4 wyłożenie planu z wieżowcem w Krosinku

5 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku,  ul. Wiejska 47, o godzinie: 18.00.odbędzie się Dyskusja publiczna dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla usług w zieleni.

W listopadzie 2015 r. projekt mpzp dla tego obszaru wpłynął do Biura Rady i został ujęty w porządku obrad. Został jednak zdjęty, gdyż ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie z dniem 18 listopada 2015 r. wprowadziła konieczność sporządzania uzasadnienia do projektu planu miejscowego, na etapie sporządzania projektu, a zatem przed etapem opiniowania i uzgadniania oraz etapem wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Wprowadzone zmiany ściśle określiły także, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu.

W Uzasadnieniu, które jest jednym z dokumentów udostępnionych do publicznego wglądu, czytamy:

W toku ponowionej procedury planistycznej Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w Mosinie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017 r. negatywnie zaopiniowała projekt przedmiotowego planu miejscowego (trzema głosami przeciw i jednym głosem za), podnosząc, iż dla takiej inwestycji niezbędna jest analiza krajobrazowa wpływu inwestycji na otoczenie wraz z wykonaniem trójwymiarowej prezentacji np. makiety.

Właściciel posiadający 67,65% terenu objętego planem złożył  wnioski  dotyczące realizacji na tym obszarze:
zespołu rekreacyjno – sportowego (miasteczko country z zespołem hippicznym, obiektem widowiskowym, linią dyliżansu, linią kolejki wąskotorowej, sztuczną rzeką do spływu canoe, zaplecze hotelowe z własnym ośrodkiem sportowo – rekreacyjnym, przystań kajakowa u zbiegu Kanału Olszynki i Kanału Mosińskiego, obiekty usługowe i infrastruktura związana z obsługą turystów, budynki służące funkcji agroturystycznej);
-realizacji na tym obszarze zabudowy usługowej, hotelu o wysokości 37 m, w którym na 10 kondygnacji zlokalizowana ma być oszklona kawiarnia oraz restauracja obrotowa, stanowiących również część widokową, na wzór hotelu Arka w Kołobrzegu lub Aleksander Plac w Berlinie z pozostałą częścią do 17 m (4 kondygnacje). 

I wyłożenie – maksymalna wysokość zabudowy usługowej 15 m do najwyższego punktu połaci 4 dachowej, przy czym dopuszczono zwiększenie wysokości do 17 m w strefie lokalizacji dominanty, powierzchni dominanty wynoszącej nie więcej niż 400 m2 po obrysie.

II wyłożenie – w nowym projekcie planu miejscowego zrezygnowano z dominanty przestrzennej, a wysokość budynków ustalono na 12 m do najwyższego punktu połaci dachowej, ale nie więcej niż 75,0 m.n.p.m., określono maksymalną powierzchnię jednego budynku wolnostojącego na 5000 m2 , 

III wyłożenie – wprowadzenia dominanty na terenie 2U/ZP w miejscu określonym na rysunku planu o wysokości nie większej niż 108 m n.p.m do najwyższego punktu połaci dachowej oraz powierzchni w rzucie poziomym dla każdej kondygnacji nie większej niż 1500 m2 , zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 oraz dopuszczenia lokalizacji kondygnacji podziemnych pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do pogorszenia jakości lub zmniejszenia ilości wód podziemnych.

IV wyłożenie – dopuszczenie lokalizacji dominanty urbanistycznej na terenie 2U/ZP, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, o wysokości do 15 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 45 m do najwyższego punktu połaci dachowej, a także nie więcej niż 108 m n.p.m. do najwyższego punktu połaci dachowej oraz powierzchni w rzucie poziomym dla każdej kondygnacji nie większej niż 600 m2 ;

