Analiza ruchu

W czasie dzisiejszego spotkania z radnymi, zastępcą burmistrza Tomaszem Łukowiakiem oraz kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką przedstawiciel firmy BIT Jacek Thiem przedstawił Analizę Ruchu dla Mosiny.
Zainteresowanych zachęcam do przejrzenia opracowania: ANALIZA RUCHU – MOSINA.
Została ona opracowana na przełomie 2020 i 2021 r.

Wnioski:

1. Wyniki pomiaru natężeń ruchu samochodowego wskazują na dominującą rolę jazd pomiędzy Mosiną a Poznaniem oraz istnienie ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 431. Można to wywnioskować z faktu, iż największe wielkości potoków samochodowych odnotowano właśnie na wlocie drogi wojewódzkiej nr 430 na granicy z Puszczykowem oraz na wlotach drogi wojewódzkiej nr 431 od Kórnika i Stęszewa. Wlot od strony Stęszewa był dodatkowo obciążony objazdem przez ulicę Lipową, który wytworzył się z uwagi na remont ulicy Leszczyńskiej w tym czasie. Z drugiej strony jednak, pomiar w szczycie popołudniowym na wlocie drogi wojewódzkiej nr 431 z kierunku Kórnika, z uwagi na zator drogowy sięgający za skrzyżowanie z ulicą Nadwarciańską w Puszczykowie, jest mniejszy od potencjalnego zapotrzebowania na przejazd w tym miejscu. Wnioski z pomiaru potwierdzają wyniki modelu ruchu.

2. Brak obwodnicy drogowej powoduje prowadzenie ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych (tirów) przez obszar Mosiny. Na ulicy Mostowej odnotowano 38 takich pojazdów w godzinie szczytu porannego i 34 w godzinie szczytu popołudniowego. Mimo, że oznacza to niewiele ponad 3% ruchu wszystkich pojazdów, w tym miejscu należy uznać, że jest to wielkość, która może być negatywnie postrzegana przez mieszkańców Mosiny.

3. Z analiz ruchu wynika, że w ruchu zewnętrznym dla Mosiny dominuje ruch tranzytowy. Większość (ponad 60%) pojazdów przekraczających granicę Mosiny przejeżdża przez miasto tranzytem. Największy udział ruchu tranzytowego dotyczy samochodów ciężarowych i wynosi w każdej z godzin szczytu ok. 80%.

4. Prognozowany wzrost liczby mieszkańców w Mosinie jak i w całym Powiecie Poznańskim, przekłada się wzrost prognozowanego ruchu, praca transportowa wykonywana przez samochody wzrasta w latach 2020 – 2030 o 53%. Przy braku inwestycji drogowych powodowałoby to spadek średniej prędkości w Mosinie o 5 km/h w szczycie porannym i 7 km/h w szczycie popołudniowym, jest to więc dość istotne pogorszenie warunków ruchu.

5. Najlepszą metodą ograniczania wzrostu ruchu jest prowadzenie polityki promującej transport zbiorowy i inne alternatywne do samochodu środki transportu (np. rower). Należy jednak pamiętać, że warunki ruchu w Mosinie kształtuje w dużej mierze ruch towarowy i ruch tranzytowy, a one są mało wrażliwe na działania promujące alternatywne środki transportu. Dlatego, aby nie pogorszyć warunków ruchu w Mosinie (w konsekwencji pogorszyć warunków środowiskowych), konieczna wydaje się budowa układu obwodnic.

6. Budowa mostu w ciągu ulicy Harcerskiej, pozwalająca na ominięcie ronda Budzyń, powoduje poprawę warunków ruchu w całym układzie drogowym Mosiny, przy jednocześnie niedużym obciążeniu nowego połączenia. Można tą inwestycję traktować jako ułatwienie dla mieszkańców osiedli w sąsiedztwie ulic Strzeleckiej i Leszczyńskiej. Podobny charakter ma budowa nowej ulicy i mostu łączącego ulicę Strzelecką z drogą wojewódzką nr 431.

7. Istotna poprawa warunków ruchu następuje wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 431 wzdłuż likwidowanej linii kolejowej do Osowej Góry. W szczególności odciążone zostaje rondo Budzyń, co przekłada się na wzrost średniej prędkości w mieście o 3km/h. Wzrostu średniej prędkości nie należy wiązać z pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu. Jest on związany z likwidacją zatorów, a nie z wzrostem liczby przejazdów z prędkością niebezpieczną.

8. Połączenie wzdłuż torów kolejowych do Osowej Góry poprawia warunki ruchu, ale może być niewystarczające w roku 2030. Analizy wskazują, że do tego roku wskazane byłoby wybudowanie I i II etapu wschodniej obwodnicy Mosiny. Ma ono nie tylko znaczenie dla poprawy warunków ruchu w Mosinie, ale jest bardzo istotne dla redukcji w mieście ruchu samochodów ciężkich. Etap III obwodnicy może być realizowany po roku 2030.

9. Badania mikrosymulacyjne wykazały, że proponowane na skrzyżowaniach ulic: Szosa Poznańska – Mocka i Mocka – Rzeczypospolitej Mosińskiej ronda i ronda turbinowe są rozwiązaniami prawidłowymi, zarówno dla układu drogowego dzisiejszego, jak i układu z połączeniem wzdłuż torów kolejowych do Osowej Góry. Lepsze wyniki uzyskał wariant z rondami turbinowymi, co jest zauważalne zwłaszcza przy zwiększeniu prognozowanego ruchu o 10%.

10. Poprawa warunków ruchu w wyniku rozbudowy układu drogowego powinna być zrównoważona poprzez działania usprawniające alternatywne środki transportu. Jednocześnie powinny być prowadzone działania uspokojenia ruchu samochodowego. Działania te mogą być prowadzone w różnych odpowiednich formach niemal na całej sieci ulicznej. Wyjątkiem w stanie dzisiejszym są fragmenty ulic: Szosa Poznańska, Leszczyńska i Mostowa, na których natężenie ruchu i charakter ulicy są przeciwwskazaniami do stosowania środków (technicznych) uspokojenia ruchu. Środki takie jednak będzie można zastosować w przyszłości wraz z odciążeniem tych ulic. Należy pamiętać, że właściwym
podejściem przy uspokajaniu ruchu jest podejście obszarowe, a nie liniowe (tym bardziej punktowe). Powinniśmy różnymi środkami tworzyć strefy ruchu uspokojonego.

1 Comments
karp 04/12/2021
| |

Bladego pojęcia nie mam w tym temacie, ale z ciekawości chciałem się dowiedzieć na ile DW 430 może się zablokować w Luboniu, kiedy po wybudowaniu mostu do ruchu włączą się Pan Pyza, Waldemar Czapurski i ich ordy.
Dlaczego w tych tabelach na początku nie ma informacji ilu z was wyjeżdża z Mosiny w kierunku Poznania DW 430? Gdzie to można znaleźć w tej analizie?