Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej punktu związanego z Uchwałą w sprawie zatwierdzenia trzech dokumentów opracowanych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”. Podjęcia uchwały wymagają:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN,

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN,

Koncepcja Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.

Będę wdzięczna wytrwałym czytelnikom za przejrzenie tego obszernego materiału i podzielenie się swoimi uwagami.
Proszę o przekazywanie pytań do 22 czerwca. Autorzy dokumentów odpowiedzą na nie w czasie sesji w dniu 25 czerwca 2015 r.

Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia obszaru funkcjonalnego WPN

warunki zycia w gminie

Blisko co trzeci mieszkaniec oczekuje aktywnych działań władz w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Dużo wskazań miały jeszcze takie działania, jak budowa i poprawa jakości dróg, chodników, rozbudowa miejsc rekreacji, poprawa komunikacji publicznej, dbałość o ład przestrzenny czy środowisko naturalne. Pośród wielu generalnych oczekiwań typu – poprawa komunikacji publicznej, czy jakości dróg, jedna konkretna inwestycja pojawiała się dość często, tj. modernizacja drogi łączącej Komorniki z Puszczykowem, tzw. Grejzerówki. Mieszkańcy oczekują, że droga ta będzie zamknięta dla ruchu pojazdów maszynowych i zmodernizowana na potrzeby pieszych i rowerzystów.
Zasadniczym wnioskiem płynącym zatem z analiz jest oczekiwanie, że na obszarze Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, powstaną lepsze warunki do poruszania się rowerami.

Rozkład obszarów chronionych na analizowanym obszarze jest znacznie zróżnicowany. Najmniej terenów chronionych ma gmina Luboń – zaledwie 0,16%, z kolei blisko 53% obszaru gminy Mosina jest pod ochroną, 44,2% obszaru Kórnika i blisko 43% obszaru Puszczykowa (Wykres 10).

Poza Komornikami i Dopiewem struktura demograficzna pogarsza się, najbardziej w Puszczykowie, następnie w Mosinie, Brodnicy i Stęszewie.
wiek przedprodukcyjny wiek poprodukcyjny

wiek przedszkolnypomoc społeczna

Stopień utwardzenia wszystkich dróg w gminie Mosina wynosi około 50%, przy czym tylko 21% dróg gminnych posiada twardą nawierzchnię. Stan dróg wojewódzkich i powiatowych jest dobry lub zadowalający, natomiast drogi gminne wymagają podjęcia działań modernizacyjnych. Należy również zapewnić (adekwatną do potrzeb) liczbę miejsc postojowych, zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych.

2 Comments
taboret 14/06/2015
| |

Z analizy SM WPN
(str 194)Należy wspomnieć, że Strategia Mikroregionu WPN nie była dokumentem wiążącym samorządy. Została poddana pod głosowanie właśnie w Luboniu i Mosinie, ale przyjęta uchwałą Rady Gminy tylko w Mosinie. Wyznaczone dziesięć lat temu cele strategiczne do dziś stanowią niepodważalne założenia zrównoważonego rozwoju i są punktem wyjścia zarówno do oceny stopnia realizacji założonych celów
,jak i ich modyfikacji i wyznaczenia nowych.
( str 196) ( 300)Tymczasem wydaje się, że przy zdecydowanie zbyt słabym partnerstwie, żaden z celów promocji nie został przez Stowarzyszenie zrealizowany

(str 271)Podsumowując, proponowane są następujące działania o charakterze organizacyjno- kadrowym, które powinny zapewnić sprawną realizację zapisów Strategii

Proponowany przez autorów sposób na propagację turystyki, oryginalny lecz jednostkowy i nie jako maswy.
https://www.youtube.com/watch?v=CGpjWnpyRnY

Jeśli mógłbym coś zasugerować jako produkt to „Święto pieczonego ziemniaka” czyli pyry ( może być z gzikiem)

taboret 14/06/2015
| |

Koncepcji mamy cały worek lecz czy nie powinny być spójne ? W pierwszej w/g http://serwer35630.lh.pl/czasmosiny2.pl/?p=26 można znaleźć mapkę dotyczącą dodatkowych przystanków Niwka oraz Krosno których to w drugiej nie brano w ogóle pod uwagę, a o ile były proponowane to powinny być spójne
http://tiny.pl/gqpww
W kocepcji transportu http://tiny.pl/gqpw9 w tabeli 21 str 91 wykazano wiadukt na ul Farbiarskiej, a jak wiemy nie ma go w planach. Również autorzy proponują rezerwę terenów na dodatkowe tory( koncepcjia z lat 70)Czy to co nie jest do końca ustalone warto rozważać jako konkret? Każda następna koncepcjia winna uwzględniać już ustalone poprzednie, nie powodując zamieszania koncepcyjnego.Jak mawiał mój dziadek od bzdetów do konkretów. Plany wielkie lecz wszystko rozbija się o kasę.