Najwyższym obiektem budowlanym na obszarze opracowania planu miejscowego jest 16 metrowy wigwam. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów wyższych. Na terenie Gminy Mosina wyższymi obiektami są kościoły (25-30 m),wieża widokowa na Pożegowie (ok. 17 m), czy też komin (obiekt infrastruktury technicznej) na terenie dawnych Swarzędzkich Fabryk Mebli (ok. 150 m wysokości). Najwyższym wzniesieniem na terenie Gminy jest Osowa Góra o wysokości 132 m n.p.m., a wysokość wieży widokowej na Pożegowie wynosi 140,5 m n.p.m. Na terenie sąsiedniego miasta Puszczykowo zlokalizowane są dwa 11 – kondygnacyjne budynki – bloki (szpitala oraz przyszpitalnego hotelu) z 40 m kominem, stanowiące własność Powiatu Poznańskiego. Powierzchnia zabudowy przyszpitalnego hotelu to 630,40 m2. Przedmiotowe obiekty wybudowane zostały w latach 70 – dziesiątych XX wieku dla kolejowej służby zdrowia. 

Dochody Gminy z tytułu uchwalenia planu miejscowego będą związane przede wszystkim z podatkiem od nieruchomości od powierzchni działek oraz od powierzchni użytkowej budynków. Podatek ten zaistnieje dopiero w momencie jak inwestycja zostanie wybudowana i oddana do użytkowania. Do korzyści można zaliczyć także potencjalne miejsca pracy. Jednakże nie ma możliwości określenia ile tych miejsc pracy na tym terenie zostanie powstanie, a także czy zatrudnienie znajdą osoby z terenu Gminy Mosina, czy też z terenów położonych poza nią (udział w podatku PIT).

Po stronie kosztów należy uwzględnić wydatki związane: 

  • budową, przebudową infrastruktury technicznej, w tym drogowej, położonej poza obszarem opracowania planu miejscowego. Inwestycja obsługiwana będzie z drogi gminnej tj. ul. Lipowej w Krosinku i ul. Piaskowej w Krośnie. Ulica Lipowa w Krosinku poprzez przeprawę mostową na Kanale Mosińskim włącza się do drogi wojewódzkiej nr 431 Kórnik – Mosina – Granowo, natomiast ulica Piaskowa w Krośnie włącza się w drogę powiatową nr 2465P (Mosina – ul. Leszczyńska – Czempiń). Stąd też zapewnienie obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji przedkładać się będzie nie tylko na drogę gminną wraz z przeprawą mostową na Kanale Mosińskim, ale także na drogę wojewódzką oraz drogę powiatową.
    Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do planowanej inwestycji wiązać się będzie z budową lub przebudową dwóch obiektów mostowych na Kanale Mosińskim tj. w ciągu ulicy Wierzbowej i ulicy Lipowej. Koszt budowy przeprawy mostowej w ciągu ulicy Wierzbowej to rząd wielkości około 3 mln złotych, w ciągu ulicy Lipowej, ze względu na ścieżkę pieszo – rowerową, około 4 mln złotych.
    Związana z planowaną inwestycją przebudowa włączenia (przebudowa skrzyżowania) ulicy Lipowej w Krosinku w drogę wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosina – Granowo to koszt w wielkości 4 -5 mln złotych, związany nie tylko z budową, ale przede wszystkim usunięciem kolizji, czy też wykupem zabudowanych nieruchomości pod planowany pas drogowy. Analogicznie przedstawia się kwestia infrastruktury technicznej: obsługa infrastrukturalna inwestycji (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) wiązać się będzie z koniecznością przebudowy i rozbudowy już istniejącej sieci.
    Dla budżetu Gminy istotne jest, że inwestycje związane z budową lub przebudową infrastruktury technicznej nastąpić będą musiały przed realizacją inwestycji (obiektów) na terenie objętym projektem planu miejscowego. Innymi słowy może zaistnieć konieczność zrealizowania tych inwestycji infrastrukturalnych tj. wydatkowania środków publicznych na ten cel, przed osiągnięciem korzyści dla budżetu Gminy z tytułu potencjalnych podatków.
  • Trzeba mieć także na uwadze, że sam plan miejscowy i jego ustalenia wpływają na wartość nieruchomości objętych planem miejscowym jak i na wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie. Ustalenia przedmiotowego planu miejscowego wpłyną niewątpliwie pozytywnie (zwiększą wartość) nieruchomości objętych projektem planu miejscowego. W stosunku do nieruchomości sąsiednich, otaczających plan miejscowy można mieć do czynienia zarówno ze wzrostem wartości nieruchomości jak i ich spadkiem. W przypadku spadku wartości nieruchomości właściciele będą mogli żądać od Gminy odszkodowania w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z obecnym projektem maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 24.206 m2 . Zakładając, że 80% powierzchni zabudowy może stanowić docelowo powierzchnię użytkową jednej kondygnacji, będzie to powierzchnia 19.365 m2.

