego – Zły stan techniczny oraz koordynacja z modernizacją drogi.

Zakres zadania:
wymiana wodociągu w ul. Sowinieckiej na odcinku od ul. Czereśniowej DN 100 mm dł. 110 m oraz w ul. Żeromskiego na odc. od ul. Sowinieckiej do wys. posesji nr 26 w ul. Żeromskiego DN 100 mm, dł.
200 mm oraz dwóch zasuw DN 100 Sowiniecka/Czereśniowa i Żeromskiego/Sowiniecka, oraz 36 przyłączy wodociągowych w ul. Sowinieckiej oraz 2 zasuwy DN 100 ul. Farbiarska/ Sowiniecka i DN 150 Gałczyńskiego/Sowiniecka.
Udział AQUANET w modernizacji drogi – 2 mln zł.
2014-2016 – dokumentacja projektowa
2017 – 2018 – realizacja
2017 – 2018 – udział AQUANET w modernizacji drogi

Kanalizacja sanitarna w Baranowie – Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina – Krajkowo – konieczność budowy kanalizacji sanitarnej.

Zakres zadania:
Budowa kanału sanitarnego DN 200 mmz rur kam. – dł. ok. 100 m
2014-2016 – dokumentacja projektowa
2016-2017 – realizacja

kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki – Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia
wody Mosina – Krajkowo – konieczność budowy kanalizacji sanitarnej
Zakres zadania:
budowa kanałów sanitarnych DN 200 mm – dł. ok. 6331 m, rurociągów tłocznych DN75 mm – dł. ok. 117 m , DN 110 mm – dł. ok. 711 m, oraz 2 przepompowni, zakup działek pod prepompownię
2016-2017 – dokumentacja projektowa
2018-2019 – realizacja etapu I
2019-2020 – realizacja etapu II

Kanalizacja sanitarna w Żabinku – Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina – Krajkowo – konieczność budowy kanalizacji sanitarnej
Zakres zadania:
budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm – dł. ok. 2310 m , DN 300 mm – dł. ok. 405 m, r. tłocznego DN 75 mm o dł. ok. 1529 m, DN 200 mm o dł. ok. 1997 m oraz 4 przepompownie, budowa przyłączy kan. san.DN 160 mm, zakup działki pod przepompownię
2016-2018 – dokumentacja projektowa
2019-2020 – realizacja

Kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno – Pozyskanie nowych odbiorców – obszar w
strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina – Krajkowo
budowa kanaliacji sanitarnej DN 200 – 300 mm o dł. ok. 5 280 m, rurociagu tłocznego DN 75 – 200 mm o dł. ca 1150 m, i 2 przepompowni, zakup działek pod przepompownię
2017 – 2019 – dokumentacja projektowa
2019 – 2021 – realizacja

Kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu – Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców.
Zakres zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 315 – 200 – dł. ok. 19 960 m, r. tłoczny DN 300- 50 mm – dł. ok. 4 690 m, 14 przepompowni,
2017 – zakup działek pod przepompownie
2014-2017 – dokumentacja projektowa
2018-2021 – realizacja

Kanalizacja sanitarna w Krajkowie – budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 1691 m
2017-2019 – dokumentacja projektowa
2019-2020 – realizacja

Kanalizacja sanitarna w Baranówku – Pozyskanie nowych odbiorców – obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina – Krajkowo – budowa kanalizacji sanitarnej : kanał grawitacyjny DN 200 mm – dł. ok. 1825 m, przepompownia – 1 szt., rurociąg tłoczny DN 90 mm – dł. ok.35 m
2017-2019 – dokumentacja projektowa
2019-2020 – realizacja

Kanalizacja sanitarna w Rogalinie
Zakres zadania:
Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm – dł. 275 m, kanału sanitarnego DN 250 mm – dł. 13 m, kanału sanitarnego DN 200 mm – dł. ok. 4 494 m, r. tłoczny DN 280 mm – dł. 3549m, r. tłoczny DN 90 mm – dł. 593 m oraz 2 przepompownie ścieków
2018-2020 – dokumentacja projektowa

