Ilu nas jest?

Minął kolejny rok. na dzień 31 grudnia 2018 r. w naszej gminie mieszkało 32 125 zameldowanych mieszkańców, czyli o 657 osób więcej niż 31 grudnia 2017 r.
Największy przyrost odnotowano w Mosinie +237 i w Czapurach +192, które w tym roku wyprzedziły Krosno i stało się drugą co do wielkości miejscowością w gminie. Spory wzrost zarejestrowano w Krosinku + 54 i w Daszewicach +37, w Krośnie +25, Drużynie +20, Świątniki +15, Mieczewo +13, Dymaczewo Stare +13, Baranowo +11.

W pięciu miejscowościach odnotowano spadek ilości mieszkańców: Rogalinek -4, Radzewice -4, Sowiniec -3, Jeziory -3, Rogalin -2.

W trzech wsiach: Bogulinie, Kubalinie i Konstantynowie ilość mieszkańców nie uległa zmianie. W pozostałych, których nie wymienionych wyżej jest od 1 – 8 mieszkańców więcej.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

19 myśli na temat “Ilu nas jest?

 • 17/02/2019 o 21:25
  Permalink

  Zameldowanie wcale nie świadczy dziś o pobycie, ale to wina tych co powinni tą sprawę rozwiązać! Nie rozumiem, dlaczego np. sołtys nie może ustalić kto w jego wsi ma deklaracje, a kto nie, a czy za śmieci płaci już powinno być obowiązkiem urzędników w Mosinie! Ciekawe, jak długo przyzwoicie mieszkańcy będą płacić za cwaniaków! Może warto wysłać do każdego mieszkańca/ posesji druk deklaracji z datą obowiązku złożenia i wtedy będzie wiadomo kto płaci, a kto nie!

  Odpowiedz
 • 20/01/2019 o 22:01
  Permalink

  Odwrócę pytanie, proszę mi wskazać przepis, że Gmina musi taki stan uważać za normalny.
  Załóżmy, że śmieci nie zostaną odebrane z posesji, której właściciel trzeci rok wystawia kubły bez złożenia deklaracji. Pewnego dnia PUK mu nie odbiera i przyklei kartkę z informacją o przyczynie tego stanu rzeczy i odbiorze śmieci po złożeniu deklaracji. Taki mieszkaniec w praktyce nie jest w stanie przymusić Gminy, by mu odbierała śmieci za darmo. Bo jeżeli gdziekolwiek się uda, wtedy kłania mu się przepis o obowiązku złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstania obowiązku.
  Wiele gmin kontroluje segregację odpadów i w przypadku stwierdzenia błędów przyklejają naklejkę i nie odbierają.
  http://www.mzgk.chrzanow.pl/aktualnosci/odpady-zla-segregacja
  https://www.turek.net.pl/miasto/21391-smieci-kontrole-z-nalepkami-ostrzegajacymi
  https://portal.barczewo.pl/?p=20022
  https://www.smieciopolis.opole.pl/zla-segregacja-czerwony-trojkat/

  Odpowiedz
  • 21/01/2019 o 07:17
   Permalink

   I to jest bardzo słuszne i sprawiedliwe podejście,ze gminy nie odbierają śmieci.
   Jest to również sprawiedliwe w odniesieniu do mieszkańców gminy którzy złożyli deklaracje.
   Niby dlaczego mamy w pewnym sensie ,,dokładać,, do ludzi nieuczciwych ?
   Chyba czas skończyć z ,,bylejakością,, a zdaje się Gmina ma taka możliwość….

   Odpowiedz
  • 21/01/2019 o 08:55
   Permalink

   To można też zadać pytanie dlaczego gmina mając o tym wiedzę, nie wystawia decyzji administracyjnej. Pewnie nie wszędzie ma wiedzę, to jednak PUK zamiast
   zbawiać świat od smogu przy pomocy wiatraków (Czas Dopiewa),jedzie za śmieciarką
   i robi ptaszki na liście. Tam gdzie nie zrobi ptaszka, idą od razu decyzje burmistrza.

