W 2018 r. fundusz sołecki będzie większy

W przyszłym roku sołectwa otrzymają więcej środków w ramach funduszu sołeckiego.  7 największych sołectw otrzyma o 7,2 tys. zł więcej niż w 2017 r. Mniejsze sołectwa również odczują wzrost środków.
Przyczyną wzrostu funduszu sołeckiego jest większe wykonanie dochodów bieżących w 2016 r. Była to kwota 108 319 767,98 zł. (dla porównania w 2015 r. 86 642 216,76 zł). Miało to związek z 500+. Dotacje przekazywane gminie na ten cel zwiększyły zdecydowanie budżet gminy.

W gminie Mosina od 2010 r. sołectwa otrzymują środki, o których przeznaczeniu decyduje Zebranie Wiejskie. Uchwała jest przekazywana następnie Burmistrzowi, który ujmuje zadania w budżecie.
Czytaj więcej TUTAJ

We wrześniu odbywają się Zebrania Wiejskie, na których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest niewielkie. 6 września w Czapurach nie było quorum i zebranie musi być zorganizowane ponownie. Wyznaczono drugi termin na 13 września.

Terminy zebrań:

9.09 – Sasinowo,
11.09 – Rogalin,
14.09 – Żabinko,
26.09 – Dymaczewo Nowe,

Warto wiedzieć, że oprócz  funduszu sołeckiego sołectwa  i osiedla dostają tzw. mały fundusz sołecki na cele statutowe, m.in. na integrację w wysokości od 2 – 8 tys. zł.
Od 2017 roku sołectwom i osiedlom przydzielono także kwoty w ramach budżetu obywatelskiego.


Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo oblicza się na podstawie wzoru:

F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb, w którym poszczególne symbole oznaczają:

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo (nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb).

Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy z 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2011 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z 31 grudnia 2009 roku). Liczba mieszkańców jest ustalana jest przez prezesa GUS

0 Comments

No Comment.