Mosina – sieć kanalizacyjna w ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego – renowacja i wymiana istniejacych kanałów o złym stanie technicznym – Renowacja i wymiana kolektorów i kanałów sanitarnych w ulicach:
– Wiosny Ludów (od Sowinieckiej do Marcinkowskiego) kolektor betonowy DN 600mm dł. ok. 309m
– Wiosny Ludów (od Marcinkowskiego do targowej) kolektor betonowy DN 800mm; dł. ok. 337m
– Sowińskiego (od Targowej do końca) kanał kamionkowy – DN200mm dł. ok. 94m oraz DN250mm; dł. ok. 168m
2021-2022 dokumentacja projektowa
2022-2023 realizacja

Sieć wodociągowa w Baranowie – uporządkowanie – wymiana dwóch równoległych wodociagów na jeden nowy – budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 122 m ( wymiana dwóch wodoc. DN 80 na jeden wodoc.)
2019 – 2021- dokumentacja projektowa
2021 – 2022 – realizacja

Sieć wodociągowa w ul. Poznańskiej i Szkolnej w Czapurach – Uporządkowanie gospodarki wodnej – Wymiana wodociągu DN 150 mm o dł. 150 m (4 zasuwy i 1 hydrant) oraz budowa 2 przyłączy DN 25 mm o dl. ca 32 m i 35 m i przepięcie 11 przyłączy wodociągowych, budowa wodociągu DN 150 mm o dł. ok. 180 m. Wyłączenie z eksploatacji odcinka wodociągu DN 150 mm o dl. ok.86 m.
2017-2018 dokumentacja projektowe
2018-2019 realizacja

Mosina – sieć wodociągowa na Pl. 20 Października – Zapewnienie dostawy wody o odpowiedniej
jakości – likwidacja prowizorycznego wodociągu i dwóch końcówek sieci oraz budowa wodociągu DN 100 mm o dł. ca 108 m i przełączenie trzech budynków
2017-2018 dokumetacja projektowa
2018-2019 realizacja

Sieć wodociągowa w ul. Witosa w Dymaczewie Nowym – Spełnienie wymagań wynikajacych z
przepisów prawa. Uporządkowanie gospodarki wodnej.
Etap I – przebudowa sieci na odcinku od.dz. nr 310 do dz. nr 187 (ul.Witosa 53), średnica 150mm żeliwo lub 180mm PE, dł. ok. 375m + przepięcie 4 przyłączy śr. dn 32 (przedłużenia)
2017-2018 dokumetacja techniczna
2018-2019 realizacja
Etap II – przebudowa sieci na odcinku od.dz. nr 310 do ul. Wspólnej, średnica 150mm żeliwo lub 180mm PE, dł. ok. 925m + przepięcie 20 przyłączy śr. dn 32 (przedłużenia)

Sieć wodociągowa w ul. Piaskowej w Krośnie – Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców – budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ok. 220 m w rejonie ul. Piaskowej i Tylniej
2016 -2017 – dokumentacja projektowa
2017-2018 – realizacja

Sieć wodociągowa w rejonie ul.Pogodnej w Dymaczewie Nowym – Zaopatrzenie w wodę nowych
odbiorców – budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 1406 m
2016-2017 – realizacja
Sieć wodociągowa w ul. Wodnej i Bocznej – zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców – budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Wodnej DN 150 mm o dł. ca 2245 m i DN 100 mm o dł. 185 m
2018-2012 – dokumentacja projektowa
2020-2021 – realizacja
Sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Nowinkach – zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców – budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ca 320m
2018 – 2020 – dokumentacja projektowa
2020 – 2021 – realizacja
Sieć wodociągowa do Głuszyny II etap – zaopatrzenie wodę nowych odbiorców – budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 768 m
2018-2020 – dokumentacja projektowa
2020-2021 – realizacja
Sieć wodociągowa w ul. Krętej w Czapurach – zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców – budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ca 255 m
2018 – 2020 – dokumentacja projektowa
2020 – 2021 – realizacja
Kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach – odbiór ścieków sanitarnych – wpływ na taryfę 0,11 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej: kanał grawitacyjny DN 200mm, L= 340m, przepompownia ścieków + rurociąg technologiczny DN 90mm; L=170m
2018-2019 realizacja

0 Comments

No Comment.