   Odpowiedz
   • 21/01/2019 o 09:05
    Permalink

    Na stronie GOAP można przeczytać:
    “Właściciele nieruchomości nie wykonujący ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z art. 262 Ordynacji podatkowej. Na jego podstawie Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zdecydował właśnie nałożyć na Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową „Enklawa” karę porządkową w wysokości 2.800 zł. ”
    http://www.goap.org.pl/kara-za-nie-zlozenie-deklaracji/

    Odpowiedz
    • 21/01/2019 o 11:20
     Permalink

     Szczególnie zainteresował mnie pewien akapit z linka do strony GOAP-u w sprawie kar za nie złożenie deklaracji, a minowicie:
     “Organ podatkowy, jakim w tym przypadku jest ZM GOAP…”

     Odpowiedz
     • 21/01/2019 o 11:48
      Permalink

      W przypadku waszej gminy jest nim Burmistrz Mosiny.
      Ja w Luboniu zapomniałem kiedyś zapłacić za jeden kwartał. Nie trzeba było długo czekać na wezwanie z UM Luboń i musiałem dodatkowo zapłacić 11 zł za monit. To jest traktowane tak jak zaległość w podatku od nieruchomości. Nawet niezłożenie deklaracji nie zwalnia nikogo od płacenia, bo ta spółdzielnia na którą karę nałożył GOAP przecież płaciła. Niezłożenie deklaracji nie uwalnia też Burmistrza od obowiązku działania. Obywatel nie dostaje wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków( a nawet musi płacić),a Burmistrzowi wy
      płacicie.Na stronie UM Mosina nie ma informacji o akcji protestacyjnej.

     • 21/01/2019 o 12:16
      Permalink

      Z sytuacji opisanej przez p.Przewodniczącą wynika,że urząd od 3 lat nie działa. Moim zdaniem skuteczniejsze od naklejek na koszach, byłyby naklejki na kilku drzwiach w urzędzie, z napisem “do pracy rodacy”.

     • 21/01/2019 o 19:06
      Permalink

      Podobnie działa to w gminie Mosina. Proszę tutaj zamieszkać, złożyć deklarację, a następnie nie zapłacić za usługę zgodnie z obowiązującym terminem płatności. Nie wiem, czy burmistrz powziąwszy wiedzę o tym, że osoba zamieszkały w gminie nie złożyła deklaracji, rozpoczyna postępowanie w powyższej sprawie. Takie uprawnienia ma i powinien je wykorzystać. Mam nadzieję, ze tak jest, jednak w tej sprawie warto zadać pytanie burmistrzowi gminy Mosina…

     • 21/01/2019 o 21:03
      Permalink

      Dobra jutro się wprowadzam, tylko podaj adres. 🙂
      Tak powaźnie, to jeśli gmina wie kto nie złożył deklaracji, czy kto nie płaci, to ma narzędzia mogące sprawić by ten ktoś zaczął płacić.Ma wręcz obowiązek działania.Natomiast już ilość osób w gospodarstwie domowym to jest trudniejszy temat do ogarnięcia i możliwości oszukania na duszyczce czy dwóch są spore.

     • 21/01/2019 o 21:37
      Permalink

      Uważam podobnie tym bardziej, że ostatnio daje się zauważyć dziwny ruch w kierunku odchudzania deklaracji. Wbrew pozorom, z tymi narzędziami może być podobnie, jak z narzędziami do wykrywania i karania osób spalających odpady. Istotne jest to, by konsekwentnie wykrywać i karać występujące nieprawidłowości.

     • 23/01/2019 o 10:15
      Permalink

      Województwo mazowieckie zmieniło WPGO.
      “Będzie więcej instalacji do zagospodarowania odpadów, dzięki czemu zwiększy się ich dostępność dla gmin. Zmieniamy granice regionów i zmniejszamy ich liczbę do trzech. Dopuszczamy możliwość korzystania przez gminy i firmy z instalacji poza regionem. ”
      https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1393774,marcin-podgorski-o-gospodarce-komunalnej-w-samorzadach.html
      To powinno być przestrogą dla naszego RIPOKA, który śmieci nam germani i jeszcze oszukuje na bramie.

    • 21/01/2019 o 18:51
     Permalink

     W sprawach istotnych z punktu widzenia przepisów regulujących pobieranie opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w zakresie delegowania kompetencji organu podatkowego, ustawodawca dokonał stosownych regulacji w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), katalog organów podatkowych w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poszerzono także o zarządy związków międzygminnych.

     Niestety, jak to często bywa w prawodawstwie polskim, stosownych uzupełnień nie zawiera Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 800 (patrz art 143 UOP).

     Niemniej zgodnie z Art. 6q. nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

     „1. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach jako zadania własne gmin ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego – zarządowi związku międzygminnego.”