Całe Uzasadnienie TUTAJ

Obwieszczenie o IV wyłożeniu wraz z załącznikami – TUTAJ

O ww. mpzp pisaliśmy już  TUTAJ i TUTAJ

 

15 Comments
karp 11/07/2017
| |

Zgadza się, w Mosinie są porządne. Tam gdzie ktoś tworzy po sesji na kolanie,
to lipa. Tam gdzie nie wiedzą, że powinny byc, nie dotarło jeszcze światło.
Mnie to wnerwia, że w każdej gminie wygląda to inaczej. Kilka rozstrzygnięc nadzorczych i byłoby jednolicie.

karp 11/07/2017
| |

Nie krytykuję wpisu radnej, bo podzielam jej opinię-koniecznośc uzasadnienia wynika z art.15 upzp.
Sprawdziłem jak jest z tymi uzasadnieniami w praktyce. Komorniki- brak, Tarnowo Podgórne-brak, Dopiewo-dokładanie po sesji. Chyba to nie ja powinienem to sprawdzac, bo kto inny bierze za to kasę. Jeśli chodzi o opinię o nadzorze,
muszę posłużyc się słowami klasyka:”dupa i kamieni kupa”. Parę milionów by państwo zaoszczędziło, gdyby posłało tych nieogarniętych ludzi do domu. Oprócz wynagrodzeń pobierają też tlen i zamieniają na dwutlenek węgla. To niestety jedyne efekty ich działalności.

karp 15/06/2017
| |

Tak na marginesie,karpiowi się wydaje, że wykazy nieuwzględnionych uwag powinien podpisywac Burmistrz, a nie Przewodnicząca. Wiem, że nadzór to puści, ale karp nie reprezentuje tak żenująco niskiego poziomu jak nadzór.

karp 14/04/2017
| |

Czy dobrze zrozumiałem, że uzasadnienie powinno byc już w wyłożonym projekcie?
Pytam, bo spotkałem się z praktyką, że nie było podczas wyłożenia, na komisjach
i w projekcie przesłanym na sesję. Pojawia się dopiero w uchwale przesłanej do nadzoru…

Z Mosiny 06/04/2017
| |

Inwestor chce jednocześnie rozwijać agroturystykę i budować 15 kondygnacjną budowlę. Te opcje się wykluczają. Kowbojski miasteczka to przecież niska drewniana zabudowa.

karp 05/04/2017
| |

Czy wiadomo jakie stanowisko archeologiczne występuje na obszarze objętym mpzp?

wiórecki 05/04/2017
| |

Tym razem akademicki przykład zrównoważonego rozwoju – tym razem w pionie! Pogratulować! Pierwszy w dziejach punkt widokowy na płaskie pole. Czemu nie posłużyć się uczciwością i moralnością i podać prawdziwe zamiary tej ekstrawagancji? Przecież to dla normalnie rozgarniętego mieszkańca oczywiste: precedens otwierający drogę wysokościowej deweloperce i źródło zysku z zamontowanych instalacji antenowych. Arka w Mosinie to Titanic tej Gminy! Ale jeśli mieszkańcy sobie tego życzą to ich wola jest święta, w końcu betonowe zgliszcza za przestrogę mogą posłużyć, ale też blokowisko wysokościowców też ma dla wielu (budowlańców szczególnie) nieodparty urok. Demokracja swoje prawa ma, a że większość to głupcy i ignoranci zatem decyzje takie właśnie są. Ta zgoda na te ekstrawagancje to potwierdzi.