     Odpowiedz
 • 20/01/2019 o 19:23
  Permalink

  Gmina ma obowiązek odebrać-art.6 c ucpg”
  “Art.6c.
  1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
  mieszkańcy”
  Na pozostałe pytania odpowiada chyba art.6 o
  “1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
  w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w
  drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a
  w przypadku ich braku –uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”
  To jednak tylko opinia karpia nieszkolonego w prawie. Tak wynika z ustawy.

  Odpowiedz
  • 20/01/2019 o 21:11
   Permalink

   Mogłoby się wydawać, że jako racjonalny da się zastosować sposób proponowany przez panią Małgorzatę Kaptur:
   “Moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem na doprowadzenie do stanu pełnego uczestnictwa w ponoszeniu kosztów wszystkich korzystających z systemu byłoby nieodbieranie odpadów od tych osób, które deklaracji nie złożyły…”,
   ale tym razem nie da się zastosować tego prostego i logicznego sposobu załatwiającego sprawę niepłacenia za dostarczone odpady. W pierwszej kolejności gmina musi zorganizować ich odbiór, a następnie wyegzekwować konieczne opłaty zgodnie z UCPG.

   Odpowiedz
   • 20/01/2019 o 21:32
    Permalink

    Tak jak piszesz w ostatnim zdaniu,wydaje się zgodne z prawem. Nie wypowiadam się czy to dobry przepis czy zły. Można sobie jednak wyobrazić skrajny przypadek gminy w której nikt nie składa deklaracji i wójt uznaje że jest zwolniony z obowiązku odbierania odpadów.

    Odpowiedz
 • 20/01/2019 o 06:38
  Permalink

  Czego brakuję ?Ekonomi.Dochodów mieszkańców w poszczególnych miejscowościach.Jakie podatki płacą na rzecz Gminy i Państwa.Jaka jest liczba samochodów zarejestrowana i nie zarejestrowana….,Ile osób odprowadza składki ZUS.Ile osób opłaca odbiór śmieci.Posiadajac orjętacyjne dane można potyskutować o rozwoju Gminy.

  Odpowiedz
  • 20/01/2019 o 13:07
   Permalink

   Dane, o których Pan pisze, byłyby ciekawe, ale większość z nich jest niedostępna. Gmina nie jest w stanie policzyć mieszkańców niezameldowanych, nie ma wiedzy także ilu mieszkańców zameldowanych i niezameldowanych wskazuje gminę Mosina w PIT – ach, nie ma też szczegółowych danych o podatku dochodowym – otrzymuje tylko z Ministerstwa Finansów informację zbiorczą. Nie jest możliwe obliczenie, ile do budżetu gminy wpływa z danej miejscowości z tytułu podatku dochodowego. Wielokrotnie były zgłaszane takie wnioski, również przez radnych.
   Druga strona medalu, to sens takiego wyliczenia. Gmina jest wspólnotą samorządową i w danym okresie jeden obszar pochłania więcej nakładów, w innym okresie inny tak jak to się, dzieje w ramach budżetu rodzinnego. Nie da się tego wszystkiego dokładnie wyliczyć i zmierzyć. Np. została wybudowana nowa szkoła w Krosinku, ale korzystają z niej również uczniowie z Dymaczewa Nowego i Starego, więc gdyby Dymaczewo Stare podnosiło, że nic nie “dostaje”, nie byłaby to do końca prawda.
   Jeżeli chodzi o opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, Gmina stara się uszczelnić system. Niektórzy mieszkańcy skarżą się nawet na dokuczliwość kontroli w kwestii ustalenia liczby osób pozostających na wspólnym gospodarstwie.
   Z uwagi na powszechną wiedzę, że na terenie gminy mieszka kilka tysięcy niezameldowanych, nadal jest problem z osobami, które deklaracji nie złożyły. Gmina wie, z których posesji odpady są odbierane (informacje z PUK, samochody mają GPS i urząd ma wgląd w ustalenie pozycji danego pojazdu), jednak nie stosuje bardziej restrykcyjnych metod. Moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem na doprowadzenie do stanu pełnego uczestnictwa w ponoszeniu kosztów wszystkich korzystających z systemu byłoby nieodbieranie odpadów od tych osób, które deklaracji nie złożyły i monitorowanie przez Straż Miejską tych posesji pod kątem dalszych losów tych odpadów, by nie trafiły np. do lasu.

   Odpowiedz
   • 20/01/2019 o 19:00
    Permalink

    Czy gmina może nie odebrać odpadów komunalnych powstałych na terenie zamieszkałym nawet wówczas, kiedy nie została złożona deklaracja zobowiązanego o wysokości opłaty za ten odbiór lub, gdy ta deklaracja została złożona nieprawidłowo?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.